Zarządzanie obiektami Miasta Poznania

W 2020 r. kontynuowano wdrażanie szeregu nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych powodujących usprawnienia w pracy Urzędu Miasta Poznania (UMP). Wdrażano rozwiązania ekologiczne oraz skutkujące podniesieniem jakości obsługi mieszkańców. Zasadniczym wyzwaniem w 2020 r. były zadania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19. Nowe rozwiązania w UMP W 2020 r. analizowano nową ustawę z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, co wiązało się z licznymi szkoleniami oraz opracowaniem dobrych praktyk działania. […]

Read More…

Otwarta administracja Miasta Poznania

W 2020 r. Urząd Miasta Poznania (UMP) rozwijał i rozszerzał funkcjonowanie internetowej Bazy Danych Miasta (BaDaM) pod adresem www.badam.poznan.pl oraz Aplikacji Smart City Poznań. Otwieranie danych o Poznaniu BaDaM to projekt związany z ideą upowszechniania i udostępniania zbiorów danych o mieście – tzw. otwarte dane zawarte na portalu obejmują informacje i wskaźniki statystyczne dotyczące funkcjonowania i rozwoju Poznania. Portal został podzielony na 5 zakładek: 01_Raporty roczne – w tej zakładce umieszczane […]

Read More…

Obsługa informatyczna Urzędu Miasta Poznania

Najważniejsze działania w zakresie obsługi informatycznej Urzędu Miasta Poznania (UMP) prowadzone w 2020 r. dotyczyły wdrożenia nowych rozwiązań związanych z integracją systemów informatycznych oraz integracją danych i ich migracją pomiędzy tymi systemami, tak aby zwiększyć efektywność ich funkcjonowania oraz skuteczność i jakość obsługi klientów w czasie pandemii. Najważniejsze działania prowadzone w 2020 r. związane z integracją systemów informatycznych, skutkujące usprawnieniami w pracy UMP i podniesieniem jakości obsługi mieszkańców to: rozbudowa […]

Read More…

Nowoczesne standardy zarządzania w Poznaniu

W 2020 r. kontynuowano proces wprowadzania przez Miasto Poznań nowoczesnych standardów zarządzania. Wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Miasta Poznania Prace nad wdrożeniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie Miasta Poznania (UMP) trwały od dwóch lat. Polegały na zintegrowaniu systemu teleinformatycznego zarządzania dokumentacją Mdok z platformą ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Mdok umożliwia wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw […]

Read More…

Miejskie Call Center

W 2020 r. pracownicy Biura Poznań Kontakt przeprowadzili ponad 730 tys. rozmów z klientami Urzędu Miasta Poznania (UMP) i miejskich jednostek organizacyjnych. Biuro Poznań Kontakt – linia pierwszego kontaktu z Miastem arch. UMP Biuro Poznań Kontakt w 2020 r. kontynuowało swoją misję, oferując mieszkańcom bezpośredni dostęp do wybranych usług i informacji na temat usług publicznych świadczonych przez Miasto Poznań. W 2020 r. pracownicy biura przeprowadzili ponad 730 tys. […]

Read More…

Informacja publiczna

W 2020 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynęły 1134 wnioski z żądaniem udostępnienia informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Średni czas udostępnienia odpowiedzi w 2020 r. w podstawowym terminie ustawowym (14 dni) wyniósł 9 dni, a wskaźnik odpowiedzi terminowych – 96,2%. Udzielanie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Poznania w 2020 r. Zakres tematyczny  Liczba udzielonych informacji w trybie dostępu do informacji publicznej akty stanu cywilnego  7 […]

Read More…

Działania na rzecz poprawy obsługi mieszkańców Poznania

Urząd Miasta Poznania (UMP) w 2020 r. kontynuował wdrażanie licznych praktyk i rozwiązań usprawniających realizację wykonywanych zadań oraz obejmujących poprawę bezpieczeństwa i podniesienie jakości obsługi i życia mieszkańców. Nieodpłatna pomoc prawna W Poznaniu w 2020 r. funkcjonowało: 17 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej; 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 11 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego […]

Read More…

Struktura organizacyjna Miasta Poznania

Poznań jest miastem na prawach powiatu oraz gminą miejską. Miasto jest wspólnotą samorządową wszystkich jego mieszkańców. Celem działań Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz umożliwienie pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. Następuje to poprzez tworzenie i realizację polityki wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz dbałość o właściwe funkcjonowanie organizmu miejskiego. Miasto wykonuje swoje zadania poprzez działalność: swoich organów; osiedli; miejskich jednostek organizacyjnych; innych […]

Read More…

30 lat samorządu Miasta Poznania

W 1990 r. trwające przemiany społeczne połączone ze zmianami politycznymi zapoczątkowanymi w Polsce w latach 80-tych otworzyły nową kartę w historii organizacji samorządu terytorialnego. Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (od 1998 r. jej nazwa brzmi: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) zniesiony został obowiązujący przez 40 lat system rad narodowych jako jednolitych organów władzy państwowej oraz przywrócono dualistyczny model administracji publicznej z podziałem […]

Read More…

Obsługa informatyczna Urzędu Miasta Poznania

Najważniejszym wdrożeniem związanym z integracją systemów informatycznych w 2019 r. była automatyzacja wymiany danych pomiędzy systemami finansowo-księgowymi placówek oświatowych i systemem finansowym Urzędu Miasta Poznania. Mechanizm wymiany danych dotyczących sprawozdań tworzonych w systemach zewnętrznych poprzez WebServices znacząco wpłynął na skrócenie czasu przekazywania sprawozdań finansowych z 251 placówek oświatowych oraz zmniejszenie pracochłonności związanej z wczytywaniem do Systemu KSAT sprawozdań budżetowych otrzymywanych z tych placówek. Nowe rozwiązanie zostało […]

Read More…

Zarządzanie obiektami Miasta Poznania

W 2019 r. kontynuowano wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, usprawniających pracę Urzędu Miasta Poznania, rozwiązań ekologicznych oraz skutkujących podniesieniem jakości obsługi mieszkanek i mieszkańców. Nowe rozwiązania w Urzędzie Miasta Poznania Wdrożenie zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko W 2019 r. przystąpiono do analizy rynku pod względem możliwości zaopatrzenia Urzędu w biodegradowalne przedmioty, które miałyby być wykorzystywane podczas obsługi […]

Read More…

Działania na rzecz poprawy obsługi mieszkanek i mieszkańców Poznania

Urząd Miasta Poznania w 2019 r. kontynuował wdrażanie licznych praktyki i rozwiązań usprawniających realizację wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości obsługi i życia mieszkanek i mieszkańców. Nieodpłatna pomoc prawna W Poznaniu w 2019 r. funkcjonowało: 20 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu […]

Read More…

Wybory w 2019 r. w Poznaniu

W 2019 r. Miasto Poznań odbyły się 3 akcje wyborcze: wybory do Rad Osiedli na kolejną, 4-letnią kadencję 2019-2023, które odbyły się 24 marca 2019 r. wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 26 maja 2019 r. wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Wybory do Rad Osiedli Frekwencja wyborów do Rad Osiedli wyniosła 9,86%. Dzięki aktywnej kampanii promocyjnej przeprowadzonej pod hasłem […]

Read More…

Informacja publiczna

W 2019 r. Urząd Miasta Poznania udzielił łącznie 1 190 informacji w trybie dostępu do informacji publicznej. Średni czas udostępnienia odpowiedzi w podstawowym terminie ustawowym (14 dni) – 8,8 dni. Wskaźnik odpowiedzi terminowych w 2019 r. wyniósł  96%. Liczba wniosków rozpatrzonych z przekroczeniem terminu ustawowego wyniosła 41 (3,88%). W przypadku 17 wniosków o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej wydana została decyzja odmowna. W 1 przypadku […]

Read More…

Miejskie Call Center

W 2019 r. brokerzy Biura Poznań Kontakt Urzędu Miasta Poznania przeprowadzili ponad 396 tys. rozmów.  Biuro Poznań Kontakt – linia pierwszego kontaktu z Miastem tel. 61 646 33 44 Biuro Poznań Kontakt w 2019 r. oferowało bezpośredni dostęp do informacji na temat usług publicznych świadczonych przez Miasto Poznań. Zespół Biura Poznań Kontakt pozostawał do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 20:00. Do brokerów trafiały liczne zapytania mieszkańców […]

Read More…

Nowoczesne standardy zarządzania w Poznaniu

W 2019 r. kontynuowano proces wprowadzania przez Miasto Poznań nowoczesnych standardów zarządzania. Przygotowanie do wdrożenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Miasta Poznania Prace nad integracją systemu Mdok z platformą ePUAP zostały podjęte w 2018 r. Mdok to system teleinformatycznego zarządzania dokumentacją umożliwiający wykonywanie w nim czynności kancelaryjnych, dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw oraz gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych. Głównym celem przedsięwzięcia było usprawnienie procesu obsługi pism wpływających drogą […]

Read More…

Otwarta administracja Miasta Poznania

W 2019 r. Urząd Miasta Poznania rozwijał i rozszerzał funkcjonowanie internetowej Bazy Danych Miasta pod adresem www.badam.poznan.pl. Otwieranie danych o Poznaniu BaDaM to projekt związany z ideą upowszechniania i udostępniania zbiorów danych o mieście. Otwarte Dane udostępnione online obejmują informacje i wskaźniki statystyczne dotyczące funkcjonowania i rozwoju Poznania. Portal został podzielony na 5 zakładek: 01_Raporty roczne – w tej zakładce umieszczane są roczne opracowania nt. sytuacji społeczno-gospodarczej Poznania. Powstanie strony i tej zakładki […]

Read More…

Struktura organizacyjna Miasta Poznania

Poznań jest miastem na prawach powiatu oraz gminą miejską.   Miasto wykonuje swoje zadania poprzez działalność: swoich organów jednostek pomocniczych Miasta – osiedli miejskich jednostek organizacyjnych innych podmiotów – w tym związków międzygminnych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie zawartych umów i porozumień Zgodnie ze Statutem Miasta organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miasta Poznania, a organem wykonawczym Prezydent Miasta Poznania.  Statut […]

Read More…

Wybory samorządowe 2018 r. w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 54,43% (I tura). W 2018 r. w wyborach samorządowych w Poznaniu wybrano nowe władze Miasta. Podjęto również działania związane ze zbliżającymi się wyborami do Rad Osiedli (marzec 2019 r.) oraz wyborami do Europarlamentu (czerwiec 2019 r.). Informacje ogólne Na terenie miasta Poznania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Rada Miasta Poznania powołała 223 obwody stałe i 29 obwodów odrębnych (szpitale, DPS-y, […]

Read More…

Miejskie Call Center

W 2018 r. pracownicy Biura Poznań Kontakt Urzędu Miasta Poznania przeprowadzili ponad 586 tys. rozmów z klientami. Biuro Poznań Kontakt – linia pierwszego kontaktu z Miastem Biuro Poznań Kontakt w 2018 r. oferowało mieszkańcom bezpośredni dostęp do informacji na temat usług publicznych świadczonych przez Miasto Poznań. Zespół pracowników Biura Poznań Kontakt pozostawał do dyspozycji mieszkańców Poznania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 20:00. Efektem pracy Biura było […]

Read More…

Informacja publiczna

W 2018 r. do Urzędzie Miasta Poznania zgłoszono 1 084 wniosków o dostęp do informacji publicznej. Średni czas udostępnienia odpowiedzi w podstawowym terminie ustawowym (14 dni) – 11, 1 dni. Wskaźnik odpowiedzi terminowych w 2018 r. wyniósł  96%. Liczba wniosków rozpatrzonych z przekroczeniem terminu ustawowego – 43 (4%). Udzielanie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Poznania w 2018 r. Udzielający informacji Liczba Wydział Urbanistyki i Architektury […]

Read More…

Obsługa informatyczna Urzędu Miasta Poznania

Najważniejszą inwestycją informatyczną zrealizowaną przez Miasto Poznań w 2018 r. było zakończenie wdrożenia Systemu Gospodarowania Nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UMP. Jej głównym celem była automatyzacja procesów związanych z prowadzeniem spraw dotyczących nieruchomości oraz zwiększenie efektywności gospodarowania nieruchomościami poprzez integrację danych pozyskiwanych w przeszłości z wielu źródeł w jeden system zintegrowany. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 2 200 000 zł. Najważniejsze działania, wdrożenia i dobre […]

Read More…

Aktywność organizacji pozarządowych w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu dofinansowanie z budżetu Miasta uzyskały łącznie 972 projekty zgłoszone w ramach otwartych konkursów ofert. Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi  Miasto Poznań wspiera działalność III sektora finansowo i organizacyjnie w zakresie realizacji zadań publicznych mających na celu zaspakajanie potrzeb mieszkańców, w oparciu o „Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi” oraz „Wieloletni Program Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020”. W 2018 r. organizacje […]

Read More…

Dialog społeczny i partycypacja społeczna w Poznaniu

W 2018 r. na projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono z budżetu Miasta Poznania kwotę 20 mln zł. Komunikacja z mieszkańcami Poznania Najważniejsze działania Miasta Poznania w 2018 r. dotyczące kampanii edukacyjnych, wizerunkowych oraz komunikacji z mieszkańcami Kampania Zamień „PIT-y na benefity”, Kampania „Mamy To w CV”, Czysty Poznań – kampania antysmogowa „Nie rób siary! Daj oddychać!”, Poznański Budżet Obywatelski 2019, Promocja szkolnictwa zawodowego – kampania „Szacun […]

Read More…

Zarządzanie obiektami Miasta Poznania

W 2018 r. zakończono realizację projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Świerkowej 10 w Poznaniu. Całkowita wartość projektu wyniosła 11 606 859 zł. Nowe archiwum Urzędu Miasta Poznania przy ul. Świerkowej arch. UMP Usprawnienia i remonty w budynkach miejskich Najważniejsze działania powodujące usprawnienia pracy Urzędu oraz podniesienia jakości obsługi mieszkańców Poznania w 2018 r. dotyczące budynków miejskich: Wymiana 10. letniego […]

Read More…

Działalność jednostek pomocniczych Miasta Poznania

W 2018 r. 42 jednostki pomocnicze Miasta Poznania wydatkowały blisko 28 mln zł. Uchwały jednostek pomocniczych Miasta Poznania  Liczba sesji rad osiedli Liczba uchwał podjętych przez rady osiedli Liczba posiedzeń zarządów osiedli Liczba uchwał podjętych przez zarządy osiedli 399 1 846 191 282 Źródło: UMP Do najczęstszych kategorii podjętych uchwał należały: wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez Radę Miasta Poznania, Prezydenta Miasta Poznania, […]

Read More…

Działania na rzecz poprawy obsługi mieszkańców Poznania

Urząd Miasta Poznania wypracował i wdrożył w 2018 r. liczne praktyki i rozwiązania usprawniające realizację wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości obsługi i życia mieszkańców. Nieodpłatna pomoc prawna W Poznaniu w 2018 r. funkcjonowały 22 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: w 11 punktach pomocy prawnej udzielały organizacje pozarządowe, w 11 punktach adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych. Wykaz punktów udzielających nieodpłatnej […]

Read More…

Otwarta administracja Miasta Poznania

W 2018 r. Urząd Miasta Poznania uruchomił internetową Bazę Danych Miasta pod adresem www.badam.poznan.pl. Otwieranie danych o Poznaniu BaDaM to projekt otwarcia zbiorów danych o mieście. Dane zawarte na portalu obejmują informacje i wskaźniki statystyczne dotyczące rozwoju miasta. Portal został podzielony na 4 zakładki: 01_Raporty roczne – w tej zakładce umieszczane są szerokie roczne opracowania nt. sytuacji społeczno-gospodarczej miasta. Powstanie strony i tej zakładki jest związane z zapisami Ustawy z dnia 11 […]

Read More…

Nowoczesne standardy zarządzania w Poznaniu

W 2018 r. kontynuowano proces wprowadzania przez Miasto Poznań nowoczesnych standardów zarządzania. Usprawnienia systemu wspierającego obieg dokumentacji w Urzędzie Miasta Poznania w 2018 r. Integracja systemu Mdok z platformą ePUAP została uruchomiona 6 lutego 2018 r. Głównym celem przedsięwzięcia było usprawnienie procesu obsługi pism wpływających drogą elektroniczną do Urzędu Miasta Poznania (UMP). Obsługa dokumentu i sprawy odbywa się w jednym systemie. Taka organizacja pracy jest zdecydowanie […]

Read More…

Struktura organizacyjna Miasta Poznania

Rok 2018 r. był rokiem wyborczym – zakończył VII i rozpoczął VIII kadencję władz samorządowych. Wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 r. Poznań jest miastem na prawach powiatu oraz gminą miejską. Zgodnie ze Statutem Miasta organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miasta Poznania, a organem wykonawczym Prezydent Miasta Poznania. Rada Miasta Poznania Organem stanowiącym i kontrolnym Poznania jest Rada Miasta Poznania, będąca przedstawicielem […]

Read More…

Działania na rzecz poprawy obsługi mieszkańców

Urząd Miasta Poznania wypracował i wdrożył w 2017 r. liczne praktyki i rozwiązania usprawniające realizację wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości obsługi i życia mieszkańców. Należały do nich m.in.: prowadzono akcje mające na celu przypomnienie klientom, przed wystawieniem upomnienia, o obowiązku uiszczenia podatku, dzięki czemu zmniejszeniu uległa liczba wystawionych upomnień zorganizowano akcję informacyjną w zakresie podatku od środków transportowych w celu rozpropagowania powszechności opodatkowania klientom stworzono możliwość […]

Read More…

Konsultacje społeczne i partycypacja obywateli

W 2017 r. kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego wyniosła 18 mln zł. Konsultacje społeczne W ramach działalności polegającej na szeroko rozumianej aktywizacji mieszkańców Miasto Poznań prowadziło następujące działania: wspieranie procesu partycypacji społecznej organizacja konsultacji społecznych współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi przy opracowaniu i realizacji 79 projektów konsultacyjnych prowadzenie badań i sondaży na terenie miasta koordynacja działań mediacyjnych zmierzających […]

Read More…

Otwarta administracja

W 2017 r. pracownicy Biura Poznań Kontakt przeprowadzili ponad 574 tys. rozmów z klientami. Biuro Poznań Kontakt Biuro Poznań Kontakt prowadzi usługi call center oraz contact center oparte na miejskich serwisach teleinformacyjnych zapewniając dostęp do informacji o administracji i sposobie realizacji usług publicznych, oferuje mieszkańcom, wydziałom urzędu oraz dostawcom usług publicznych Miasta wysokowydajny, wielokanałowy punkt pierwszego kontaktu z Miastem. Pracownicy Biura są do dyspozycji mieszkańców przez 12 godzin […]

Read More…

Integracja administracji i informacji

W 2017 r. Miasto Poznań przeznaczyło blisko 4,35 mln zł na inwestycje związane z systemem informatycznym. W 2017 r. Miasto Poznań przeznaczyło blisko 4,35 mln zł na inwestycje związane z systemem informatycznym, a do najważniejszych z nich należały: wdrożenie podsystemu finansowego wchodzącego w skład Systemu Gospodarowania Nieruchomościami rozbudowa platform serwerowych wykorzystywanych przez Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Zarządzanie Miastem oraz jego rozbudowa o nowe funkcje (w modułach: organizacja pracy UMP, egzekucja, dodatki […]

Read More…

Nowoczesne standardy i e-procedury

Urząd Miasta Poznania planuje i wykonuje swoje zadania, stosując podejście procesowe w ramach systemu zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015.   Wprowadzają one usprawniony monitoring nad dokumentacją i zapisami, włączenie kadry kierowniczej w budowanie systemu zarządzania jakością, dokonywanie systematycznych pomiarów np. zadowolenia klienta (9001) oraz identyfikację aspektów środowiskowych przy funkcjonowaniu instytucji (14001). Polityka Systemu Zarządzania Prawidłowość przebiegu zidentyfikowanych procesów, […]

Read More…

Struktura organizacyjna Miasta

W 2017 r. Rada Miasta Poznania obradowała 19 razy – o 1 sesję więcej niż w 2016 r., przeprowadziła 259 posiedzeń komisji i podjęła 420 uchwał. Prezydent Miasta Poznania wydał w 2017 r. 1 025 zarządzeń. Poznań jest miastem na prawach powiatu oraz gminą miejską. Zgodnie ze Statutem Miasta organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miasta Poznania, a organem wykonawczym – Prezydent Miasta Poznania. Rada Miasta Poznania Organem […]

Read More…