Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki z udziałem Miasta pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 5,3 mld zł. W perspektywie 2004-2006 było to ok. 400 mln zł, a w perspektywie 2007-2013 – 3,6 mld zł. 

Okres programowania 2014-2020

Miasto Poznań i spółki z udziałem Miasta z okresu programowania 2014-2020 uzyskały 1,3 mld zł pomocy unijnej, w tym:

  • 62,02% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  • 34,92% z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
  • 1,69% z Inicjatyw Wspólnotowych
  • 0,73% z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  • 0,62% z EOG i Funduszu Norweskiego
  • 0,02% z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Beneficjenci przeznaczyli pozyskane fundusze głownie na przedsięwzięcia z zakresu transportu publicznego, rewitalizacji, oświaty oraz infrastruktury drogowej. Największe inwestycje dotyczą poprawy jakości zbiorowego transportu publicznego.Wykaz projektów, których realizację kontynuowano lub zakończono w 2019 r.
Tytuł projektu Całkowita wartość projektu (zł) Dofinansowanie dla projektu (zł) Okres realizacji
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – Etap VI 472 782 284 241 201 047 2014-2023
Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego 450 303 000 50 000 000 2016-2019
Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu 264 439 184 109 002 900 2014-2022
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu 252 896 863 121 668 705 2014-2022
Przebudowa trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka nowej trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej 171 043 845 56 999 377 2014-2022
Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu w ul. Ratajczaka 130 000 000 59 049 593 2016-2022
Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Święty Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa 100 000 000 45 422 764 2014-2020
Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego 64 434 622 27 249 408 2014-2022
Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r. 62 805 288 27 253 606 2016-2022
Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych 21 190 468 14 220 941 2016-2020
Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego 20 987 097 14 341 881 2017-2020
Park Rataje w Poznaniu 20 920 744 11 882 620 2015-2019
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz – odwodnienie terenów osiedla Kiekrz 4 702 736 3 249 858 2014-2023
Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu 1 975 913 1 679 526

2014-2017

 

Tytuł projektu Całkowita wartość projektu (zł) Dofinansowanie dla projektu (zł) Okres realizacji
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje 153 753 114 106 611 085 2017-2020
Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury 53 272 310 25 645 622 2019-2020
Przebudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków 40 262 128 12 296 564 2014-2019
Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu 25 696 551 16 833 696 2017-2019
Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta Poznania 25 390 511 12 700 063 2017-2019
Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej 21 649 428 16 399 442 2015-2020
Muzeum Enigmy w Poznaniu 15 005 995 10 369 996 2017-2019
Feniks 15 000 066 12 750 056 2017-2019
Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu – etap II 13 050 731 8 960 148 2017-2019
Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne 13 033 815 5 154 070 2018-2019
Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie miasta Poznania 10 721 085 7 783 133 2018-2019
Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu 10 473 241 8 539 986 2016-2019
„Tu się wszystko zaczęło” – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu 9 850 000 8 217 549 2016-2019
Wyposażenie środowisk wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa 8 549 834 7 267 359 2016-2019
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania 7 064 814 6 707 814 2017-2020
Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246 do km 243 (m. Poznań) 6 758 535 5 744 755 2018-2020
Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w MOF Poznania 6 301 497 5 988 616 2017-2019
Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu 5 786 989 4 044 888 2018-2020
Uczeń z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych 4 753 069 4 040 063 2017-2019
Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania 2 513 671 2 136 620 2017-2019
ZaGRAjmy w Wielkopolsce – Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego 1 902 102 1 184 835 2019-2021
Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów MOF Poznania 1 099 990 934 992 2018-2020
Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania 627 947 533 755 2018-2019
Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania 395 895 269 896 2016-2019
Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu 280 200 238 170 2018-2020
Zapewnienie zintegrowanych, środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania 231 997 186 197 2018-2021
Tytuł projektu Całkowita wartość projektu (zł) Dofinansowanie dla projektu (zł) Okres realizacji
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 2 448 316 2 448 316 2016-2020
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej 2 438 661 2 438 661 2018-2020
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej 1 275 353 1 275 353 2019-2021
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej 770 476 770 476 2017-2019
Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi “Moja sprawa”! 294 084 289 584 2018-2021
Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej 252 975 252 975 2016-2019
Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych 202 927 198 391 2016-2019
Tytuł projektu Całkowita wartość               projektu Dofinansowanie dla projektu Okres realizacji
Mechanizmy Finansowe EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014
POZ-NORD 198 000 euro 198 000 euro 2017
Erasmus +
Mobilność edukacyjna – edycja 2019 708 106 euro 708 106 euro 2019-2021
Mobilność edukacyjna – edycja 2018 648 920 euro 648 920 euro 2018-2020
Mobilność kadry edukacji szkolnej – edycja 2017 615 792 euro 615 792 euro 2017-2019
Partnerstwo strategiczne – edycja 2019 370 694 euro 370 694 euro 2019-2021
Partnerstwo strategiczne – edycja 2018 235 557 euro 205 557 euro 2018-2021
Partnerstwa strategiczne – edycja 2017 153 855 euro 153 855 euro 2017-2020
Partnerstwa strategiczne – edycja 2016 99 900 euro 99 900 euro 2016-2019
Mobilność edukacji szkolnej – edycja 2017 53 140 euro 53 140 euro 2017-2019
URBACT III
Get into the swing of the City! – faza rozwoju 149 960 euro 127 466 euro 2015-2019
ON BOARD_ Connecting cities through Education 61 959 euro 52 665 euro 2018-2020
REFILL-REuse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local Level 45 902 euro 39 017 euro 2016-2019
Interreg VB
Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu (CE 222 SULPiTER) 625 100 euro 500 080 euro    2016-2019
Landside Airports Accessibility, dostępność lotnisk (LAirACE 1074) 637 150 euro 509 720 euro 2017-2019
Region Morza Bałtyckiego
BaltCityPrevention 654 381 556 224 2017-2020
Horyzont 2020
CONNECTING – COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance 2 579 500 euro 773 850 euro 2017-2022
Innovation and Networks Executive Agency – Department C – Connecting Europe Facility      
European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland 312 740 euro 220 504 euro 2017-2018
Źródło: UMP
 
Projekty na realizację których w 2019 r. Miasto i spółki z udziałem Miasta złożyły wnioski o dofinansowanie
Tytuł projektu Wartość PLN Okres realizacji
całkowita projektu dofinansowania UE
WRPO na lata 2014-2020
Rozwijamy się zawodowo – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu 1 224 750  1 041 037  2020-2022
Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szansą na lepszą przyszłość (SP nr 23) 746 294  708 979  2020-2022
Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 99 619 736 67 648 121 2016-2022
Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość (SP nr 23) 746 293 708 979 2019-2022
ENIGMA – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań 2 475 866 2 352 073 2020-2023
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – EDYCJA II 14 399 695 13 645 677 2020-2023
Rozwijamy się zawodowo – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu 1 275 360 1 147 824 2020-2022
Brama otwarta na rzekę – edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu 1 267 394 983 654 2020-2022
Urbact III 
Health&Greenspace 41 088  34 924  2019-2020
PA.GO.D.A. 39 328 33 429 2019-2020
Erasmus+
Projekty złożone przez 43 placówki oświatowe w ramach Akcji KA1 i KA2 2 300 000 EUR 2 300 000 EUR 2019-2021
Źródło: UMP