Do instrumentów finansowych, z których korzysta Miasto należą kredyty i obligacje. Głównym celem tych instrumentów jest pozyskiwanie środków na finansowanie ambitnego programu inwestycyjnego, założonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Poznania.
Zobowiązania finansowe obejmują wyemitowane obligacje oraz zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Przychody budżetu

Korzystając z upoważnienia, zapisanego w uchwale Rady Miasta Poznana w sprawie budżetu miasta Poznania na rok 2021, zaciągnięto kredyty, pożyczkę oraz wyemitowano obligacje na łączną kwotę 278 mln zł, tj. na poziomie 58,2% planu:

 • kredyty w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 170,0 mln zł;
 • obligacje komunalne (serie: A, B) – emisja w 2021 r. organizowana przez Bank Pekao SA – 50 mln zł;
 • pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 58,0 mln zł.

Ponadto w 2021 r. Miasto uzyskało przychody z tytułu:

 • spłaty udzielonych pożyczek (wykonanie 64,0% planu) – 5 635 841,21 zł;
 • wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 286 941 996,12 zł;
 • niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych:
  • zagranicznych – 10 894 216,27 zł;
  • z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych – 82 321 143,58 zł;
  • z dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 4 384 952,14 zł.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie na kwotę 161 208 608,52 zł, z tego:

 • spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 12,8 mln zł;
 • spłata kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 71,2 mln zł;
 • wykup obligacji – 60 mln zł;
 • udzielone pożyczki – 17,2 mln zł.
Rozchody Miasta Poznania w 2021 r.

wykres Rozchody Miasta Poznania w 2021 r. w

wykres do pobrania w xls

Zobowiązania

Zobowiązania Miasta na koniec 2021 r. wyniosły 1 614 689 285,64zł, co oznacza wzrost w stosunku do stanu na koniec 2020 r. o 133,4 mln zł, tj. o 8,26%.
Na zobowiązania Miasta składały się zadłużenia z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Zadłużenie z tego tytułu na koniec 2021 r. wyniosło 1 614 689 285,64 zł i było wyższe o 133,1 mln zł, tj. o 9,0% w stosunku do stanu na koniec 2020 r.
Zobowiązania wymagalne osób prawnych, których organem założycielskim jest Miasto Poznań wyniosły na koniec 2021 r. 184,4 tys. zł i były niższe o 1,6 mln zł w stosunku do stanu na koniec 2020 r. W znaczącej większości dotyczyły zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe informacje na temat przychodów, rozchodów, należności i zobowiązań Miasta Poznania znajdują się w Opisowym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Poznania za 2021 rok.