W 2019 r. Miasto Poznań zostało po raz trzeci z rzędu liderem „Rankingu Miast Przyjaznych Inwestorom” prowadzonym przez Związek Firm Deweloperskich.

Podstawowymi dokumentami regulującymi ruch budowlany są:

 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późniejszymi zmianami
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186

W zakresie spraw zagospodarowania przestrzennego i architektoniczno-budowlanych wpłynęło do Urzędu Miasta Poznania w 2019 r. 34,5 tys. wniosków, w tym wnioski oraz pisma składane do spraw w toku. W odniesieniu do 2018 r. oznacza to 3% wzrost.

W 2019 r. utrzymano wysoką jakość pod względem terminowości prowadzonych postępowań, jak i liczby wydawanych pozytywnych rozstrzygnięć kończących postępowania. Podjęte działania i uzyskane wyniki pozwoliły na zajęcie trzeci raz z rzędu przez Miasto Poznań 1. miejsca w „Rankingu Miast Przyjaznych Inwestorom” prowadzonym przez Związek Firm Deweloperskich. W Rankingu wzięło udział 19 miast. Zestawienie przygotowywane przez Związek ma na celu sprawdzenie, czy władze samorządowe wydają decyzje potrzebne do rozpoczęcia budowy w ustawowym terminie. Ranking Miast ma promować dobrą współpracę deweloperów z miastami, doceniając te ośrodki miejskie, które wyróżniają się sprawną i dobrze działającą administracją.

Działalność w zakresie zagospodarowania przestrzennego i administracji architektoniczno-budowlanej 

Podstawowy zakres działalności w tym zakresie w 2019 r. nie zmienił się. Aktywność dotyczyła spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego poprzez wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz nadzoru nad plastycznymi przekształceniami miasta. Prowadzone były czynności z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej przewidzianej prawem budowlanym, w tym wydawanie pozwoleń na budowę i zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych, a także sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na realizacje inwestycji drogowych.

Ustalenia w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a zamiarem jej właścicielki, właściciela lub potencjalnej osoby inwestującej jest zmiana jej sposobu zagospodarowania, np.:

 • budowa, rozbudowa lub nadbudowa obiektu budowlanego lub wykonanie innych robót budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę
 • zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • budowa na podstawie zgłoszenia budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których budynek został zaprojektowany
 • budowa na podstawie zgłoszenia budowy wolno stojącego parterowego budynku stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35 m2

W 2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynęło 1 205 wniosków o ustalenie warunków zabudowy, tj. o 10% mniej niż w 2018 r. W oparciu o stosowne analizy i ustalenia zostały wydane 974 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy (o 2 decyzje mniej dotyczące 42 przedmiotów). Większości wydanych decyzji – 64% dotyczyła budownictwa mieszkaniowego.

 

Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy w Poznaniu
  2018
przedmioty/decyzje
2019
przedmioty/decyzje
Ogółem, w tym obiekty: 1 057/ 976 1 015/ 974
mieszkalne (łącznie) 666/638 643/619
w tym mieszkalne  jednorodzinne 453/443 421/409
przemysłowe  55/53 43/43
handlowe i usługowe 117/91 95/82
zdrowia 3/3 6/6
oświaty 9/7 12/12
kultury i sztuki 30/30 25/23
kultury fizycznej 9/7 12/10
pozostałe 168/147 179/179
źródło: UMP

Wykaz wszczętych postępowań o ustalenie warunków zabudowy w 2019 r.
Wykaz wydanych decyzji o warunkach zabudowy w 2019 r.

 

Decyzje o ustaleniu celu publicznego

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest wymagana, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a potencjalny inwestor zamierza na niej zrealizować inwestycję celu publicznego. Działania, które są celem publicznym, wymienione są w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami , tekst jednolity DZ.U. 2020 poz. 65.  Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obowiązuje jedynie przy zamierzeniach budowlanych, które w świetle prawa wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

W 2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynęły 322 wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił 11% spadek. Wydane decyzje w większości dotyczyły lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

 

Liczba wydanych decyzji o lokalizacji celu publicznego w Poznaniu
  2018 przedmioty/decyzje

2019 przedmioty/decyzje

Ogółem, w tym: 323/313 277/266
służba zdrowia 8/8 5/5
oświata 11/11 3/3
kultura i sztuka 3/3 2/2
kultura fizycznej 1/1 1/1
infrastruktura techniczna 295/285 256/246
pozostałe 5/5 10/9

 

źródło: UMP

Wykaz wszczętych postępowań o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2019 r.
Wykaz wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2019 r.

 

Pozostałe sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego lub Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Opinia urbanistyczna stanowi najluźniejszą formę współdziałania organów administracji publicznej, która polega na wyrażeniu przez organ opiniujący własnego stanowiska, niemającego charakteru wiążącego dla organu prowadzącego sprawę główną. W 2019 r. do Urzędu Miasta Poznania wpłynęły 2 654 wnioski o wydanie opinii urbanistycznej. W porównaniu do 2018 r. oznacza to spadek o 30%.

Sprawy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej

Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej należało wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane.

Zgodnie z przepisami prawa, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie zgłoszenia, albo w ogóle bez informowania organów administracji architektoniczno-budowlanej (art.29 i art.30 ust.1).

Sprawy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej przewidzianej prawem budowlanym obejmowały wydawanie pozwoleń na budowę i zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych, a także sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na realizacje inwestycji drogowych.

Na ostatnim etapie ustalania lokalizacji inwestycji w 2019 r. nastąpił wzrost liczby spraw w toku. W ciągu 2019 r. wpłynęło do Urzędu Miasta Poznania 3 295 wniosków o wydanie pozwolenia na budowę. W porównaniu do 2018 r. wystąpił 6% wzrost spraw do załatwienia.

 

Liczba wydanych pozwoleń na budowę w Poznaniu w 2019 r. 
  2018 przedmioty/decyzje  2019 przedmioty/decyzje
Ogółem, w tym  3 593/2 598 3 320/2 784
mieszkalne (łącznie) 875/593 688/538
w tym jednorodzinne 416/377 303/287
przemysłowe 115/78 126/77
handlowe i usługowe 89/77 85/74
zdrowia 20/20 10/10
oświaty 27/23 33/26
kultury i sztuki 32/32 27/23
kultury fizycznej 14/12 16/15
pozostałe (łącznie) 983/741 943/675
na budowę urządzeń inżynieryjnych 1 438/1 382 1 392/1 346
źródło: UMP

Największa liczba wydanych decyzji pozwolenia na budowę dotyczyła budowy urządzeń inżynieryjnych – 48,3%.

Wykazy dotyczące wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę oraz decyzji na realizację inwestycji drogowych
Informacje w sprawie pozwolenia na budowę dotyczącego inwestycji celu publicznego z zakresu łączności

Pozostałe zagadnienia z zakresu zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i architektury miasta

Wobec obowiązywania od sierpnia 2018 r. nowej ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania przejął zadania dotyczące wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych, opracowując formalno-prawną procedurę w tym zakresie.

W ramach rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających decyzji pozwolenia na budowę przyjęto 1 721 zgłoszeń rozpoczęcia robót oraz wydano 648 decyzji o przyjęciu zgłoszenia robót.

W zakresie organizacji i propozycji zagospodarowania terenu w 2019 r.:

 • rozstrzygnięto konkurs urbanistyczno-architektoniczny na siedzibę Teatru Muzycznego w Poznaniu (konkurs rozpoczął się w 2018 r.)
 • rozstrzygnięto konkurs studencki na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną „Skyline Challenge
 • ogłoszono konkurs studencki na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną pl. Wiosny Ludów i ul. Szkolnej
 • współpracowano przy organizacji konkursu na budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego (konkurs ogłoszony w 2018 r.)
 • ogłoszono konkurs na pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w 2020 r.