W 2023 r. w ramach pięcioletniej kadencji 2019–2024 działały 42 jednostki pomocnicze Miasta – osiedla, obejmujące obszar całego miasta.

Tabela 20. Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla
Jednostki pomocnicze –
stan na 31.12.2023 r.*
Nowe
Miasto
Południe Północ Śródmieście
Liczba jednostek
pomocniczych   
10 10  16 6
Powierzchnia objęta
jednostkami pomocniczymi
w km2
102,39 46,25 91,46 21,80
Liczba mieszkańców
zamieszkujących obszar
objęty jednostkami
pomocniczymi**
110 635 96 925 155 475 105 897

*podział według Oddziałów Obsługi Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
**zameldowani na pobyt stały i czasowy według danych Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych na 31.12.2023 r.

Źródło: UMP

Organizację i zakres funkcjonowania osiedli określają ich statuty nadane uchwałami Rady Miasta Poznania.
Organy osiedli, w ramach przyznanych kompetencji i zadań, które realizują, podejmują uchwały.

W 2023 r. odbyło się 326 sesji rad osiedli, na których podjęto 1449 uchwał. Zarządy osiedli odbyły 265 posiedzeń i podjęły 270 uchwał.

Uchwały organów osiedli dotyczyły najczęściej:

  • wydawania opinii w sprawach przekazanych przez wydziały Urzędu Miasta Poznania (UMP), miejskie jednostki organizacyjne, Radę Miasta Poznania i Prezydenta Miasta Poznania – 556 uchwał;
  • kierowania wniosków w ważnych sprawach dotyczących osiedli, wymagających rozstrzygnięć Rady Miasta Poznania, Prezydenta Miasta Poznania – 213 uchwał;
  • planowania finansowego (projekty planów wydatków osiedli, zmian w planach, przeznaczanie środków celowych, planowanie wieloletnie) – 337 uchwał;
  • rozdysponowania diet – 182 uchwały.

W budżecie Miasta nalicza się środki finansowe na realizację statutowych zadań jednostek pomocniczych Miasta – osiedli.

Osiedla w przygotowanych planach oraz podejmowanych uchwałach proponują właściwym merytorycznie wydziałom i miejskim jednostkom organizacyjnym zadania do realizacji.

Tabela 21. Środki finansowe przekazane jednostkom pomocniczym – osiedlom
w 2023 r.
Środki finansowe przekazane osiedlom  Kwota w zł*
Środki wolne naliczone zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania**  23 309 156
Środki z programu budowy dróg lokalnych
na lata 2020–2023
12 879 177
Środki z programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenia dróg 2016–2019 3 296 838
Środki celowe na zadania powierzone osiedlom w zakresie prac remontowych w miejskich szkołach podstawowych i przedszkolach w Wydziale Oświaty 6 111 728
Wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania dla osiedli
zlokalizowanych w Śródmieściu, środki w Zarządzie Dróg Miejskich
4 660 000
Środki celowe na zadania powierzone osiedlom w zakresie prac remontowych dróg publicznych gminnych w Zarządzie Dróg Miejskich 3 000 000
Środki celowe na zadania powierzone osiedlom w zakresie konserwacji miejskich zieleńców wraz z małą architekturą w Zarządzie Zieleni Miejskiej 1 294 395
Konkurs na zadania inwestycyjne tzw. „granty” 7 357 383
Wpłaty od sponsorów zasilające budżet grantowy 168 355
Dochody z mienia komunalnego 88 122
Inne (np. z tytułu kar umownych, odszkodowań) 12 549

*Środki, które nie zostały wykorzystane w 2022 r. przeniesiono do realizacji w 2023 r.
Środki na zadania niewykorzystane w 2023 r. przeniesiono do realizacji na 2024 r.
**Uchwała Nr IX/126/VIII/2019 z 2 kwietnia 2019 r. ze zmianami, Uchwała Nr LXV/1219/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z 7 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli.

Źródło: UMP
Tabela 22. Wydatki jednostek pomocniczych – osiedli w 2023 r. według dziedzin
Dziedzina   Kwota w zł %
Drogi oraz komunikacja zbiorowa   9 118 181 41,8
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
4 170 063 19,1
Oświata 4 144 696 19,0
Kultura i ochrona dóbr kultury 1 115 198 5,1
Administracja 1 085 118 5,0
Bezpieczeństwo mieszkańców 737 747 3,4
Polityka społeczna i zdrowotna 686 214 3,2
Kultura fizyczna i turystyka 678 341 3,1
Inne dziedziny 70 000 0,3
Ogółem 21 805 558 100,00
Źródło: UMP

Jednostki pomocnicze komunikowały się z mieszkańcami osiedli poprzez bezpośrednie spotkania, dyżury telefoniczne, gazetki osiedlowe (wydawane przez Miasto Poznań dla 20 rad osiedli), gabloty informacyjne, strony internetowe i komunikatory społeczne.

Na stronie Miasta (www.poznan.pl/osiedla) funkcjonował także Portal Osiedlowy z zakładkami dla wszystkich 42 jednostek pomocniczych z aktualnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania osiedli, aktami prawnymi, protokołami i uchwałami rad i zarządów osiedli. Osiedla miały również możliwość redagowania zakładek dotyczących swojego osiedla na miejskiej stronie fyrtle.pl, w tym publikowania aktualnych informacji na temat swojej działalności, najważniejszych wydarzeń, a także przeprowadzanych czy planowanych remontów na osiedlach oraz konsultacji społecznych.