W Poznaniu na koniec 2018 r. pracowało 344 tys. osób.

Pracujący w Poznaniu

W 2018 r. (najnowsze dostępne dane) odnotowano nieznaczny spadek liczby pracujących w Poznaniu. Ogółem na koniec roku pracowało w mieście 344,4 tys. osób, tj. o 0,6 tys. osób mniej niż rok wcześniej. Oznacza to, że w przeliczeniu na 1000 osób, w Poznaniu pracowały 642 osoby, co plasuje Poznań na 2. miejscu wśród największych miast w kraju (za Warszawą).

Jednostki ze sfery zaliczanej do sektora prywatnego, zatrudniające powyżej 9 osób, skupiały 67% pracujących. Struktura pracujących obejmowała:

  • 80% pracujących w usługach
  • 19,4% pracujących w przemyśle i budownictwie
  • 0,6% pracujących w rolnictwie

Największą grupę stanowili pracujący w firmach działających w sekcjach przemysłu, handlu, naprawy pojazdów samochodowych oraz edukacji.
Miasto Poznań uczestniczy w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia, która pełni rolę opiniodawczo-doradczą w sprawach polityki rynku pracy.

Zatrudnianie cudzoziemców i cudzoziemek

Spadek poziomu bezrobocia w Polsce powodował pojawienie się problemów ze znalezieniem odpowiednich osób pracujących w wielu działach gospodarki. Pracodawcy mieli największe problemy ze znalezieniem osób z wykształceniem specjalistycznym zawodowym oraz osób do prac prostych. Sytuacja ta spowodowała, że pracodawcy z Poznania od kilku lat korzystają z możliwości zatrudnienia obcokrajowców.

W 2019 r. w Poznaniu i powiecie poznańskim zarejestrowano 62,3 tys. oświadczeń pracodawców o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, o 3 tys. mniej niż rok wcześniej, w tym:

  • 90,8% dotyczyło osób z Ukrainy
  • 4,1% osób z Białorusi
  • 3,0% osób z Gruzji
  • 1,3 osób z Mołdawii
  • 0,7% osób z Rosji
  • 0,1% osób z Armenii

W większości przypadków pracodawcy zatrudniali cudzoziemców przy wykonywaniu prac prostych.

więcej o cudzoziemcach i cudzoziemkach na badam.poznan.pl

Od 2018 r. urzędy pracy wydają zezwolenia na pracę sezonową, które dotyczą wykonywania przez cudzoziemców prac w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce. W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu wydał 1 120 zezwoleń tego typu. Pracodawcy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową w 95% przypadków zatrudnili obywateli Ukrainy.