Wyszczególnienie 2017/2018 2018/2019 2017/2018=100
Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych.)      
Liczba szkół ogółem, z tego: 110 112 101,8
prowadzonych przez Miasto Poznań 76 78 102,6
prowadzonych przez inne podmioty 34 34 100,0
Liczba uczniów ogółem, z tego: 35 606 42 857 120,4
w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 29 202 35 647 122,1
w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 6 404 7 210 112,6
Gimnazja dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych.)      
Liczba szkół ogółem, z tego: 29 25 41,7
prowadzonych przez Miasto Poznań 2 1 2,9
prowadzonych przez inne podmioty 27 24 92,3
Liczba uczniów ogółem, z tego: 9 648 1 061 11,0
w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 7 835 78 1,0
w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 1 813 983 54,2
Specjalne szkoły podstawowe i gimnazja      
Liczba szkół ogółem, z tego: 19 21 105,0
szkół podstawowych specjalnych 17 19 105,6
gimnazjów specjalnych 2 2 100,0
Liczba uczniów ogółem, z tego: 1 090 1 281 117,5
w szkołach podstawowych specjalnych 1 088 1 267 116,5
w gimnazjach specjalnych 2 14 700,0
Szkolnictwo średnie (ponadgimnazjalne) dla młodzieży i dorosłych (bez szkół specjalnych i artystycznych.)      
Liczba szkół ogółem, z tego: 183 154 84,2
ogólnokształcących  80 71 88,8
branżowych (dawnych zawodowych) i techników (łącznie szkoły zasadnicze zawodowe, technika, szkoły policealne) 103 83 80,6
Liczba uczniów ogółem, z tego: 22 636 36 853 162,8
w szkołach ogólnokształcących 12 485 17 071 136,7
w szkołach branżowych (dawnych zawodowych) i technikach (łącznie szkoły zasadnicze zawodowe, technika, szkoły policealne) 10 151 19 782 194,9
Z ogółem szkolnictwo średnie (ponadgimnazjalne) dla młodzieży:      
Liczba szkół, z tego: 79 85 107,6
branżowych (dawnych zasadniczych szkół zawodowych) 15 13 86,7
liceów ogólnokształcących 42 43 102,4
techników 18 21 116,7
szkół policealnych 4 8 200,0
Liczba uczniów, z tego: 22 733 24 388 107,3
w branżowych (dawnych zasadniczych szkołach zawodowych) 1 636 1 609 98,3
w liceach ogólnokształcących 12 485 12 997 104,1
w technikach 8 515 9 132 107,2
w szkołach policealnych 97 650 670,1
Z ogółem szkolnictwo średnie (ponadgimnazjalne) dla dorosłych:      
Liczba szkół, z tego: 88 67 76,1
liceów ogólnokształcących 30 26 86,7
szkół policealnych 58 41 70,7
Liczba uczniów, z tego: 6 513 12 465 191,4
w liceach ogólnokształcących 1 105 4 074 368,7
w szkołach policealnych 5 408 8 391 155,2
Średnie (ponadgimnazjalne)  szkoły specjalne dla młodzieży i dorosłych      
Liczba szkół ogółem, z tego: 15 14 93,3
szkół przysposabiających do pracy 6 6 100,0
branżowych (dawnych zasadniczych szkół zawodowych specjalnych) 4 4 100,0
techników specjalnych 1 1 100,0
liceów ogólnokształcących specjalnych 2 2 100,0
szkół policealnych specjalnych 2 1 50,0
Liczba uczniów ogółem, z tego: 388 421 108,5
w szkołach przysposabiających do pracy 159 171 107,5
w zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych 128 123 96,1
w technikach specjalnych 23 21 91,3
w liceach ogólnokształcących specjalnych 44 66 150,0
w szkołach policealnych specjalnych 34 40 117,6
Szkolnictwo wyższe

2016 2017 2016=100
Liczba szkół wyższych ogółem, z tego: 25 25 100,0
publicznych 8 8 100,0
niepublicznych 17 17 100,0
Liczba studentów szkół wyższych ogółem w tys., z tego: 112 002 110 346 98,5
na studiach stacjonarnych 73 767 72 814 98,7
na studiach niestacjonarnych 38 235 37 532 98,2
Z ogólnej liczby studentów osoby studiujące:      
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 36 067 37 634 104,3
w wyższych szkołach technicznych 19 241 17 795 92,5
w wyższych szkołach rolniczych 9 424 8 782 93,2
w wyższych szkołach ekonomicznych 19 244 18 741 97,4
w wyższych szkołach medycznych 6 994 7 259 103,8
w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 3 483 2 717 78,0
w wyższych szkołach artystycznych 2 126 2 178 102,4
w pozostałych szkołach wyższych 15 423 15 240 98,8
Liczba absolwentów szkół wyższych ogółem w tys., z tego: 29 171 32 531 111,5
studiów stacjonarnych 18 647 21 016 112,7
studiów niestacjonarnych 10 524 11 515 109,4
Z ogólnej liczby absolwentów osoby, które ukończyły:      
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 7 723 9 358 121,2
wyższe szkoły techniczne 5 718 6 170 107,9
wyższe szkoły rolnicze 2 773 2 873 103,6
wyższe szkoły ekonomiczne 5 433 6 623 121,9
wyższe szkoły medyczne 1 590 1 787 112,4
Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 743 977 131,5
wyższe szkoły artystyczne 640 678 105,9
pozostałe szkoły wyższe 4 551 4 065 89,3

Źródło: UMP, GUS