Wyszczególnienie  2020
2021
2020=100              
Wskaźniki ogólnego rozwoju gospodarki (najnowsze dostępne dane za 2020 i 2021)
Produkt krajowy brutto w mln zł 66488 75914 114,2
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł
120985 139005 114,9
Wartość dodana brutto ogółem w mln zł, z tego w:

58564

 

66058 112,8
przemyśle 10015 10470 104,5
budownictwie 3319 3237 97,5
handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji i komunikacji 20971 25409 121,8
działalności finansowej i ubezpieczeniowej; obsłudze rynku nieruchomości 6305 6671 105,8
pozostałych usługach 17911 20230 112,9
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w mln zł  (2022-2023 r.  I – III kw.) 4057,3 4577,2 112,8
Podmioty gospodarcze 
  2022 2023 2022=100
Liczba podmiotów gospodarczych ogółem, z tego w sektorze: 126993 130621 102,9
rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, rybactwa 463 442 95,5
przemysłu i budownictwa 20115 20762 103,2
usługowym 106415 109417 102,8
Z ogólnej liczby podmiotów:      
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 77155 80013 101,5
spółki handlowe, w tym: 30673 31147 100,2
z udziałem kapitału zagranicznego 3459 3465 103,7
Liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w ciągu roku w tys. 9777 10091 103,2
Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych w ciągu roku 4730 5662 119,7
Z ogólnej liczby podmiotów udział firm wg wielkości zatrudnienia w %:
mikro (do 9 osób) 96,74 96,91 ↑ o 0,16
małych (od 10 do 49 osób) 2,65 2,51 ↓ o 0,14
średnich (od 50 do 249 osób) 0,49 0,47 ↓ o 0,02
dużych (od 250 do 999 osób) 0,09 0,09 0,0
powyżej 1000 0,02 0,02 0,0
Podmioty migrujące – zmiany lokalizacji podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w Poznaniu w systemie REGON
Rejon migracji 2022 2023  
  z Poznania do innych miejsc
ogółem, w tym do 2454 2302  X
strefy dojazdów do pracy w Poznaniu (obszar funkcjonalny – gminy ościenne) 1448 1261  X
teren województwa wielkopolskiego (z wyłączeniem obszaru funkcjonalnego) 316 297  X
poza województwo wielkopolskie 690 744  X
  z innych miejscowości do Poznania
ogółem, w tym z 1475 1614  X
obszaru funkcjonalnego Poznania ( gminy ościenne, strefa dojazdów do pracy do Poznania) 464 588  X
teren województwa wielkopolskiego (z wyłączeniem obszaru funkcjonalnego) 395 320 X
z innych województw 616 706  
Produkcja sprzedana w przemyśle w mln zł 57811,6 62433 108,0
Przemysł i budownictwo
Produkcja sprzedana w przemyśle w mln zł 57811,6 62433 108,0
Produkcja sprzedana w budownictwie ogółem w mln zł, w tym: 8367,1 10702,5 127,9
budowlano-montażowa 3028,8 3482,1 115,0
Wskaźnik rentowności obrotu brutto sektora przedsiębiorstw w % I- III kw. – 6,3 I-III kw. – 5,5 ↓ o 0,8 p.p.
Wskaźnik rentowności obrotu netto sektora przedsiębiorstw w % I-III kw. – 5,1 I-III kw. 4,3 ↓ o 0,8 p.p.
Wskaźnik poziomu kosztów w % I-III kw. – 93,7 I-III kw. – 94,5 ↑ o 0,8 p.p.
Handel 
  2022 2023 2022=100
Targowiska
Liczba targowisk miejskich 8 8 100,0
Liczba miejsc sprzedaży 877 839 95,7
Powierzchnia targowisk w tys. m2 20,7 20,7 100,0
Rolnictwo
  2022 2023 2022=100
Powierzchnia użytków rolnych ogółem w ha, w tym: 7685 7637 99,4
gruntów ornych 6223 6185 99,4
sadów 201 191 95,0
łąk 713 713 100,0
pastwisk 370 369 99,7
Liczba i struktura gospodarstw rolnych:
od 1 ha do 2 ha 308 302 98,1
od 2 ha do 5 ha 237 235 99,2
od 5 ha do 15 ha 110 109 99,1
powyżej 15 ha 49 48 98,0
źródło: GUS, UMP, Główny Urząd Geodezji i Kartografii