maj 2024

Poznański rynek pracy w I kwartale 2024 r.

W I kwartale 2024 r. w Poznaniu odnotowano niewielki wzrost poziomu bezrobocia. Na koniec marca liczba bezrobotnych wyniosła 3,9 tys. osób, a stopa bezrobocia 1,1% i była jedną z najniższych w kraju.

Pobierz PDF

luty 2024

Rodziny w Poznaniu według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP) w Poznaniu mieszkało 143 tys. rodzin. Było to 13,9 tys. rodzin mniej niż podczas spisu w 2011 r. Podobnie jak dziesięć lat temu, rodziny najczęściej posiadały jedno dziecko. Choć niezmiennie wśród rodzin największy udział stanowiły małżeństwa, to ich liczba pomiędzy spisami zmniejszyła się o 1/5, zaś liczba związków niesformalizowanych wzrosła ponad dwukrotnie.

Pobierz PDF

styczeń 2024

Poznański rynek pracy w IV kwartale 2023 r.

W 2023 r. w Poznaniu odnotowano spadek poziomu bezrobocia. Na koniec grudnia liczba bezrobotnych wyniosła 3,5 tys., a stopa bezrobocia osiągnęła poziom 1,0% i należała do najniższych w kraju.

Pobierz PDF

Mieszkańcy Poznania w 2022 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na koniec 2022 r. w Poznaniu mieszkało 541,3 tys. osób. Istnieją jednak grupy ludności, które nie są w pełni ujmowane przez statystykę GUS-u. Należy do nich m.in. znaczna część studentów studiów stacjonarnych, duża grupa osób mieszkających i pracujących,
ale niezameldowanych w Poznaniu, cudzoziemcy pracujący w Poznaniu tymczasowo lub na podstawie pozwolenia na pracę, a także uchodźcy wojenni z Ukrainy (do 40 tys. osób). Po uwzględnieniu tych dodatkowych grup, można szacować, że w Poznaniu przebywa do 120 tys. osób więcej, niż wynika
to z zestawień GUS-u.  W załączniku do pobrania znajduje się opracowanie oraz tabele w pliku Excel.

Pobierz PDF

Wyniki rankingów portalu “Perspektywy” w 2024 r.

Wśród 1500 polskich szkół sklasyfikowanych w rankingach portalu
„Perspektywy 2024” znalazły się łącznie 44 licea i technika z Poznania, czyli
tyle samo szkół ile było w roku ubiegłym. Na najwyższych miejscach znalazły
Technikum Komunikacji w ZSK (7. miejsce) oraz VIII Liceum Ogólnokształcące
im. A. Mickiewicza (21. miejsce).

Pobierz PDF

październik 2023

Poznański rynek pracy w III kwartale 2023 r.

Poznański rynek pracy w III kwartale 2023 r. 

W kolejnych miesiącach III kwartału 2023 r. poziom bezrobocia w Poznaniu utrzymywał się na podobnym poziomie. Na koniec września liczba bezrobotnych wyniosła 3,7 tys. osób, a stopa bezrobocia 1,1%.

Pobierz PDF

Przeciętne trwanie życia mieszkanek i mieszkańców Poznania w 2022 r.

W 2022 r., po okresie skracania się oczekiwanego, przeciętnego trwania życia, spowodowanego nadumieralnością związaną z pandemią COVID-19, nastąpiło wyraźne wydłużenie przeciętnego trwania życia mieszkanek i mieszkańców zarówno w Poznaniu, jak i w kraju. Poznaniacy żyją o 2 lata dłużej niż mężczyźni w kraju, natomiast poznanianki o 0,5 roku dłużej niż statystycznie przeciętna Polka.

Pobierz PDF

sierpień 2023

Cudzoziemcy zameldowani w Poznaniu w 2023 r.

W Poznaniu w 2023 r. wzrosła liczba zameldowanych cudzoziemek i cudzoziemców. Obecnie w naszym mieście zameldowanych jest 10,0 tys. osób posiadających obce obywatelstwo, o 1,5 tys. więcej niż rok temu. Poznań zamieszkuje także liczna grupa niezameldowanych cudzoziemców, są to głównie uchodźcy z Ukrainy oraz osoby, które pracują tymczasowo na podstawie oświadczeń pracodawców o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom lub zezwoleń na pracę sezonową. Można szacować, że ich liczba dochodzi do 90 tys. osób.

Pobierz PDF

Poznański rynek pracy w I półroczu 2023 r.

W I półroczu 2023 r. w Poznaniu notowano bardzo niski poziom bezrobocia. Na koniec czerwca liczba bezrobotnych wyniosła 3,7 tys., a stopa bezrobocia 1,0%. Był to najniższy poziom bezrobocia w skali kraju.

Pobierz PDF

lipiec 2023

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2022 r.

Zwiększyła się liczba porad udzielonych zarówno przez lekarzy rodzinnych, jak i specjalistów, przy czym w większym stopniu wzrosła liczba porad specjalistów. Wśród korzystających z czynnej opieki lekarskiej wzrosła liczba dzieci, zaś zmniejszyła się liczba osób dorosłych. Dzieci najczęściej były leczone z powodu dychawicy oskrzelowej, z kolei dorośli – z powodu chorób układu krążenia. Po okresie stabilizacji, wzrosła liczba zgonów oraz wskaźnik umieralności. Najczęstszą przyczyną zgonów były choroby układu krążenia oraz nowotwory.

Pobierz PDF

Wyniki egzaminu ósmoklasistów w Poznaniu w 2023 r.

Uczennice i uczniowie z poznańskich szkół przystępujący w 2023 r. do egzaminu
ósmoklasistów najwyższe średnie wyniki uzyskali z języków rosyjskiego,
hiszpańskiego oraz angielskiego. Średni wynik uczniów z poznańskich szkół
z obowiązkowych egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz z najczęściej
zdawanego języka angielskiego był wyższy niż uczniów ze szkół w powiecie
poznańskim, województwie wielkopolskim oraz w kraju, zaś wśród 5 największych
polskich miast – usytuowały Poznań na 4. oraz 3. miejscu.

Pobierz PDF

Bezrobocie absolwentów szkół ponadpodstawowych Poznania i powiatu poznańskiego z roku szkolnego 2021/2022

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu zarejestrowało się 1,3% absolwentów szkół ponadpodstawowych, a osoby młode do 30. roku życia stanowiły ok. 16% wszystkich bezrobotnych. Pracę podjęła niemal połowa absolwentów z rocznika 2022 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Natomiast na koniec lutego 2023 r. niemal co czwarta zarejestrowana osoba po ukończeniu szkoły nadal była bezrobotna.

Pobierz PDF

czerwiec 2023

Poznańskie uczelnie w czołówce Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023

Poznańskie uczelnie znalazły się w czołówce 23. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy opublikowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. W swoich kategoriach 1. miejsce zajął Uniwersytet Przyrodniczy, 2. miejsce zajęła Akademia Wychowania Fizycznego, a 3. miejsca zajęły Uniwersytet Ekonomiczny oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Pobierz PDF

Zestawienie dotacji celowych udzielanych z budżetu Miasta Poznania, działalność Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Pobierz PDF

Wartość mienia w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta, grunty Miasta Poznania według form ich władania, wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego, dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań.

Pobierz PDF

Rada Miasta Poznania (Radni, praca Rady), miejskie jednostki organizacyjne, decyzje administracyjne w 2022 r.

Pobierz PDF

Projekty zgłoszone do PBO, podział środków na projekty rejonowe, zwycięskie projekty PBO, obszary pożytku publicznego realizowanych inicjatyw oddolnych regrantingowych, wykaz podmiotów, które uzyskały dotacje na działania Sąsiedzkich Centrów Inicjatyw Lokalnych.

Pobierz PDF

Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla – dane statystyczne, uchwały podjęte przez organy osiedli, wydatki jednostek pomocniczych Miasta Poznania, przedsięwzięcia realizowanie ze środków naliczonych dla osiedli przekazane do realizacji właściwym merytorycznie wydziałom UMP i jednostkom organizacyjnym, lokalne inicjatywy społeczne jednostek pomocniczych Miasta.

Pobierz PDF

Główne źródła dochodów budżetu Miasta, wydatki ogółem według dziedzin, wydatki majątkowe według dziedzin.

Pobierz PDF

Dochody mieszkańców Poznania w 2022 r.

Poznań był piątym miastem w Polsce zarówno pod względem wysokości rocznych dochodów uzyskiwanych przez mieszkańców, jak również pod względem przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Mieszkańcy Poznania dysponowali o 1/3 większym budżetem niż średnio w Polsce, ale o 1/4 mniejszym niż średnio w Europie.

Pobierz PDF

maj 2023

Nagrody i stypendia sportowe przyznane przez Miasto Poznań w 2022 r.

Pobierz PDF

Wykaz większych inwestorów zagranicznych w Poznaniu.

Pobierz PDF

Wybrane nagrody, rankingi i konkursy, w których Miasto wzięło udział w latach 2022-2023

Pobierz PDF

Poznański rynek pracy w I kwartale 2023 r.

W I kwartale 2023 r. w Poznaniu odnotowano wzrost poziomu bezrobocia. Na koniec marca liczba bezrobotnych wyniosła 4,1 tys. osób, a stopa bezrobocia 1,1% i była najniższa w kraju.

Pobierz PDF

marzec 2023

Dzieci i uczniowie uchodźczy z Ukrainy w przedszkolach i szkołach w 2022 r.

Dzieci i uczniowie pochodzący z Ukrainy stanowili największą grupę wśród dzieci i uczniów zagranicznych w poznańskich placówkach. Trzykrotnie w ciągu ostatnich trzech lat zwiększyła się łączna liczba dzieci i uczniów pochodzących z Ukrainy uczęszczających do poznańskich przedszkoli oraz szkół. Dzieci i uczniowie uchodźczy stanowili blisko połowę dzieci i uczniów pochodzenia ukraińskiego w poznańskich przedszkolach i szkołach.

Pobierz PDF

luty 2023

Poznański rynek pracy w 2022 r.

W 2022 r. w Poznaniu odnotowano spadek poziomu bezrobocia. Na koniec grudnia liczba bezrobotnych wyniosła 3,6 tys. a stopa bezrobocia osiągnęła poziom 1,0% i była najniższa w kraju.

Pobierz PDF

Mieszkańcy Poznania w 2021 r.

Opracowanie przedstawia sytuację demograficzną Poznania na tle aglomeracji oraz największych miast w Polsce. W tekście wykorzystano także wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. W załączniku do pobrania znajduje się opracowanie oraz tabele w pliku Excel.

Pobierz PDF

Rankingi portalu Perspektywy 2023

W rankingach portalu „Perspektywy 2023” znalazły się łącznie 44 licea i technika z Poznania. Z roku na rok coraz więcej poznańskich szkół jest ujmowanych w tych rankingach.

Pobierz PDF

listopad 2022

Przeciętne trwanie życia mieszkańców Poznania w 2021 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 r. w Polsce przeciętne trwanie życia mężczyzn wyniosło 71,8 a kobiet – 79,7 lat. Systematyczne wydłużanie się przeciętnego trwania życia, notowane w Polsce od ponad 20 lat, zostało w 2020 r. i w 2021 r. przerwane przez epidemię COVID-19, która spowodowała jego skrócenie (w ciągu 2 lat), w przypadku kobiet o 2,1 roku, natomiast w przypadku mężczyzn o 2,3 roku.

Pobierz PDF

Pomoc społeczna w Poznaniu w 2021 r.

Pomocą społeczną w 2021 r. zostało objętych blisko 22 tys. poznanianek i poznaniaków, co stanowiło 4,2% ogólnej liczby osób mieszkających w Poznaniu. Dla zdecydowanej większości przyczyną potrzeby wsparcia była długotrwała lub ciężka choroba. Najczęściej pomocy potrzebowały osoby: w wieku produkcyjnym, tworzące jednoosobowe gospodarstwa domowe, utrzymujące się z emerytury.

Pobierz PDF

październik 2022

Poznański rynek pracy w III kwartale 2022 r.

Według Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (PUP) na koniec września 2022 r. liczba bezrobotnych w Poznaniu wyniosła 3,8 tys. osób, czyli o 0,2 tys. mniej niż miesiąc wcześniej. Oznacza to, że bez pracy pozostaje 1,0% aktywnych zawodowo poznaniaków, czyli najmniej w skali kraju oraz najmniej od 1990 r.

Pobierz PDF

Sytuacja na rynku mieszkaniowym w Poznaniu w I półroczu 2022 r.

W I półroczu 2021 r. obserwuje się niewielkie zmniejszenie liczby mieszkań oddanych do użytkowania w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim. Według danych GUS, w Poznaniu w I półroczu 2022 r. do użytkowania oddano 2698 mieszkań, tj. o 3,6% mniej niż w I półroczu 2021 r. Pomimo, że ceny mieszkań na rynku nieruchomości stale rosną, to dostępność mieszkań utrzymuje się na dosyć stabilnym poziomie – 0,86.

Pobierz PDF

Mikroprzedsiębiorstwa w Poznaniu w 2021 r.

W 2021 r. w Poznaniu działało 118,8 tys. aktywnych mikroprzedsiębiorstw, podczas gdy w 2010 r. funkcjonowało ich ok. 93 tys. Szczególnie dynamiczny wzrost nastąpił od 2016 r., z wyjątkiem 2018 r., kiedy dokonano wykreśleń podmiotów nieaktywnych. Większość mikroprzedsiębiorstw to firmy jednoosobowe. Udział mikroprzedsiębiorstw w ogóle poznańskich przedsiębiorstw wyniósł 96,6%.

Pobierz PDF

wrzesień 2022

Bezrobocie absolwentów szkół ponadpodstawowych w 2021 r.

Raport Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu analizuje relację pomiędzy szkolnictwem a rynkiem pracy w aglomeracji poznańskiej oraz sytuację absolwentów po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej na każdym z poziomów nauczania. Obejmuje absolwentów szkół wyższych, szkół policealnych, techników, liceów. Opracowanie obrazuje sytuację bezrobocia wśród absolwentów i absolwentek szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego, dla których ostatnim rokiem szkolnym edukacji był rok 2020/2021.

Pobierz PDF

Wyniki matur w 2022 r. w Poznaniu

Blisko 7 tys. maturzystek i maturzystów przystąpiło do egzaminu maturalnego w 2022 r. w poznańskich szkołach. Maturę zdało 84% uczennic i uczniów, a najwyższe wyniki uzyskali oni z języków obcych nowożytnych. Wśród największych polskich miast udział maturzystek i maturzystów kończących maturę z wynikiem pozytywnym uplasował Poznań na 3. pozycji.

Pobierz PDF

sierpień 2022

Cudzoziemcy zameldowani w Poznaniu w 2022 r.

W Poznaniu w 2022 r. wzrosła liczba cudzoziemców. Obecnie w naszym mieście zameldowanych jest 8,5 tys. osób posiadających obce obywatelstwo, o 0,8 tys. więcej niż rok temu. W Poznaniu zamieszkuje także liczna grupa niezameldowanych cudzoziemców, głównie uchodźców z Ukrainy, ale również osób, które pracują tymczasowo na podstawie oświadczeń pracodawców o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom lub zezwoleń na pracę sezonową. Można szacować, że ich liczba dochodzi do 100 tys. osób. Od lutego 2022 r., ok. 31 tys. uchodźców z Ukrainy nadano w Poznaniu nr PESEL.

Pobierz PDF

Poznański rynek pracy w 1 półroczu 2022 r.

W I półroczu 2022 r. w Poznaniu odnotowano spadek poziomu bezrobocia. Na koniec czerwca liczba bezrobotnych wyniosła 4,1 tys. a stopa bezrobocia 1,2%. Był to najniższy poziom bezrobocia w skali kraju.

Pobierz PDF

lipiec 2022

Wyniki egzaminu ósmoklasistów w 2022 r.

Według raportu opublikowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu uczennice i uczniowie poznańskich szkół przystępujący w 2022 r. do egzaminu ósmoklasistów najwyższe średnie wyniki uzyskali z jęz. angielskiego – 76,2% możliwych do uzyskania punktów. Znacznie niższe wyniki poznańscy uczniowie osiągnęli z matematyki i z jęz. polskiego, które wyniosły odpowiednio 65,1% punktów i 63,9% punków.

Pobierz PDF

czerwiec 2022

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022

W opublikowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, rankingu szkół wyższych 2022, w ścisłej czołówce znalazły się trzy poznańskie uczelnie. W kategorii uczelni rolniczych na drugim miejscu znalazł się Uniwersytet Przyrodniczy, w kategorii uczelni ekonomicznych trzecie miejsce zajął Uniwersytet Ekonomiczny, a w kategorii „uniwersytety”, trzecie miejsce w skali kraju zajął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Pobierz PDF

kwiecień 2022

Poznański rynek pracy w I kwartale 2022 r.

Według Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu na koniec marca 2022 r. liczba bezrobotnych w Poznaniu wyniosła 5,2 tys. osób, czyli o 0,4 tys. mniej niż miesiąc wcześniej. Oznacza to, że bez pracy pozostaje 1,5% aktywnych zawodowo poznaniaków.

Pobierz PDF

styczeń 2022

Pracujący w Poznaniu w 2020 r.

Poznań zajmuje drugie miejsce po stolicy wśród największych miast pod względem liczby pracujących w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. W 2020 r. w Poznaniu, jak i w całej Polsce, odnotowano spadek liczby pracujących. Wpływ na to miały, przede wszystkim, ograniczenia związane z pandemią COVID-19

Pobierz PDF

grudzień 2021

Studenci w Poznaniu w roku akademickim 2020-2021

Poznań należy do największych ośrodków szkolnictwa wyższego w kraju. Swoją siedzibę posiadają tu 24 szkoły wyższe, z tego 8 uczelni publicznych i 16 niepublicznych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w roku akademickim 2020/2021 w Poznaniu w szkołach wyższych studiowało 104,7 tys. osób. Stolica Wielkopolski zajmuje pierwsze miejsce, wśród największych miast pod względem liczby studentów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

Pobierz PDF

Ranking Polskich Miast Przyszłości 2050

Ranking Polskich Miast Przyszłości 2050 powstał przy współpracy Grupy Saint-Gobain, Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością oraz firmy konsultingowej 4CF. Jest analizą porównawczą największych polskich miast w obszarach pracy, mieszkania, infrastruktury oraz transportu. W grupie miast, które mają szansę najszybciej osiągnąć status „miasta przyszłości” znalazły się: Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań, Gdańsk, Łódź i Kraków.

Pobierz PDF

listopad 2021

Ruch naturalny w Poznaniu w latach 2010-2020

Analiza przyrostu naturalnego w Poznaniu w latach 2010-2020.

W Poznaniu, podobnie jak w całej Polsce, po okresie wzrostu liczby urodzeń w latach 2016-17, w latach 2018-2020 odnotowano spadek ich liczby. Dodatkowo, w 2020 r. nastąpił skokowy wzrost liczby zgonów spowodowany w dużym stopniu pandemią COVID-19, w rezultacie w 2020 r. znacznie pogorszył się także poziom przyrostu naturalnego. 

Pobierz PDF

Cudzoziemcy zameldowani w Poznaniu w 2021 r.

W Poznaniu w 2021 r. wzrosła liczba zameldowanych cudzoziemców. Według oficjalnych danych meldunkowych Poznań stanowi miejsce zamieszkania dla 7,7 tys. cudzoziemców (stan na 30.06.2021 r.). Oznacza to, że mimo epidemii koronawirusa w ciągu roku nastąpił wzrost liczby osób z obcym obywatelstwem zameldowanych w mieście.

Pobierz PDF

październik 2021

Poznański rynek pracy w III kwartale 2021 r.

Według Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (PUP) na koniec września 2021 r. liczba bezrobotnych w Poznaniu wyniosła 6,7 tys. osób, czyli o 0,3 tys. mniej niż miesiąc wcześniej. Oznacza to, że bez pracy pozostaje 1,9% aktywnych zawodowo poznaniaków.

Pobierz PDF

sierpień 2021

Przeciętne trwanie życia mieszkańców Poznania w 2020 r.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 r. w Polsce przeciętne trwanie życia mężczyzn wyniosło 72,6, a kobiet – 80,7 lat. Systematyczne wydłużanie się przeciętnego trwania życia, notowane w Polsce od ponad 20 lat, zostało w 2020 r. przerwane przez epidemię COVID-19, która spowodowała jego skrócenie w przypadku kobiet (o 1,1 roku), natomiast w przypadku mężczyzn (o 1,5 roku).

Pobierz PDF

Poznański rynek pracy w 1 półroczu 2021 r.

Pobierz PDF

lipiec 2021

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021

W prestiżowym, opublikowanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, rankingu szkół wyższych2021 w ścisłej czołówce znalazły się trzy poznańskie uczelnie. W kategorii uczelni ekonomicznych 3. miejsce zajął Uniwersytet Ekonomiczny, w kategorii uczelni rolniczych na 3. miejscu znalazł się Uniwersytet Przyrodniczy, a w kategorii uniwersytetów 3. miejsce w skali kraju zajął Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Pobierz PDF

Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadpodstawowych z Poznania i powiatu poznańskiego z roku szkolnego 2019/2020

Raport obejmuje analizę absolwentów, którzy ukończyli szkoły ponadpodstawowe w Poznaniu i powiecie poznańskim i zarejestrowali się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu w okresie od 1.03.2020 r. do 28.02.2021 r.

Pobierz PDF