fbpx

Zarządzanie obiektami Miasta Poznania

W 2020 r. kontynuowano wdrażanie szeregu nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych powodujących usprawnienia w pracy Urzędu Miasta Poznania (UMP). Wdrażano rozwiązania ekologiczne oraz skutkujące podniesieniem jakości obsługi mieszkańców. Zasadniczym wyzwaniem w 2020 r. były zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19. Nowe rozwiązania w UMP W 2020 r. analizowano nową ustawę z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, co wiązało się z licznymi szkoleniami oraz opracowaniem dobrych praktyk działania. Najważniejszym […]

Read More…

Otwarta administracja Miasta Poznania

W 2020 r. Urząd Miasta Poznania (UMP) rozwijał i rozszerzał funkcjonowanie internetowej Bazy Danych Miasta (BaDaM) pod adresem www.badam.poznan.pl oraz Aplikacji Smart City Poznań. Otwieranie danych o Poznaniu BaDaM to projekt związany z ideą upowszechniania i udostępniania zbiorów danych o mieście – tzw. otwarte dane zawarte na portalu obejmują informacje i wskaźniki statystyczne dotyczące funkcjonowania i rozwoju Poznania. Portal został podzielony na 5 zakładek: 01_Raporty roczne – w tej zakładce umieszczane są roczne […]

Read More…

Obsługa informatyczna Urzędu Miasta Poznania

Najważniejsze działania w zakresie obsługi informatycznej Urzędu Miasta Poznania (UMP) prowadzone w 2020 r. dotyczyły wdrożenia nowych rozwiązań związanych z integracją systemów informatycznych oraz integracją danych i ich migracją pomiędzy tymi systemami, tak aby zwiększyć efektywność ich funkcjonowania oraz skuteczność i jakość obsługi klientów w czasie pandemii. Najważniejsze działania prowadzone w 2020 r. związane z integracją systemów informatycznych, skutkujące usprawnieniami w pracy UMP i podniesieniem jakości obsługi mieszkańców to: rozbudowa […]

Read More…

Nowoczesne standardy zarządzania w Poznaniu

W 2020 r. kontynuowano proces wprowadzania przez Miasto Poznań nowoczesnych standardów zarządzania. Wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Miasta Poznania Prace nad wdrożeniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Miasta Poznania (UMP) trwały od dwóch lat. Polegały na zintegrowaniu systemu teleinformatycznego zarządzania dokumentacją Mdok z platformą ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Mdok umożliwia wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw […]

Read More…

Miejskie Call Center

W 2020 r. pracownicy Biura Poznań Kontakt przeprowadzili ponad 730 tys. rozmów z klientami Urzędu Miasta Poznania (UMP) i miejskich jednostek organizacyjnych. Biuro Poznań Kontakt – linia pierwszego kontaktu z Miastem arch. UMP Biuro Poznań Kontakt w 2020 r. kontynuowało swoją misję, oferując mieszkańcom bezpośredni dostęp do wybranych usług i informacji na temat usług publicznych świadczonych przez Miasto Poznań. W 2020 r. pracownicy biura przeprowadzili ponad 730 tys. rozmów z mieszkańcami […]

Read More…

Informacja publiczna

W 2020 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynęły 1134 wnioski z żądaniem udostępnienia informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Średni czas udostępnienia odpowiedzi w 2020 r. w podstawowym terminie ustawowym (14 dni) wyniósł 9 dni, a wskaźnik odpowiedzi terminowych – 96,2%. Udzielanie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Poznania w 2020 r. Zakres tematyczny  Liczba udzielonych informacji w trybie dostępu do informacji publicznej akty stanu cywilnego  7 budżet Miasta 15 […]

Read More…

Działania na rzecz poprawy obsługi mieszkańców Poznania

Urząd Miasta Poznania (UMP) w 2020 r. kontynuował wdrażanie licznych praktyk i rozwiązań usprawniających realizację wykonywanych zadań oraz obejmujących poprawę bezpieczeństwa i podniesienie jakości obsługi i życia mieszkańców. Nieodpłatna pomoc prawna W Poznaniu w 2020 r. funkcjonowało: 17 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej; 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 11 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert: Fundację […]

Read More…

Struktura organizacyjna Miasta Poznania

Poznań jest miastem na prawach powiatu oraz gminą miejską. Miasto jest wspólnotą samorządową wszystkich jego mieszkańców. Celem działań Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz umożliwienie pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. Następuje to poprzez tworzenie i realizację polityki wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz dbałość o właściwe funkcjonowanie organizmu miejskiego. Miasto wykonuje swoje zadania poprzez działalność: swoich organów; osiedli; miejskich jednostek organizacyjnych; innych […]

Read More…

30 lat samorządu Miasta Poznania

W 1990 r. trwające przemiany społeczne połączone ze zmianami politycznymi zapoczątkowanymi w Polsce w latach 80-tych otworzyły nową kartę w historii organizacji samorządu terytorialnego. Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (od 1998 r. jej nazwa brzmi: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) zniesiony został obowiązujący przez 40 lat system rad narodowych jako jednolitych organów władzy państwowej oraz przywrócono dualistyczny model administracji publicznej z podziałem na administrację samorządową i administrację […]

Read More…

Obsługa informatyczna Urzędu Miasta Poznania

Najważniejszym wdrożeniem związanym z integracją systemów informatycznych w 2019 r. była automatyzacja wymiany danych pomiędzy systemami finansowo-księgowymi placówek oświatowych i systemem finansowym Urzędu Miasta Poznania. Mechanizm wymiany danych dotyczących sprawozdań tworzonych w systemach zewnętrznych poprzez WebServices znacząco wpłynął na skrócenie czasu przekazywania sprawozdań finansowych z 251 placówek oświatowych oraz zmniejszenie pracochłonności związanej z wczytywaniem do Systemu KSAT sprawozdań budżetowych otrzymywanych z tych placówek. Nowe rozwiązanie zostało wdrożone […]

Read More…