fbpx

30 lat samorządu Miasta Poznania

W 1990 r. trwające przemiany społeczne połączone ze zmianami politycznymi zapoczątkowanymi w Polsce w latach 80-tych otworzyły nową kartę w historii organizacji samorządu terytorialnego. Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (od 1998 r. jej nazwa brzmi: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) zniesiony został obowiązujący przez 40 lat system rad narodowych jako jednolitych organów władzy państwowej oraz przywrócono dualistyczny model administracji publicznej z podziałem na administrację samorządową i administrację […]

Read More…

Obsługa informatyczna Urzędu Miasta Poznania

Najważniejszym wdrożeniem związanym z integracją systemów informatycznych w 2019 r. była automatyzacja wymiany danych pomiędzy systemami finansowo-księgowymi placówek oświatowych i systemem finansowym Urzędu Miasta Poznania. Mechanizm wymiany danych dotyczących sprawozdań tworzonych w systemach zewnętrznych poprzez WebServices znacząco wpłynął na skrócenie czasu przekazywania sprawozdań finansowych z 251 placówek oświatowych oraz zmniejszenie pracochłonności związanej z wczytywaniem do Systemu KSAT sprawozdań budżetowych otrzymywanych z tych placówek. Nowe rozwiązanie zostało wdrożone […]

Read More…

Zarządzanie obiektami Miasta Poznania

W 2019 r. kontynuowano wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, usprawniających pracę Urzędu Miasta Poznania, rozwiązań ekologicznych oraz skutkujących podniesieniem jakości obsługi mieszkanek i mieszkańców. Nowe rozwiązania w Urzędzie Miasta Poznania Wdrożenie zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko W 2019 r. przystąpiono do analizy rynku pod względem możliwości zaopatrzenia Urzędu w biodegradowalne przedmioty, które miałyby być wykorzystywane podczas obsługi […]

Read More…

Działania na rzecz poprawy obsługi mieszkanek i mieszkańców Poznania

Urząd Miasta Poznania w 2019 r. kontynuował wdrażanie licznych praktyki i rozwiązań usprawniających realizację wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości obsługi i życia mieszkanek i mieszkańców. Nieodpłatna pomoc prawna W Poznaniu w 2019 r. funkcjonowało: 20 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert: Fundacja Taurus […]

Read More…

Wybory w 2019 r. w Poznaniu

W 2019 r. Miasto Poznań odbyły się 3 akcje wyborcze: wybory do Rad Osiedli na kolejną, 4-letnią kadencję 2019-2023, które odbyły się 24 marca 2019 r. wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 26 maja 2019 r. wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Wybory do Rad Osiedli Frekwencja wyborów do Rad Osiedli wyniosła 9,86%. Dzięki aktywnej kampanii promocyjnej przeprowadzonej pod hasłem „ZaRadność” frekwencja była wyższa o 2,07% […]

Read More…

Informacja publiczna

W 2019 r. Urząd Miasta Poznania udzielił łącznie 1 190 informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Średni czas udostępnienia odpowiedzi w podstawowym terminie ustawowym (14 dni) – 8,8 dni. Wskaźnik odpowiedzi terminowych w 2019 r. wyniósł  96%. Liczba wniosków rozpatrzonych z przekroczeniem terminu ustawowego wyniosła 41 (3,88%). W przypadku 17 wniosków o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej wydana została decyzja odmowna. W 1 przypadku umorzono postępowanie w tej sprawie. wykaz wniosków o informację […]

Read More…

Miejskie Call Center

W 2019 r. brokerzy Biura Poznań Kontakt Urzędu Miasta Poznania przeprowadzili ponad 396 tys. rozmów.  Biuro Poznań Kontakt – linia pierwszego kontaktu z Miastem tel. 61 646 33 44 Biuro Poznań Kontakt w 2019 r. oferowało bezpośredni dostęp do informacji na temat usług publicznych świadczonych przez Miasto Poznań. Zespół Biura Poznań Kontakt pozostawał do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 20:00. Do brokerów trafiały liczne zapytania mieszkańców Poznania i Metropolii Poznań, jak i osób […]

Read More…

Nowoczesne standardy zarządzania w Poznaniu

W 2019 r. kontynuowano proces wprowadzania przez Miasto Poznań nowoczesnych standardów zarządzania. Przygotowanie do wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Miasta Poznania Prace nad integracją systemu Mdok z platformą ePUAP zostały podjęte w 2018 r. Mdok to system teleinformatycznego zarządzania dokumentacją umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych. Głównym celem przedsięwzięcia było usprawnienie procesu obsługi pism wpływających drogą […]

Read More…

Otwarta administracja Miasta Poznania

W 2019 r. Urząd Miasta Poznania rozwijał i rozszerzał funkcjonowanie internetowej Bazy Danych Miasta pod adresem www.badam.poznan.pl. Otwieranie danych o Poznaniu BaDaM to projekt związany z ideą upowszechniania i udostępniania zbiorów danych o mieście. Otwarte Dane udostępnione online obejmują informacje i wskaźniki statystyczne dotyczące funkcjonowania i rozwoju Poznania. Portal został podzielony na 5 zakładek: 01_Raporty roczne – w tej zakładce umieszczane są roczne opracowania nt. sytuacji społeczno-gospodarczej Poznania. Powstanie strony i tej zakładki […]

Read More…

Struktura organizacyjna Miasta Poznania

Poznań jest miastem na prawach powiatu oraz gminą miejską.   Miasto wykonuje swoje zadania poprzez działalność: swoich organów jednostek pomocniczych Miasta – osiedli miejskich jednostek organizacyjnych innych podmiotów – w tym związków międzygminnych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie zawartych umów i porozumień Zgodnie ze Statutem Miasta organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miasta Poznania, a organem wykonawczym Prezydent Miasta Poznania.  Statut […]

Read More…