Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100
Wodociągi
Długość sieci wodociągowej w km 1 938 1 969 101,6
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  53,9 55,1 102,2
Woda dostarczona ogółem w tys. m3/dobę 87,6 90,2 103,0
W tym woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3/dobę 60,5 63,6 105,1
Kanalizacja
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 434 1 458 101,7
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  39,9 42,9 107,5
Ścieki odprowadzone kanalizacją miejską w tys. dam3/rok 82,3 85,7 104,1
Sieć gazowa
Długość sieci gazowej w km 1 311 1 309 99,9
Liczba odbiorców gazu w gospodarstwach domowych w tys. 180,5 179,8 99,6
Zużycie gazu w gospodarstwach domowych w mln m3/rok 97,99 94,7 96,6
Sieć elektroenergetyczna (Przypis: Dane za lata 2017 i 2018)
Liczba odbiorców energii elektrycznej (gosp. dom. w tys.) 267,3 271,9 101,7
Zużycie energii elektrycznej ogółem w GWh/rok 485,2 487,1 100,4
Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w kWh/rok 899,3 905,9 100,7
Ciepłownictwo
Zapotrzebowanie na ciepło w MW 1 213 1 254 103,4
Zużycie ciepła ogółem w tys. GJ, w tym w: 6 361 6 483 101,9
gospodarstwach domowych 4 145 4 090 98,7
Długość sieci cieplnej w km 552,7 558,2 101,0
Infrastruktura drogowa
Długość dróg w Poznaniu ogółem w km, z tego: 1 193 1 205 101,0
krajowych 20 20 100,0
wojewódzkich 44 44 100,0
powiatowych 269 269 100,0
gminnych 728 727 99,9
wewnętrznych 132 145 109,8
Długość dróg o nawierzchni utwardzonej w km 931 932 100,1
Liczba sygnalizacji świetlnych 312 315 101,0
Liczba punktów świetlnych na ulicach w tys. 46,3 46,2 99,8
Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg w MWh 28 900 29 200 101,0
Długość kanalizacji deszczowej w km 615,1 619,3 100,7
Liczba miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania 8 633 7 212 83,5
Liczba miejsc postojowych strzeżonych (buforowych) 864 962 111,3
Transport zbiorowy
Liczba przewiezionych pasażerów w mln 259,5 255,5 98,4
Długość tras ogółem w km, z tego: 409 418 102,2
tramwajowych 65 70 106,4
autobusowych 343 348 101,4
Długość linii ogółem w km, z tego: 1 216 1 196 98,4
tramwajowych 242 232 95,9
autobusowych 973 963 99,0
Stan liczbowy taboru ogółem, z tego:  592 610 103,0
tramwaje (wagony) 281 277 98,6
autobusy 311 333 107,1
Miejsca w pojazdach ogółem w tys. wg stanu na 31.12., z tego: 85,5 91,5 106,9
w tramwajach 46,9 50,7 108,2
w autobusach 38,7 40,7 105,4
Współczynnik gotowości technicznej pojazdów ogółem w %, z tego:      
tramwajów 88,7 87,9 x
autobusów 90,7 92,8 x
Współczynnik wykorzystania taboru ogółem w %, z tego:      
tramwajów 81,8 81,4 x
autobusów 89,8 91,9 x
Współczynnik punktualności pojazdów ogółem w %, z tego:      
tramwajów 84,7 84,3 x
autobusów 74,6 76,2 x
Cena jednorazowego normalnego biletu transportu zbiorowego w zł      
10-minutowego 3 3 100,0
40-minutowego 4,6 5,0 (45 minut) x
Motoryzacja
Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych ogółem w tys., w tym: 497,3 516,6 103,9
osobowych 389,0 405,3 104,2
ciężarowych 63,5 64,5 101,5
motocykli 16,6 17,6 105,9
Liczba taksówek osobowych 2 596 2706 104,2
Ruch lotniczy
Port Lotniczy Poznań – Ławica      
Liczba regularnych połączeń lotniczych ogółem, z tego: 36 42 116,7
krajowych 1 1 100,0
międzynarodowych 35 41 117,1
Liczba operacji lotniczych w tys. 32,0 31,9 99,8
Liczba odprawionych pasażerów ogółem w tys., z tego w ramach: 2 476,30 2 379,64 96,1
lotów krajowych 184,6 200,0 108,3
lotów zagranicznych 2 291,70 2 179,62 95,1
Przewozy cargo w tys. t 5,4 5,3 98,0
Źródło: GUS, UMP, Aquanet SA, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Veolia Energia Poznań S.A., Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich, Port Lotniczy Poznań-Ławica