fbpx

Raport: Obywatele Ukrainy w aglomeracji poznańskiej

Opis: Od maja do października 2018 r. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polska-Ukraina w Poznaniu i Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu we współpracy z Urzędem Miasta Poznania i Starostwem Powiatowym w Poznaniu przeprowadziło badanie „Poznaj Sąsiada! Obywatele Ukrainy w Metropolii Poznańskiej. Dwa spojrzenia”. […]

Read More…

Newsletter: Poznań. Fakty i liczby – IV 2018

Opis: Newsletter “Poznań. Fakty i liczby” jest redagowany przez Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. W pliku znajdują się informację na temat: Polityka dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019-2025 Baza Danych Miasta www.badam.poznan.pl II Forum Rozwoju Miast Ranking jakości życia w polskich miastach Poznań w europejskim rankingu miast technologicznych Poznań będzie miał rowery 4. generacji 10 lat wykładów otwartych w Poznaniu […]

Read More…

Raport: Bezrobocie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego

Opis:  Raport przygotowany przez PUP w Poznaniu. Zebrane dane wskazują, że w 2017 r. wzrosła liczba absolwentów uczelni (co trzeci absolwent szkół ponadgimnazjalnych ukończył szkołę wyższą). Wzrosła także liczba absolwentów techników zawodowych, co jest pozytywnym aspektem prowadzonej kampanii kształcenia zawodowego. […]

Read More…

BaDaM – Baza Danych Miasta Poznania

BaDaM to projekt otwarcia zbiorów danych o mieście uruchomiony przez Miasto Poznań w 2018 r. Dane obejmują wskaźniki statystyczne oraz raport opisujący stan rozwoju Poznania w różnych obszarach funkcjonowania miasta, m.in. demografii, gospodarki, innowacji i inteligentnego miasta, rynku pracy, transportu, edukacji, środowiska, warunków życia, partycypacji publicznej, zarządzania miastem i finansów, wdrażania strategii rozwoju miasta, programów i polityk branżowych. Zgodnie ze światowymi tendencjami, miejskie dane są prezentowane […]

Read More…

Wykłady otwarte

Naukowcy i artyści wygłaszający wykłady otwarte na poznańskich uczelniach w ramach dofinansowania z Miasta Poznania w 2017 r.: Dr Oliver Krone (Niemcy) – wykład otwarty na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pt. „Czy choroby ptaków mogą stanowić zagrożenie dla ludzi?” Prof. Robert Krimmer (Estonia) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Internet Voting. Building an E-Democracy for the 21st Century” Prof. Eliana Maria Barbosa Souto (Portugalia) – wykład […]

Read More…

Administracja

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Administracja Rada Miasta Poznania Liczba radnych ogółem, z tego: 37 37 100,0 kobiet 13 13 100,0 mężczyzn 23 24 104,3 Radni wg wieku 25-29 lat 4 3 75,0 30-39 lat 10 12 120,0 40-59 lat 18 16 88,9 60 lat i więcej 4 6 150,0 Radni wg wykształcenia wyższe 37 brak danych x Decyzje administracyjne Liczba decyzji administracyjnych wydanych […]

Read More…

Podmioty gospodarcze

Na koniec grudnia 2017 r. na 1000 mieszkańców przypadało 209 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON. W rejestrze REGON na koniec grudnia 2017 r. znajdowało się 112,5 tys. podmiotów gospodarczych, tj. o 2 tys. więcej niż w 2016 r. (wzrost o 1,8%). Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (8,6 tys.) była większa od wyrejestrowanych (6 tys.). Najwięcej nowych firm powstało w sekcjach: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Informacja i komunikacja Obsługa rynku nieruchomości Administrowanie i działalność wspierająca. Gospodarka Poznania […]

Read More…