Ważnym aspektem dla obszarów rewitalizowanych było wsparcie lokalnych społeczności oraz ich integracja i aktywizacja społeczna.

Centrum Inicjatyw Lokalnych

Centrum Inicjatyw Lokalnych to program, dzięki któremu organizacje pozarządowe mogą prowadzić akcje wspierające działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej. Głównymi założeniami programu jest wspieranie pomysłów osób mieszkających w Poznaniu oraz umożliwianie realizacji inicjatyw w różnych obszarach: kulturalnym, integracyjnym, sportowym czy społecznym.


Współpraca międzysektorowa na Łazarzu

Miasto kontynuowało działania w ramach współpracy międzysektorowej na Łazarzu, realizując projekt Inkubatora Kultury Pireus. W 2019 r. projekt inkubatora koordynowała organizacja pozarządowa – Fundacja Otwarta Strefa Kultury, wyłoniona w otwartym konkursie. Prowadzono liczne działania z zakresu rozwijania działalności kulturalnej, gospodarczej oraz partycypacji społecznej.

arch. UMP

W ramach cyklicznych działań przeprowadzono konkurs „Twój Pireus”, wyłaniając 7 inicjatyw kulturalnych, które otrzymały dofinansowanie, niezbędne narzędzia oraz wsparcie merytoryczne. W 2019 r. zrealizowano projekt „Akcja Inkubacja”, którego głównym celem było wsparcie osób, które planują założenie własnej inicjatywy w obszarze szeroko rozumianej kultury.

VII Dni Twierdzy Poznań

Dni Twierdzy Poznań to wydarzenie dla osób zainteresowanych architekturą militarną i historią, podczas którego można zwiedzać fortyfikacje w ponad 20 lokalizacjach oraz skorzystać z atrakcji związanych z poznańskimi umocnieniami od średniowiecza do współczesności.

arch. PLOT, fot. T. Kłuczyński

Madalina

Kontynuowano działania związane z rewitalizacją dawnej zajezdni tramwajowej przy ul. Madalińskiego, poprzez działania społeczno-kulturalne pod hasłem „Lato na Madalinie”. Po zamknięciu zajezdni dla tramwajów w 2014 r., jej teren i znajdujące się tam obiekty zostały uporządkowane i przystosowane do prowadzenia działalności kulturalnej i społecznej. W 2019 r. odbyło się 14 weekendów tematycznych z bogatą ofertą kulturalno-edukacyjną.

arch. Madalina

Integracja i aktywizacja społeczna wokół procesu rewitalizacji

W 2019 r. działania Miasta obejmowały:

  • warsztaty dla osób prowadzących nauczanie w poznańskich placówkach oświatowych pn. „O mieście w przedszkolu i szkole”. Warsztaty dotyczyły sposobów i narzędzi nauczania o przestrzeni publicznej oraz o kształtowaniu i funkcjonowaniu miasta. Zostały one podzielone na 3 bloki: dla osób nauczających w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. W warsztatach uczestniczyło łącznie 58 osób. Warsztaty były elementem kontynuacji projektu edukacyjnego „Wspólna nie znaczy niczyja”, realizowanego przez Miasto Poznań w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Forum Rewitalizacji w latach poprzednich
  • Program „Odmień swoje podwórko” organizowany przez Urząd Miasta Poznania przy współpracy ekspertek i ekspertów oraz organizacji pozarządowych, w celu bezpośredniego zaangażowania osób mieszkających w Poznaniu w aktywne działania na rzecz poprawy stanu zagospodarowania ich najbliższego otoczenia, poprzez zazielenienie i urządzenie podwórek kamienic. Program objął przestrzenie miejskie znajdujące się w granicach osiedli: Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Komandoria-Zawady, Św. Łazarz oraz Grunwald Południe. W warsztatach udział wzięły osoby reprezentujące społeczności lokalne działające na tych terenach, a także osoby z wiedzą specjalistyczną, wspomagające zespoły w zakresie projektowania terenów zieleni. Partnerami tegorocznej edycji akcji byli: Inkubator Kultury Pireus oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • przechadzki z cyklu „Kino, kawiarnia i spacer”, w 2019 r. odbyły się w 5 lokalizacjach: na Śródce, Chwaliszewie, Placu Kolegiackim, Wzgórzu Św. Wojciecha oraz Garbarach. Ich celem była promocja terenów objętych rewitalizacją, ich historii oraz lokalnej przedsiębiorczości
  • w ramach wsparcia lokalnej przedsiębiorczości, w Bramie Poznania zorganizowany został warsztat dla osób zajmujących się przedsiębiorczością ze Śródki i Ostrowa Tumskiego w ramach akcji Forum Aniołów Biznesu. Celem warsztatu było pozyskanie informacji o ograniczeniach rozwoju przedsiębiorczości i zasobach firm lokalnych działających na Śródce i Ostrowie Tumskim – obszarach rewitalizacji ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji dla miasta Poznania
  • w Bramie Poznania odbyła się konferencja oraz wernisaż wystawy pn. „Śródka i Ostrów Tumski w Poznaniu. Społeczność i przestrzeń”. Konferencja dotyczyła obszaru Śródki i Ostrowa Tumskiego, ich historii, problemów, zamierzeń, realizacji i efektów w ramach rewitalizacji miasta, w aspekcie społecznym, gospodarczym i przestrzenno-funkcjonalnym. Wystawa przygotowana została we współpracy z Wydawnictwem Miejskim Posnania oraz CYRYL Wirtualne Muzeum Historii Poznania

Przyjedź do Śródmieścia

Są to działania Miasta zmierzające do animacji i wsparcia działań promujących i aktywizujących życie społeczno-kulturalne oraz działalność gospodarczą:

  • zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zbudowanych przed 1965 r., znajdujących się na obszarze osiedli: Stare Miasto, Jeżyce, Sołacz, Św. Łazarz, Wilda oraz Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria lub wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, w których na co najmniej 60% powierzchni użytkowej realizowana jest funkcja mieszkalna. Zwolnienie przysługuje w wysokości 50% poniesionych przez podatnika kosztów remontu elewacji, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat
  • organizacja tradycyjnych i innych stałych wydarzeń kulturalnych na terenie Śródmieścia, takich jak np. Betlejem Poznańskie, Festiwal Rzeźby Lodowej, przechadzki „Kino, kawiarnia i spacer”, #nawolnym, wigilie, Śródecki Targ Średniowieczny
  • działania na ul. Święty Marcin m.in.: Noc Muzeów, Imieniny Ulicy, Dzień Sąsiada, Rytmy Marcina, Gwiazdka na Świętym Marcinie
  • wspieranie debat publicznych i aktywności obywatelskiej w zakresie posiadanych kompetencji oraz możliwości organizacyjnych i finansowych (m.in. inicjatyw oddolnych, takich jak np. zagospodarowania ul. Taczaka, debaty publiczne o mieście)

Park Kulturowy “Stare Miasto”

W 2018 r. Rada Miasta Poznania uchwaliła utworzenie na Starym Rynku i w jego najbliższej okolicy Parku Kulturowego “Stare Miasto”. Pozwala to na m.in. uporządkowanie wyglądu i rozmieszczenia reklam, szyldów czy ogródków gastronomicznych. Uchwała dotyczy obszaru o powierzchni ok. 40 ha, ograniczonych ulicami: Solną, Wolnica, Małe Garbary, Garbary, pl. Bernardyńskim, Podgórną i Al. Marcinkowskiego.

więcej o Parku Kulturowym “Stare Miasto” na badam.poznan.pl

Dzieciniec pod Słońcem

Projekt polega na rewitalizacji i przystosowaniu zabytkowego kompleksu Dziecińca pod Słońcem na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury. W wyniku realizacji projektu nastąpi wprowadzenie do istniejących wnętrz budynków nowych przestrzeni, które zostaną dostosowane do różnych funkcji prowadzonej działalności kulturalnej.

arch. UMP

Przyjazne podwórko

Zrealizowano kolejną edycję programu „Przyjazne podwórko” – zagospodarowania podwórek komunalnych. Celem programu jest polepszenie warunków techniczno-funkcjonalnych otoczenia budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych w strefie śródmiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia trwałych elementów infrastruktury, miejsc wypoczynku, placów gier i zabaw.
Program był współfinansowany przez Miasto Poznań i wspólnoty mieszkaniowe.

W 2019 r. dofinansowano zagospodarowanie podwórka zlokalizowanego przy ul. Potworowskiego, w ramach którego wykonano nową nawierzchnię oraz posadzono zieleń.

Zmiany transportowe

W centrum miasta wprowadzane są sukcesywnie zmiany w zakresie rozwiązań transportowych, w tym wyłączenia sygnalizacji świetlnych, które sprzyjają optymalizacji ruchu oraz bezpieczeństwu pieszych i rowerzystów oraz uruchamiane są nowe odcinki dróg rowerowych i przystanki wiedeńskie.

Miasto Poznań finansuje system Poznańskiego Roweru Miejskiego (PRM). W 2019 r. PRM obejmował 143 stacje i 1,7 tys. rowerów.

więcej o PRM na badam.poznan.pl

arch. UMP

Ponadto tworząc udogodnienia Miasto zachęciło prywatne firmy do uruchomienia w Poznaniu ekologicznej usługi car-sharingu. Usługi dotyczą współdzielenia samochodów na minuty, w tym pojazdów z napędem hybrydowym, współdzielenia skuterów elektrycznych, a od końca 2018 r. istnieje także możliwość wypożyczenia elektrycznych hulajnóg.

więcej o współdzieleniu pojazdów na badam.poznan.pl

„Zielona Wstążka dla Planety”

Motywem przewodnim akcji Światowego Dnia Środowiska w 2019 r. było przyjęte przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment) hasło #BeatAirPollution. W ramach akcji najważniejsze miejskie budynki zostały podświetlone na kolor zielony, aby zwrócić uwagę na problem segregacji odpadów na świecie.