W 2023 r. kontynuowano wdrażanie „Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+” – dokumentu wskazującego podstawowe kierunki rozwoju Poznania w perspektywie wieloletniej i wyznaczającego pięć priorytetów strategicznych:

  • Silna Metropolia;
  • Nowoczesna przedsiębiorczość;
  • Zielone, mobilne miasto;
  • Przyjazne osiedla;
  • Wspólnotowość i dialog społeczny.

Wizja zawarta w Strategii definiuje Poznań w 2030 r. jako: „wielopokoleniową wspólnotę ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – są zadowoleni z warunków życia, jakie stwarza im miasto, oraz dumni z tego, że jest ono rozpoznawane w kraju i za granicą dzięki swojemu dziedzictwu historycznemu, kulturowemu i akademickości oraz współczesnym, wyjątkowym osiągnięciom. Sprzyjający klimat biznesowy oraz polityka społecznej spójności umożliwiają wszystkim mieszkańcom pełne włączenie się w życie miasta”.

Celem Strategii jest „Podniesienie jakości życia wszystkich mieszkańców i znaczenia Poznania na arenie międzynarodowej”.

Szczegółowy opis realizacji w 2023 r. priorytetów strategicznych znajduje się w Załączniku Nr 2 do niniejszego Raportu pn. „Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ za 2023 rok”.