listopad 2022

Przeciętne trwanie życia mieszkańców Poznania w 2021 r.

Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że poznaniacy nadal żyją dłużej niż mężczyźni w kraju o blisko 2 lata, natomiast poznanianki o 1,5 roku dłużej niż przeciętnie Polki. Opracowanie prezentuje również Poznań na tle największych polskich miast.

Pobierz PDF

Pomoc społeczna w Poznaniu w 2021 r.

Opracowanie poświęcone pomocy społecznej w Poznaniu w 2021 roku uwzględniające m. in. powody korzystania z pomocy oraz profil gospodarstw, które z niej korzystały. Analiza obejmuje również porównanie i innymi dużymi miastami w kraju.

Pobierz PDF

październik 2022

Poznański rynek pracy w III kwartale 2022 r.

Pobierz PDF

Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Poznaniu w I półroczu 2022 r.

Analiza rynku mieszkaniowego w Poznaniu w pierwszym półroczu 2022 roku pod kątem mieszkań oddanych do użytkowania, cen mieszkań oraz wskaźnika szacowanej dostępności mieszkań. 

Pobierz PDF

Mikroprzedsiębiorstwa w Poznaniu w 2021 r.

Analiza poznańskich mikroprzedsiębiorstw w 2021 roku.

Pobierz PDF

wrzesień 2022

Bezrobocie absolwentów szkół ponadpodstawowych w 2021 r.

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu i obrazuje sytuację bezrobocia wśród absolwentów i absolwentek szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego, dla których ostatnim rokiem szkolnym edukacji był rok 2020/2021.

Pobierz PDF

Wyniki matur w 2022 r.

Analiza wyników matur w roku szkolnym 2021/2022 w poznańskich szkołach.

Pobierz PDF

sierpień 2022

Cudzoziemcy zameldowani w Poznaniu w 2022 r.

Opracowanie dotyczące osób posiadających obce obywatelstwo zameldowanych w Poznaniu.

Pobierz PDF

Poznański rynek pracy w 1 półroczu 2022 r.

Pobierz PDF

lipiec 2022

Wyniki egzaminu ósmoklasistów w 2022 r.

Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 w poznańskich szkołach.

Pobierz PDF

czerwiec 2022

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022

Opracowanie jest syntezą wyników rankingu szkół wyższych Perspektywy 2021 publikowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Pobierz PDF

kwiecień 2022

Poznański rynek pracy w I kwartale 2022 r.

Pobierz PDF

styczeń 2022

Pracujący w Poznaniu w 2020 r.

Analiza grupy osób pracujących w Poznaniu w 2020 roku.

Pobierz PDF

grudzień 2021

Studenci w Poznaniu w roku akademickim 2020-2021

Opracowanie poświęcone analizie grupy poznańskich studentów i studentek.

Pobierz PDF

Ranking Polskich Miast Przyszłości 2050

Ranking Polskich Miast Przyszłości 2050 powstał przy współpracy Grupy Saint-Gobain, Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością oraz firmy

konsultingowej 4CF. Jest analizą porównawczą największych polskich miast w obszarach pracy, mieszkania, infrastruktury oraz transportu.

Pobierz PDF

listopad 2021

Ruch naturalny w Poznaniu w latach 2010-2020

Analiza przyrostu naturalnego w Poznaniu w latach 2010-2020.

Pobierz PDF

Cudzoziemcy zameldowani w Poznaniu w 2021 r.

Opracowanie dotyczące osób posiadających obce obywatelstwo zameldowanych w Poznaniu.

Pobierz PDF

październik 2021

Poznański rynek pracy w III kwartale 2021 r.

Pobierz PDF

sierpień 2021

Przeciętne trwanie życia mieszkańców Poznania w 2020 r.

Analiza porównawcza przeciętnej długości życia poznaniaków i poznanianek.

Pobierz PDF

Poznański rynek pracy w 1 półroczu 2021 r.

Pobierz PDF

lipiec 2021

Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadpodstawowych z Poznania i powiatu poznańskiego z roku szkolnego2019/2020

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu i obrazuje sytuację bezrobocia wśród absolwentów i absolwentek szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego, dla których ostatnim rokiem szkolnym edukacji był rok 2019/2020.

Pobierz PDF

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021

Opracowanie jest syntezą wyników rankingu szkół wyższych Perspektywy 2021 publikowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Pobierz PDF

Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadpodstawowych z Poznania i powiatu poznańskiego z roku szkolnego 2019/2020

Pobierz PDF

czerwiec 2021

Poznański rynek pracy w I kwartale 2021 r.

Pobierz PDF

styczeń 2021

Poznański rynek pracy w 2020 r.

Opracowanie jest szczegółową analizą bezrobocia w Poznaniu w 2020 roku.

Pobierz PDF

Mieszkańcy Poznania 2020

Analiza populacji Poznania w 2020.

Pobierz PDF

grudzień 2020

Bezrobocie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych roku 2018 -2019

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu i obrazuje sytuację bezrobocia wśród absolwentów i absolwentek szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego, dla których ostatnim rokiem szkolnym edukacji był rok 2018/2019.

Pobierz PDF

Badanie problemów i potrzeb wybranych grup społecznych doświadczających i narażonych na dyskryminację

Wyniki badań przeprowadzonych dla Miasta Poznania

Pobierz PDF

październik 2020

Poznański rynek pracy w III kw. 2020 r.

Pobierz PDF

wrzesień 2020

Vademecum planistyczne 2019

Opis: Publikacja jest zbiorczą informacją dotyczącą aktualnego stanu zagospodarowania miasta Poznania i jego rozwoju przestrzennego w kontekście tworzonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną dokumentów planistycznych. Opracowanie zawiera takie dane jak:

  • ilość opracowywanych i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Poznaniu,
  • bilans terenów na podstawie ustaleń miejscowych planów oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania,
  • informacja o prognozowanej chłonności demograficznej na terenie miasta na podstawie ustaleń dokumentów planistycznych,
  • przedstawienie oferty inwestycyjnej miasta Poznania w kontekście terenów przeznaczonych do zainwestowania i do doinwestowania.
Pobierz PDF

Przeciętne trwanie życia mieszkańców Poznania w 2019 r.

Analiza porównawcza przeciętnej długości życia poznaniaków i poznanianek.

Pobierz PDF

Poznański rynek pracy w I półroczu 2020 r

Pobierz PDF

sierpień 2020

Raport o polskich metropoliach 2020

Poznań w raporcie firmy PwC o wielkich polskich miastach.

Pobierz PDF

lipiec 2020

Ranking szkół wyższych Perspektywy 2020

Opracowanie jest syntezą wyników rankingu szkół wyższych Perspektywy 2020 publikowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Pobierz PDF

Cudzoziemcy zameldowani w Poznaniu w 2020 r.

Opracowanie dotyczące osób posiadających obce obywatelstwo zameldowanych w Poznaniu.

Pobierz PDF

maj 2020

Raport: 100-lecie istnienia poznańskich uczelni w 2019 r.

Dla szkół wyższych rok 2019 był okazją do świętowania 100-lecia przyjęcia pierwszych studentów i studentek w mury swojej siedziby. Dokument opisuje historię poznańskich uczelni, a także wydarzenia towarzyszące obchodom jubileuszu.

Pobierz PDF

kwiecień 2020

Bezrobocie w Poznaniu w 1 kwartale 2020 r.

Pobierz PDF

luty 2020

Ratownictwo medyczne w latach 2019-2020

Opracowanie traktujące o szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz zespołach ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołów ratownictwa w Poznaniu w latach 2019-2020.

Pobierz PDF

Mieszkańcy Poznania 2019

Analiza populacji Poznania w 2019.

Pobierz PDF

Oświata 2014-2019

Opracowanie danych statystycznych opisujących wybrane obszary związane z organizacji i funkcjonowaniem oświaty w Poznaniu oraz w największych miastach w Polsce.

Pobierz PDF

styczeń 2020

Studenci i absolwenci kierunków technicznych i informatycznych w Poznaniu

Zawarte w opracowaniu zestawienia dotyczą studentów i absolwentów podgrup kierunków studiów według klasyfikacji ISCED-F 2013 Głównego Urzędu Statystycznego. Najnowsze dane dotyczące liczby studentów oraz absolwentów obejmują rok 2019.

Pobierz PDF

styczeń 2019

Raport: Obywatele Ukrainy w aglomeracji poznańskiej

Od maja do października 2018 r. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polska-Ukraina w Poznaniu i Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu we współpracy z Urzędem Miasta Poznania i Starostwem Powiatowym w Poznaniu przeprowadziło badanie „Poznaj Sąsiada! Obywatele Ukrainy w Metropolii Poznańskiej. Dwa spojrzenia”.
Pobierz PDF

czerwiec 2018

Raport: Poznań. Fakty i liczby – czerwiec 2018

"Poznań. Fakty i liczby" jest redagowany przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. W pliku znajdują się dane statystyczne z tematyki:
  • rynek lokalny
  • gospodarka i rynek pracy
  • aktywność gospodarcza
  • dochody ludności
  • warunki życia
Pobierz PDF

maj 2018

Raport: Indeks Percepcji Rozwoju – prezentacja wyników badania

Jak poznaniacy odbierają rozwój miasta? Gdzie widzą potencjały rozwoju? Czy czują, że rozwijający się Poznań przekłada się na ich sytuację życiową? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w prezentacji wyników badania "Indeks Percepcji Rozwoju" zleconego przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.
Pobierz PDF