W celu wyrównania szans edukacyjnych oraz wsparcia dzieci i młodzieży, w tym szczególnie uzdolnionych, Miasto Poznań sfinansowało 259 programów zajęć pozalekcyjnych, w tym 155 programów w szkołach podstawowych, 70 programów w liceach ogólnokształcących oraz 34 programy w technikach. Wśród tych programów znalazły się m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne, w tym prowadzone w ramach Szkolnych Klubów Sportowych.

Szkoły realizowały 203 programy zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania oraz 56 programów antydyskryminacyjnych.

W ramach otwartego konkursu ofert Miasto Poznań zawarło 18 umów z organizacjami pozarządowymi, które zrealizowały projekty w obszarach „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” oraz „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”. Projekty te miały na celu, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji i ferii, promocję szkolnictwa zawodowego, rozwijanie zainteresowań i pasji oraz upowszechnianie wiedzy, kształtowanie kompetencji społecznych, kształtowanie postaw obywatelskich z uwzględnieniem edukacji lokalnej i regionalnej, doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej, zwiększenie świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz ekologii.

Jeden z projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
Plakat, na plakacie zdjęcia z jeziorami i dziećmi aktywnie spędzającymi czas w wodzie i nad wodą, na środku plakatu napis: Dzieciaki wodniaki - Sportowe Lato 2022 z Just4fit Fundacja Just4fit
Źródło: UMP

Uczniowie szkół podstawowych (z klas 4–8) mogli skorzystać z bezpłatnych korepetycji organizowanych w roku szkolnym w ramach projektu pn. „Korki w Mieście 2022 – edukacja, wiedza i rozwój dzieci i młodzieży” (5. edycja) oraz w czasie wakacji – „Wielka Dogrywka z Korków”. Z tej formy pomocy skorzystało 300 uczniów, którym udzielono 1,1 tys. godzin korepetycji. Ponadto, dla rodziców i opiekunów uczniów, zorganizowano 20 warsztatów z zakresu wspierania edukacji dziecka oraz wspólnego odrabiania lekcji.

Miasto Poznań dofinansowało półkolonie miejskie, które w czasie wakacji zorganizowało 40 poznańskich szkół podstawowych. Z 5-dniowych turnusów skorzystało łącznie 1,2 tys. uczniów z klas 1–3.

W ramach współpracy z uczelniami i jednostkami naukowymi uczniowie, m.in. brali udział w wykładach, warsztatach, ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych, kursach. Pedagodzy uczestniczyli w konferencjach naukowych, programach badawczych, doskonalili metody dydaktyczne i korzystali z pomocy kadry naukowej, natomiast studenci mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych w poznańskich szkołach. Efektem tej współpracy były także tzw. klasy akademickie i patronackie (na podstawie umów i porozumień z uczelniami) oraz wspólnie realizowane projekty.

Na wszystkich poziomach nauczania zarówno dzieci i uczniowie, jak i nauczyciele uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach podejmowanych w ramach współpracy ze szkołami i instytucjami zagranicznymi. Efektem tej współpracy była poprawa warunków kształcenia oraz wsparcie edukacji i rozwoju uczniów oraz kadry pedagogicznej. Współpraca zagraniczna szkół obejmowała m.in. realizację projektów dofinansowanych ze środków UE, tzw. „wymianę uczniów”, udział w wyjazdach studyjnych, naukę języków obcych, odbycie zagranicznych praktyk i staży zawodowych, wymianę doświadczeń, pomoc charytatywną, zaangażowanie się w działania związane ze współpracą Miasta Poznania z UNICEF-em. Realizowane projekty dofinansowane ze środków UE to np.: „Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!”, „Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania”, „Inteligentne kwalifikacje zawodowe – szkolenia w CKZiU Poznań”, „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu”, „Współpraca dla zawodowej przyszłości – podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu”, „Rozwijamy się zawodowo – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu”, „Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu”, „Kształcenie w zawodach niszowych – Ceramik – ZSB1 w Poznaniu”, „Kompleksowa wiedza i doświadczenie zawodowe – mój as w rękawie na rynku pracy”, „ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Metropolii Poznań”, „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej”, „Mobilność 2022”, „CONNECTING – COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance”, „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Szkoły i inne placówki oświatowe inicjowały lub angażowały się w liczne przedsięwzięcia (samodzielnie lub we współpracy z różnymi instytucjami), w tym:

  • o charakterze wolontaryjnym, m.in. działania uwrażliwiające na potrzeby środowisk wymagających szczególnego wsparcia i pomocy np.: różnego rodzaju zbiórki pieniędzy, odzieży, żywności, kiermasze, wolontariat;
  • zachęcające do proekologicznych działań zapobiegających dalszemu zanieczyszczeniu klimatu, wód, ziemi, np.: zbiórki baterii, sadzenie roślin, projekty edukacyjne, działania informacyjne, funkcjonowanie kół ekologicznych, przyrodniczych, udział w kampaniach i różnych akcjach;
  • promujące zdrowie oraz prozdrowotny styl życia – szczególnie w obszarze zdrowego odżywiania, podejmowania aktywności fizycznej – dotyczące uzależnień, higieny, transplantologii, krwiodawstwa, zdrowia psychicznego, wpływu środowiska, w którym żyjemy (hałas, smog, stres, przemoc);
  • rozwój talentów lub rozwój zawodowy, szczególnie poprzez możliwość wzięcia udziału w różnego rodzaju dodatkowych zajęciach, konkursach, funkcjonujących kołach szkolnych, projektach;
Konkurs Kalendarzy i Kart Świąteczno-Noworocznych zorganizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 6

Na zdjęciu wystawa kalendarzy

Źródło: zawodowcy.poznan.pl
  • kształtujące postawy tolerancyjne i zachęcające do dialogu społecznego, w tym dotyczące nauki kompromisów i rozwiązywania konfliktów, znajomości przysługujących praw, uwrażliwiające na różnorodność społeczną i kulturową, przeciwdziałające jakiejkolwiek dyskryminacji i różnym przejawom przemocy, zachęcające do integracji;
  • kształtujące postawę obywatelską i patriotyzm poprzez m.in. obchody ważnych rocznic, akcje dotyczące symboli narodowych, kultywowanie tradycji polskich i regionalnych, działania edukacyjne związane z historią Polski oraz ważnymi dla jej przebiegu osobami oraz miejscami, naukę dyskutowania.

Poznańskie technika i szkoły branżowe I stopnia w roku szkolnym 2022/2023 kształciły łącznie w 101 zawodach, w tym 58 zawodów oferowały technika a 43 zawody oferowały szkoły branżowe I stopnia. Do oferty poznańskich techników oraz szkół branżowych zostały wprowadzone nowe zawody, tj.: Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych. Miasto Poznań kontynuowało działania wspierające i promujące rozwój szkolnictwa zawodowego poprzez m.in. realizację projektu pn. „Szacun dla Zawodowców”. W ramach tego projektu przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną, prowadzono stronę internetową (www.zawodowcy.poznan.pl) stanowiącą kompendium wiedzy na temat aktualnych profili klas oraz rekrutacji do szkół branżowych i techników, zorganizowano po raz kolejny Targi Szkolnictwa Zawodowego „Arena Zawodów”, które odwiedziło kilka tysięcy uczniów. Kształcenie zawodowe w szkołach wspierane było również poprzez współpracę szkół z przedsiębiorstwami, stowarzyszeniami, instytucjami, szkołami wyższymi oraz partnerami zagranicznymi. W jej efekcie realizowano projekty, doposażono pracownie w specjalistyczny sprzęt do nauki zawodu, umożliwiono uczniom odbycie kursów, staży i praktyk zawodowych, nauczyciele wzięli udział w szkoleniach, funkcjonowały klasy patronackie, zorganizowano warsztaty, wykłady i spotkania z ekspertami przybliżającymi konkretne zawody, zorganizowano zajęcia praktyczne i w laboratoriach.

Nowa pracownia w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych

Źródło: zawodowcy.poznan.pl

Podjęto także działania w kierunku utworzenia i funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa (złożono wniosek o dofinansowanie – termin realizacji projektu zaplanowano na lata 2023–2026). Centrum ma powstać w partnerstwie Miasta Poznania (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego – lider) ze Stowarzyszeniem Rzemieślników Piekarstwa Rzeczypospolitej Polskiej, Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Arena Zawodów

Na zdjęciu wnętrze hali ze stoiskami i odwiedzającymi ludźmi

Źródło: UMP

W obszarze edukacji odbyły się m.in. takie wydarzenia, jak: XXVI Targi Edukacyjne pod hasłem #ŚwiatEdukacji, III polsko-gruzińska konferencja – „Higiena i techniki pracy zdalnej”.

Miasto Poznań przyznało uczniom 400 nagród finansowych i wyróżnień indywidualnych za szczególne osiągnięcia naukowe (114 uczniów), artystyczne (55 uczniów), sportowe (213 uczniów) oraz po raz pierwszy zawodowe (18 uczniów). Ponadto Prezydent Miasta Poznania przyznał 339 nagród dla nauczycieli.

Wręczenie nagród uczniom za ich szczególne osiągnięcia

Na zdjęciu grupa uczniów trzymających w dłoniach dyplomy

Źródło: UMP

Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Poznaniu, do obowiązkowych egzaminów końcowych w 2022 r. przystąpiło łącznie ok. 13,3 tys. osób, w tym ok. 6,3 tys. uczniów w szkołach podstawowych oraz 7 tys. uczniów w szkołach kończących się maturą. Podobnie jak w latach poprzednich, najczęściej zdawanym językiem obcym nowożytnym w szkołach podstawowych i maturalnych był język angielski.

Maturę zdało 84% poznańskich maturzystów.

Średnie wyniki egzaminów końcowych z wybranych przedmiotów w poznańskich szkołach w 2022 r. (w %)
Przedmiot Egzamin ósmoklasisty Matura podstawowa Matura rozszerzona
Język polski 64 57 62
Matematyka 65 62 39
Język angielski 76 83 71
Geografia x x 47
Biologia x x 51
Chemia x x 45
Źródło: OKE

W rankingach liceów i techników portalu „Perspektywy 2023” w gronie najlepszych polskich szkół znalazły się 44 licea ogólnokształcące i technika z Poznania. Tytułem „Złotej” szkoły uhonorowano 9 poznańskich liceów, które zajęły miejsca wśród 200 najlepszych szkół, oraz 4 technika, które uplasowały się wśród 100 najlepszych tego typu szkół. Na wysokim, 9. miejscu, w zestawieniu Rankingu Techników „Perspektywy 2023” uplasowało się Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji, które od lat należy do ścisłej 10 najlepszych techników w kraju. W Rankingu Liceów Ogólnokształcących „Perspektywy 2023” najwyższe, tj. 22. miejsce zajęło II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej.

Spotkanie Mariusza Wiśniewskiego – Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania – z laureatami rankingu liceów i techników portalu “Perspektywy 2023”

Na zdjęciu stół, przy stole siedzi kilka osób

Źródło: UMP