Raport: Obywatele Ukrainy w aglomeracji poznańskiej

Od maja do października 2018 r. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polska-Ukraina w Poznaniu i Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu we współpracy z Urzędem Miasta Poznania i Starostwem Powiatowym w Poznaniu przeprowadziło badanie „Poznaj Sąsiada! Obywatele Ukrainy w Metropolii Poznańskiej. Dwa spojrzenia”. […]

Read More…

Wykłady otwarte

Naukowcy i artyści wygłaszający wykłady otwarte na poznańskich uczelniach w ramach dofinansowania z Miasta Poznania w 2017 r.: Dr Oliver Krone (Niemcy) – wykład otwarty na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pt. „Czy choroby ptaków mogą stanowić zagrożenie dla ludzi?” Prof. Robert Krimmer (Estonia) – wykład otwarty na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Internet Voting. Building an E-Democracy for the 21st Century” Prof. Eliana Maria Barbosa Souto (Portugalia) – wykład […]

Read More…

Podmioty gospodarcze

Na koniec grudnia 2017 r. na 1000 mieszkańców przypadało 209 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON. W rejestrze REGON na koniec grudnia 2017 r. znajdowało się 112,5 tys. podmiotów gospodarczych, tj. o 2 tys. więcej niż w 2016 r. (wzrost o 1,8%). Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (8,6 tys.) była większa od wyrejestrowanych (6 tys.). Najwięcej nowych firm powstało w sekcjach: Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Informacja i komunikacja Obsługa rynku […]

Read More…

Budżet Miasta Poznania

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Budżet Miasta Poznania Dochody Dochody ogółem w mln zł, z tego: 3 253 3 510 107,9 dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 003 1 100 109,7 udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 041 1 123 107,9 PIT 917 993 108,3 CIT 124 130 104,8 podatki i opłaty lokalne, w tym: 627 667 106,4 podatek od nieruchomości 388 404 […]

Read More…

Rynek Pracy

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Rynek pracy Pracujący Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 340,267 brak danych x Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 147,5 154,7 104,9 przemyśle 49,8 51,6 103,6 budownictwie 7,4 7,3 98,6 handlu i naprawie pojazdów samochodowych 39,8 42,8 107,5 transporcie i gospodarce magazynowej 7,2 7,7 106,9 obsłudze rynku nieruchomości 3,2 3,5 109,4 Bezrobocie […]

Read More…

Gospodarka

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Gospodarka Wskaźniki ogólnego rozwoju Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł (*dane za lata 2014 i 2015) *88 983 *92 232 103,7 Wartość dodana brutto ogółem w mld zł  (*dane za lata 2014 i 2015), z tego w: *43,1 *44,6 103,5 przemyśle 9,0 9,2 102,2 budownictwie 2,8 3,2 114,3 handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Bezpieczeństwo publiczne Przestępczość Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 15,5 13,4 86,5 kryminalnych 13,3 11,2 84,2 gospodarczych 1,3 1,4 107,7 drogowych 0,4 0,4 100,0 innych 0,5 0,4 80,0 Liczba wypadków drogowych 429 896 208,9 Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym: 533 1069 200,6 zabitych na miejscu 8 8 100,0 Wskaźnik wykrywalności przestępstw […]

Read More…

Ochrona środowiska

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Ochrona środowiska Oczyszczalnie ścieków komunalnych Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 49,9 54,4 109,0 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3 BZT5 4,2 3,3 78,6 zawiesina 8,1 8,1 100,0 Oczyszczalnie ścieków przemysłowych Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 3,9 brak danych x ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej 1,7 brak danych x […]

Read More…

Kalendarium 2017

Styczeń 6.01 – 7. Orszak Trzech Króli 9-20.01 – XX Dzień Judaizmu 11.01 – Poznańska Gala Sportu 14-15.01 – Puchar Europy Kadetek we Florecie – Adam Mickiewicz University Cup 15.01 – XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 28-29.01 – Small Size Days – minifestiwal dla najnajów Luty 3.02 – Wielki Bal Sportowca 8-10.02 – Festiwal na Szage […]

Read More…

Kultura, sport i turystyka

  Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Kultura, sport i turystyka       Biblioteki publiczne (dane za lata 2015 i 2016) Liczba bibliotek i filii 43 41 95% Księgozbiór w woluminach 1 609 637 1 642 296 102% Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku 86 838 79 792 92% Wypożyczenia księgozbioru na zewnątrz w woluminach 1 573 907 1 556 130 99% Muzea publiczne (dane […]

Read More…

Nagrody, konkursy i stypendia

Wybrane nagrody, rankingi i konkursy, w których Miasto Poznań wzięło udział w latach 2017-2018 (do 1 marca włącznie) Wyszczególnienie Organizator Rok I miejsce Lider w Innowacjach w zakresie Profilaktyki Grypy Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy 2017 Lodołamacze Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 2017 Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu Fairtrade International 2017 Najbardziej ekologiczne miasto w Polsce Dziennik Gazeta Wyborcza 2018 Outsourcing Stars Fundacja […]

Read More…

Usługi i zakupy w przestrzenii miejskiej

W aglomeracji poznańskiej w 2017 r. funkcjonowało 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni handlowej 692,4 tys. m2. Poznań należy do miast o najlepiej rozwiniętej sieci handlowej w kraju. Dotyczy to zarówno handlu tradycyjnego, jak i wielkopowierzchniowego. Wśród 8 głównych aglomeracji najwyższą wartość wskaźnika nasycenia powierzchnią handlową odnotowano w Poznaniu, gdzie wynosi on 862 m2 na 1000 mieszkańców. Raport firmy Colliers International wskazuje, że poziom nasycenia nowoczesną powierzchnią centrów […]

Read More…

Innowacje

W Poznaniu w działalności badawczo-rozwojowej pracowało blisko 5,5 tys. osób, w tym ponad 4 tys. stanowili pracownicy naukowo-badawczy. W 2016 r. (najnowsze dostępne dane) nakłady w gospodarce na działalność badawczo-rozwojową w Poznaniu zwiększyły się o 0,2 mld zł i wyniosły 1,7 mld zł, w tym jedną czwartą przeznaczono na prace rozwojowe. W działalności badawczo-rozwojowej pracowało blisko 5,5 tys. osób, w tym ponad 4 tys. stanowili pracownicy naukowo-badawczy. W Poznaniu blisko […]

Read More…

Osiągnięcia poznańskich naukowców

W 2017 r. poznańskie placówki badawcze i rozwojowe osiągnęły wiele sukcesów naukowych. Poznańskie środowisko naukowo-badawcze wdraża nowe inter- i multidyscyplinarne rozwiązania organizacyjne, np. centra doskonałości, centra zaawansowanych technologii, platformy technologiczne. Uczestniczy także w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. W 2017 r.: w siedzibie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego uruchomiony został zegar atomowy, tzw. fontanna cezowa, zbudowany w Narodowym Laboratorium Fizyki w Teddington pod Londynem, pod kierunkiem dra Krzysztofa Szymańca. Fontanna […]

Read More…

Instytucje naukowe i innowacyjne

W Poznaniu działa blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 18 placówek Polskiej Akademii Nauk (PAN). Ich działalność ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych m.in. w takich dziedzinach, jak: informatyka, badania genetyczne, immunologia, biotechnologia, chemiczne źródła energii, aparatura naukowo-badawcza, nowe odmiany roślin uprawnych, strategie logistyczne. Placówki te pełnią istotną funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne i technologiczne. W Poznaniu funkcjonuje ok. 200 placówek, […]

Read More…

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Szpitale i apteki Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 358 x x Liczba aptek 299 x x Pomoc społeczna Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 24 635 22 380 90,8 długotrwałej lub ciężkiej choroby 11 497 11 333 98,6 ubóstwa 9 540 8 530 89,4 bezrobocia 5 […]

Read More…

Współpraca Miasta ze środowiskiem akademickim

Prowadzone przez Miasto projekty oraz podejmowane działania mają na celu budowę pozytywnego wizerunku poznańskiego ośrodka akademickiego w Polsce i za granicą. Stypendia i nagrody W ramach wspierania młodych talentów, w 2017 r.: przyznano 32 stypendia dla laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych rozpoczynających studia w Poznaniu 12 stypendiów dla młodych naukowców wręczono Nagrodę Naukową Miasta Poznania zrealizowano kolejną edycję konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” […]

Read More…

Promowanie przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych

W 2017 r. z działań Miasta wspierających przedsiębiorczość skorzystało 238 tys. beneficjentów. W ramach miejskiego systemu wspierania rozwoju przedsiębiorczości w 2017 r. prowadzone były działania na rzecz promowanie przedsiębiorczości, najlepszych przedsiębiorstw z różnych branż oraz podwyższenia poziomu nauczania przedsiębiorczości w szkołach i na uczelniach. We współpracy i na zaproszenie poznańskich szkół, uczelni, biur karier, urzędów i innych instytucji organizowane były warsztaty, spotkania informacyjne, targi pracy i przedsiębiorczości, których celem było propagowanie postaw przedsiębiorczych […]

Read More…

Ruch budowlany

W 2017 r. liczba decyzji o pozwoleniu na budowę zwiększyła się o 4,2%. Lokalizacja inwestycji Na etapie wstępnym ustalania lokalizacji inwestycji przy zwiększonej liczbie wniosków o: ustalenie warunków zabudowy (wzrost o 5%), ustalenie lokalizacji celu publicznego (wzrost o 11,5%), wydanie opinii urbanistycznej (wzrost o 201%) przygotowano więcej decyzji. Zwiększyła się  liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o 15,5% i pozwoleń na budowę o 4,2%. Liczba wydanych decyzji […]

Read More…

Edukacja

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Edukacja Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych) Liczba szkół ogółem, z tego: 96 110 114,6 prowadzonych przez Miasto Poznań 68 76 111,8 prowadzonych przez inne podmioty 28 34 121,4 Liczba uczniów ogółem, z tego: 31 009 35 606 114,8 w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 26 004 29 202 112,3 w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 5 […]

Read More…

Dzieci

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Dzieci       Wiek żłobkowy Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 192 204 106,3 Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 712 4 808 102,0 Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w % 17 – x Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 304 […]

Read More…

Zakres i formy wspierania przedsiębiorczości przez miejskie instytucje

W 2017 r. działania na rzecz wsparcia przedsiębiorczości prowadziły m.in.: Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy (ODS), Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Biuro Obsługi Inwestorów, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. Działania wspierające przedsiębiorczość miały na celu: podwyższenie kompetencji biznesowych i menedżerskich przedsiębiorców z sektora MŚP promowanie przedsiębiorczości i najlepszych przedsiębiorstw z różnych branż promowanie rozwoju firm technologicznych obniżenie kosztów i ryzyka oraz zwiększenie bezpieczeństwa podejmowania działalności gospodarczej podwyższenie poziomu […]

Read More…

System współpracy między biznesem a nauką jako czynnik wzmacniający innowacyjność

Do końca stycznia 2017 r. Miasto Poznań w partnerstwie z poznańskimi szkołami wyższymi prowadziło portal Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI). Wielkopolska Platforma Innowacyjna Jednym z projektów nas rzecz rozwoju współpracy między biznesem a nauką był portal Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI), prowadzony przez Miasto Poznań w partnerstwie z poznańskimi uczelniami oraz instytutami od 2008 r. do końca stycznia 2017 r.  Jego celem było wsparcie transferu wiedzy i technologii z jednostek naukowych do gospodarki. Wobec […]

Read More…

Infrastruktura techniczna i drogowa

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Infrastruktura techniczna i drogowa Wodociągi Długość sieci wodociągowej w km 1890 1911 101,1 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys. 43,1 43,7 101,4 Woda dostarczona ogółem w tys. m3/dobę 86,3 85,0 98,5 W tym woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3/dobę 59,4 59,1 99,5 Kanalizacja Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 342 1 359 101,3 Połączenia […]

Read More…

Mieszkalnictwo

Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100 Mieszkalnictwo Zasoby mieszkaniowe Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 254,1 258,1 101,6 spółdzielczych 68,6 68,3 99,6 zakładów pracy 0,7 0,7 100,0 osób fizycznych 166,5 170,67 102,5 społeczno-czynszowych 3,5 3,5 100,0 Efekty budownictwa mieszkaniowego Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: 2 915 4 069 139,6 przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 2 453 3 577 145,8 […]

Read More…

Planowanie przestrzenne

W 2017 r. ustaleniami 219 uchwalonych i obowiązujących miejscowych planów objęto 11,7 tys. ha, tj. 45% całkowitej powierzchni miasta. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego W 2017 r. uchwalono w Poznaniu 18 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) o powierzchni łącznej 479,9 ha, co stanowi ok. 2% powierzchni Poznania. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w Poznaniu w 2017 r. L.p. Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia terenu w ha 1. mpzp […]

Read More…

Zasoby mieszkaniowe

arch. UMP, fot. M. Kaczmarczyk Według GUS na koniec 2017 r. w zasobach mieszkaniowych Poznania było 258,1 tys.  mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 16,7 mln m2. Struktura własnościowa mieszkań obejmowała: mieszkania osób fizycznych – 170,6 tys., w tym 67,4 tys. w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi mieszkania spółdzielni mieszkaniowych – 68,3 tys. mieszkań mieszkania komunalne – 12,3 tys. stanowiące 4,8% całości zasobów miasta. […]

Read More…

Pozyskiwanie i wydatkowanie środków unijnych

W 2017 r. najwięcej środków z funduszy europejskich pozyskano na rewitalizację, transport i oświatę – 219 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki miejskie pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 4,8 mld zł. W perspektywie 2004-2006 było to ok. 400 mln zł, a w perspektywie 2007-2013 – 3,6 mld zł. Znaczna ich część przypada […]

Read More…

Działania na rzecz poprawy obsługi mieszkańców

Urząd Miasta Poznania wypracował i wdrożył w 2017 r. liczne praktyki i rozwiązania usprawniające realizację wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości obsługi i życia mieszkańców. Należały do nich m.in.: prowadzono akcje mające na celu przypomnienie klientom, przed wystawieniem upomnienia, o obowiązku uiszczenia podatku, dzięki czemu zmniejszeniu uległa liczba wystawionych upomnień zorganizowano akcję informacyjną w zakresie podatku od środków transportowych w celu rozpropagowania powszechności opodatkowania klientom stworzono możliwość […]

Read More…

Konsultacje społeczne i partycypacja obywateli

W 2017 r. kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego wyniosła 18 mln zł. Konsultacje społeczne W ramach działalności polegającej na szeroko rozumianej aktywizacji mieszkańców Miasto Poznań prowadziło następujące działania: wspieranie procesu partycypacji społecznej organizacja konsultacji społecznych współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi przy opracowaniu i realizacji 79 projektów konsultacyjnych prowadzenie badań i sondaży na terenie miasta koordynacja działań mediacyjnych zmierzających […]

Read More…

Nowe programy sektorowe

W 2017 r. uchwalono 5 nowych programów sektorowych. Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+ określa kierunki rozwoju miasta w jego najważniejszych obszarach funkcjonowania. Elementem realizacji jej założeń, w tym priorytetów Strategii, są programy sektorowe. W 2017 r. uchwalono 5 nowych programów sektorowych: 2 programy, opracowanie których wynika z przepisów prawa: Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą […]

Read More…

Otwarta administracja

W 2017 r. pracownicy Biura Poznań Kontakt przeprowadzili ponad 574 tys. rozmów z klientami. Biuro Poznań Kontakt Biuro Poznań Kontakt prowadzi usługi call center oraz contact center oparte na miejskich serwisach teleinformacyjnych zapewniając dostęp do informacji o administracji i sposobie realizacji usług publicznych, oferuje mieszkańcom, wydziałom urzędu oraz dostawcom usług publicznych Miasta wysokowydajny, wielokanałowy punkt pierwszego kontaktu z Miastem. Pracownicy Biura są do dyspozycji mieszkańców przez 12 godzin […]

Read More…

Integracja administracji i informacji

W 2017 r. Miasto Poznań przeznaczyło blisko 4,35 mln zł na inwestycje związane z systemem informatycznym. W 2017 r. Miasto Poznań przeznaczyło blisko 4,35 mln zł na inwestycje związane z systemem informatycznym, a do najważniejszych z nich należały: wdrożenie podsystemu finansowego wchodzącego w skład Systemu Gospodarowania Nieruchomościami rozbudowa platform serwerowych wykorzystywanych przez Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Zarządzanie Miastem oraz jego rozbudowa o nowe funkcje (w modułach: organizacja pracy UMP, egzekucja, dodatki […]

Read More…

Nowoczesne standardy i e-procedury

Urząd Miasta Poznania planuje i wykonuje swoje zadania, stosując podejście procesowe w ramach systemu zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015.   Wprowadzają one usprawniony monitoring nad dokumentacją i zapisami, włączenie kadry kierowniczej w budowanie systemu zarządzania jakością, dokonywanie systematycznych pomiarów np. zadowolenia klienta (9001) oraz identyfikację aspektów środowiskowych przy funkcjonowaniu instytucji (14001). Polityka Systemu Zarządzania Prawidłowość przebiegu zidentyfikowanych procesów, […]

Read More…

Struktura organizacyjna Miasta

W 2017 r. Rada Miasta Poznania obradowała 19 razy – o 1 sesję więcej niż w 2016 r., przeprowadziła 259 posiedzeń komisji i podjęła 420 uchwał. Prezydent Miasta Poznania wydał w 2017 r. 1 025 zarządzeń. Poznań jest miastem na prawach powiatu oraz gminą miejską. Zgodnie ze Statutem Miasta organem stanowiącym i kontrolnym jest Rada Miasta Poznania, a organem wykonawczym – Prezydent Miasta Poznania. Rada Miasta Poznania Organem […]

Read More…

Promocja inwestycyjna

W 2017 r. wydatki na promocję inwestycyjną miasta wyniosły 1,1 mln zł. Udział w międzynarodowych targach W 2017 r. Miasto Poznań wzięło udział w międzynarodowych targach promujących potencjał inwestycyjny miast, jak m.in.: Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes. Edycja 2017 zgromadziła ponad 2,6 tys. wystawców i 23 tys. odwiedzających z 90 krajów. W trakcie trwania targów odbyło się ponad 100 konferencji i wystąpień. Miasto Poznań, w ramach […]

Read More…

Najważniejsze dochody majątkowe związane z gospodarką nieruchomościami oraz wierzytelności Miasta

W 2017 r. dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy i zadań zleconych powiatu wyniosły ponad 198,4 mln zł. Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu zwiększyły się w porównaniu z 2016 r. o 6,6%. Wpływy ze zbytych nieruchomości osiągnęły wartość ponad 105 mln zł. Wpływy te w większości dotyczyły sprzedaży oraz użytkowania wieczystego zbytych nieruchomości w trybie […]

Read More…

Akcje i udziały Miasta w spółkach i spółdzielniach

Miasto Poznań posiada akcje i udziały w 21 spółkach prawa handlowego, 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej. Wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania Wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach z udziałem Miasta na koniec 2017 r. wynosiła blisko 1,8 mld zł, z tego udziały Miasta w: spółkach jednoosobowych osiągnęły wartość 643 mln zł (36% całkowitej wartości nominalnej udziałów) pozostałych spółkach 1,1 mld […]

Read More…

Oferta miasta dla inwestorów

Strategia pozyskiwania inwestorów dla miasta Poznania jest ukierunkowana na pozyskiwanie nowych i wspieranie już działających inwestorów w branżach wytwarzających wysoką wartość dodaną oraz generowanie zapotrzebowania na wykształconych i dobrze opłacanych pracowników w gospodarce opartej na wiedzy. Priorytetowymi dla Poznania sektorami gospodarki są: produkcja zaawansowana technologicznie Business Process Outsourcing (BPO) Shared Services Center (SSC) badania i rozwój (B+R) działalność kongresowo-wystawiennicza infrastruktura rekreacyjno-rozrywkowa. Działania Miasta mają […]

Read More…

Inwestycje realizowane przez Urząd Miasta Poznania i jednostki organizacyjne

Wartość nakładów inwestycyjnych Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych w 2017 r. wyniosła 655,7 mln zł. Największe wydatki inwestycyjne wynoszące ponad 352 mln zł realizował Zarząd Dróg Miejskich. Drugim największym dysponentem środków finansowych ponoszonych na inwestycje był Zarząd Transportu Miejskiego, który wydatkował ponad 185 mln zł. Miasto inwestuje najwięcej w inżynierię lądową związaną z infrastrukturą drogową, a do najważniejszych inwestycji z tego zakresu należała przebudowa: […]

Read More…

Grunty Miasta

Według ewidencji księgowej powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania w jego granicach administracyjnych wynosi 97,1 km2, a ich wartość księgowa to blisko 12,2 mld zł. Największy odsetek w strukturze gruntów stanowią tereny będące własnością Miasta Poznania nieobciążone prawem użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu, które zajmują powierzchnię blisko 71 km2 o łącznej wartości księgowej 9,1 mld zł. Duży udział mają […]

Read More…

Atrakcyjność inwestycyjna

W 2017 r. Poznań po raz kolejny uzyskał tytuł City Outsourcing Star. Rankingi i badania Poznań jest miastem atrakcyjnym dla inwestorów, ujmowanym regularnie w prestiżowych rankingach i badaniach, m.in.: FDI European Cities&Regions of the Future FDI Polish Cities of the Future publikowanymi przez Financial Times Business European Regional Growth Index (E-REGI) agencji JonesLaSalle atrakcyjności inwestycyjnej Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. W 2017 r. Miasto Poznań […]

Read More…

Majątek Miasta

Wartość mienia Miasta Poznania w 2017 r. wynosiła 20,1 mld zł. Udział w wartości aktywów trwałych i obrotowych Miasta ulokowany jest w 4 kategoriach miejskich jednostek organizacyjnych, do których zaliczają się: jednostki budżetowe, w tym Urząd Miasta Poznania (92,2%) zakłady budżetowe (5,1%) publiczne zakłady opieki zdrowotnej (1,8%) instytucje kultury (0,9%). Jednostki budżetowe (bez Urzędu Miasta Poznania), tj. jednostki planowania przestrzennego, ewidencji nieruchomości, gospodarki komunalnej, porządku […]

Read More…

Przychody, rozchody i zobowiązania Miasta

W 2017 r. zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki na kwotę 115,7 mln zł, a wcześniej zaciągnięte zobowiązania spłacono na kwotę 267,5 mln zł. Na koniec 2017 r. łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosła ponad 1 224 mln zł, z tego: kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym wynosiły 581,2 mln zł, środki te przeznaczono na sfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, transportowej, ochrony zdrowia, […]

Read More…

Dochody i wydatki Miasta

W 2017 r. dochody Miasta wynosiły 3 510 mln zł i były o 7,9 % wyższe,  wydatki Miasta wynosiły ponad 3 349 mln zł i były o 3,9% wyższe niż rok wcześniej. Dochody budżetu Miasta Główne źródła dochodów Miasta stanowią podatki oraz dotacje i subwencje z budżetu państwa, w tym w szczególności: udziały w podatkach dochodowych podatek od nieruchomości. Dochody Miasta z udziału w podatkach PIT i CIT wyniosły ponad 1 […]

Read More…

Przemysł i budownictwo

W 2017 r. w przemyśle w Poznaniu pracowało 32,2% ogółu pracujących w sektorze przedsiębiorstw, a budownictwie 4,8%. Przychody przemysłu W Poznaniu największy udział w przychodach ze sprzedaży ogółem w przemyśle stanowią: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, gorącą wodę i parę wodną produkcja artykułów spożywczych i napojów produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep. Produkcja sprzedana przemysłu Struktura produkcji sprzedanej przemysłu oraz zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wskazuje […]

Read More…

Strategia Rozwoju Miasta

W styczniu 2017 r. została uchwalona Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Wizja strategiczna Przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wizja nakreśla pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju i brzmi następująco: „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – są zadowoleni z warunków […]

Read More…

Port Lotniczy “Poznań – Ławica”

W 2017 r. liczba pasażerów lotniczych wyniosła 1 852 655 osób. W 2017 r. Port Lotniczy Poznań-Ławica obsługiwał: 120 regularnych połączeń lotniczych tygodniowo, w tym 90 międzynarodowych, w 32 kierunkach: Alicante, Ateny, Barcelona, Barcelona-Girona, Billund, Birmingham, Bristol, Dublin, Doncaster, Edynburg, Eindhoven, Ejlat, Frankfurt nad Menem, Glasgow, Kijów, Kopenhaga, Korfu, Liverpool, Londyn Luton, Londyn Stansted, Lwów, Madryt, Malta, Malmö, Monachium, Oslo, Paryż, Rzym, […]

Read More…