Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100
Wodociągi      
Długość sieci wodociągowej w km 1911 1938 101,4
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  43,7 53,9 123,3
Woda dostarczona ogółem w tys. m3/dobę 85,0 87,6 103,1
W tym woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3/dobę 59,1 60,5 102,4
Kanalizacja      
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 359 1 434 105,5
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  38,8 39,9 102,8
Ścieki odprowadzone kanalizacją miejską w tys. dam3/rok 82,1 82,3 100,2
Sieć gazowa      
Długość sieci gazowej w km 1300,4 1310,8 100,8
Liczba odbiorców gazu w gospodarstwach domowych w tys. 180,3 180,5 100,1
Zużycie gazu w gospodarstwach domowych w mln m3/rok 99,3 97,99 98,7
Sieć elektroenergetyczna (Przypis: Dane za lata 2016 i 2017)
     
Liczba odbiorców energii elektrycznej (gosp. dom. w tys.) 251,9 257,8 102,3
Zużycie energii elektrycznej ogółem w GWh/rok 442,5 444,1 100,4
Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w kWh/rok 808,3 823,1 101,8
Ciepłownictwo      
Zapotrzebowanie na ciepło w MW 1 213 1 213 100,0
Zużycie ciepła ogółem w tys. GJ, w tym w: 6 454 6 361 98,6
gospodarstwach domowych 4 158 4144,6 99,7
Długość sieci cieplnej w km 538,6 552,7 102,6
Infrastruktura drogowa      
Długość dróg w Poznaniu ogółem w km, z tego: 1 189 1 193 100,3
krajowych 20 20 100,0
wojewódzkich 44 44 100,0
powiatowych 270 269 99,6
gminnych 719 728 101,3
wewnętrznych 136 132 97,1
Długość dróg o nawierzchni utwardzonej w km 920 931 101,2
Liczba sygnalizacji świetlnych 308 312 101,3
Liczba punktów świetlnych na ulicach w tys. 46,2 46,3 100,2
Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg w MWh 28 500 28 900 101,4
Długość kanalizacji deszczowej w km 610,3 615,1 100,8
Liczba miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania 8 633 8 633 100,0
Liczba miejsc postojowych strzeżonych (buforowych) 817 864 105,8
Transport zbiorowy      
Liczba przewiezionych pasażerów w mln 254,9 259,5 101,8
Długość tras ogółem w km, z tego: 408 409 100,2
tramwajowych 69 65 95,1
autobusowych 339 343 101,3
Długość linii ogółem w km, z tego: 1 167 1 216 104,2
tramwajowych 229 242 105,6
autobusowych 937 973 103,8
Stan liczbowy taboru ogółem, z tego:  601 592 96,5
tramwaje (wagony) 281 281 100,0
autobusy 320 311 97,2
Miejsca w pojazdach ogółem w tys. wg stanu na 31.12., z tego: 86,9 85,5 98,5
w tramwajach 46,8 46,9 100,1
w autobusach 40,1 38,7 96,5
Współczynnik gotowości technicznej pojazdów ogółem w %, z tego: 89,4   x
tramwajów 87,1 88,7 x
autobusów 91,6 90,7 x
Współczynnik wykorzystania taboru ogółem w %, z tego: 85,7   x
tramwajów 79,8 81,8 x
autobusów 89,8 89,8 x
Współczynnik punktualności pojazdów ogółem w %, z tego: 81,9   x
tramwajów 88,8 84,7 x
autobusów 78,2 74,6 x
Cena jednorazowego normalnego biletu transportu zbiorowego w zł      
10-minutowego 3,0 3,0 100,0
40-minutowego 4,6 4,6 100,0
Motoryzacja      
Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych ogółem w tys., w tym: 477,2 497,3 104,2
osobowych 371,6 389,0 104,7
ciężarowych 62,5 63,5 101,7
motocykli 15,6 16,6 106,2
Liczba taksówek osobowych 2 737 2 596 94,8
Ruch lotniczy      
Port Lotniczy Poznań – Ławica      
Liczba regularnych połączeń lotniczych ogółem, z tego: 32 36 112,5
krajowych 1 1 100,0
międzynarodowych 31 35 112,9
Liczba operacji lotniczych w tys. 25,4 31,2 122,8
Liczba odprawionych pasażerów ogółem w tys., z tego w ramach: 1 852,7 2 476,3 133,7
lotów krajowych 166,2 184,6 111,1
lotów zagranicznych 1 686,5 2 291,7 135,9
Przewozy cargo w tys. t 4,9 5,4 111,2

Źródło: GUS, UMP, Aquanet SA, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Veolia Energia Poznań S.A., Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich, Port Lotniczy Poznań-Ławica