Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100
Pracujący
Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 356,0 brak danych x
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 167,3 166,6 99,6
przemyśle 53,0 51,0 96,2
budownictwie 8,2 8,5 103,7
handlu i naprawie pojazdów samochodowych 46,3 46,3 100,0
transporcie i gospodarce magazynowej 8,8 9,8 111,4
zakwaterowanie i gastronomia 3,6 2,0 55,6
informacja i komunikacja 11,1

12,1

109,0

Bezrobocie
Stopa bezrobocia w % 2,0 1,6 x
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w tys., w tym: 7,0 5,7 81,1
kobiet 3,7 3,0 81,4
Z ogólnej liczby bezrobotnych liczba osób w tys., wg:
czasu pozostawania bez pracy      
 do 1 miesiąca 0,6 0,4 69,7
1 do 3 miesięcy 1,4 1,0 69,3
3 do 6 miesięcy  1,5 0,9 57,5
6 do 12 miesięcy 1,9 1,2 65,3
12 do 24 miesięcy 1,0 1,3 125,5
pow. 24 miesięcy 0,7 0,9 139,9
 wieku:      
18-24 lata 0,5 0,3 62,2
25-34 lata 1,9 1,4 73,4
35-44 lata 2,0 1,7 84,0
45-54 lata 1,4 1,2 88,8
55-59 lat 0,8 0,6 79,8
60-64 lata 0,5 0,4 89,1
wykształcenia:      
wyższe 2,0 1,6 79,0
policealne i średnie zawodowe 1,2 1,0 85,1
średnie ogólnokształcące 1,0 0,8 78,7
zasadnicze zawodowe 1,1 0,8 78,3
gimnazjalne i poniżej 1,8 1,5 81,1
stażu pracy:      
do 1 roku  1,5 1,2 81,6
1 do 5 lat 1,5 1,1 77,3
5 do 10 lat 1,1 0,9 85,5
10 do 20 lat 1,1 0,9 83,3
20 do 30 lat 0,8 0,6 79,2
30 i więcej lat 0,4 0,3 75,4
bez stażu 0,8 0,6 76,7
Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych 345 351,0 101,7
Liczba ofert pracy zgłoszonych w ciągu miesiąca 750 842,0 112,3
Liczba osób bezrobotnych nowo zarejestrowanych w tys. 10,0 7,9 78,7
Liczba osób wykreślonych z rejestru bezrobotnych w tys. 6,8 9,3 137,8
Liczba bezrobotnych kobiet na 100 mężczyzn 110 114,0 x
Udział osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych w % 20,2 14,6 x
Liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy 9 7,0 77,8
Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ogółem w zł, w tym:  5 742,55 5 998,,09 104,4
w informacji i komunikacji  8 327,82 9 030,80 108,4
w przemyśle  6 683,60 6 940,90 103,8
w budownictwie   6 056,85 6 121,53 101,1
w handlu i naprawie pojazdów samochodowych  5 076,33 5 194,73 102,3
źródło: GUS, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu