fbpx
Wyszczególnienie201920202019=100
Pracujący
Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys.349,9brak danychx
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w:167167,3100,2
przemyśle54,353,097,6
budownictwie7,98,2103,8
handlu i naprawie pojazdów samochodowych46,046,3100,7
transporcie i gospodarce magazynowej8,88,8100,0
informacja i komunikacja10,211,1108,8
obsłudze rynku nieruchomości 3,53,6102,9
Bezrobocie
Stopa bezrobocia w % 1,12,0x
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w tys., w tym: 3,77,0188,1
 kobiet 2,03,7183,4
Z ogólnej liczby bezrobotnych liczba osób w tys., wg:
czasu pozostawania bez pracy
 do 1 miesiąca 0,50,6115,9
 1 do 3 miesięcy 1,01,4143,6
 3 do 6 miesięcy 0,71,5199,9
 6 do 12 miesięcy 0,61,9338,4
 12 do 24 miesięcy 0,41,0233,3
 pow. 24 miesięcy 0,50,7125,1
 wieku:
 18-24 lata 0,20,5231,4
 25-34 lata 1,01,9183,2
 35-44 lata 1,02,0202,7
 45-54 lata 0,71,4200,4
 55-59 lat 0,50,8163,3
 60-64 lata 0,30,5139,8
 wykształcenia:
 wyższe 1,22,0163,0
 policealne i średnie zawodowe 0,61,2194,3
 średnie ogólnokształcące 0,51,0185,3
 zasadnicze zawodowe 0,51,1194,0
 gimnazjalne i poniżej 0,81,8217,7
 stażu pracy:
 do 1 roku 0,71,5205,9
 1 do 5 lat 0,81,5184,1
 5 do 10 lat 0,61,1175,6
 10 do 20 lat 0,51,1200,9
 20 do 30 lat 0,50,8169,5
 30 i więcej lat 0,20,4155,3
 bez stażu 0,40,8207,5
 Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych 295345116,9
 Liczba ofert pracy zgłoszonych w ciągu miesiąca 687750109,2
 Liczba osób bezrobotnych nowo zarejestrowanych w tys. 9,110,0110,4
 Liczba osób wykreślonych z rejestru bezrobotnych w tys. 9,66,870,3
 Liczba bezrobotnych kobiet na 100 mężczyzn 116110x
 Udział osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych w % 23,020,2x
Liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy 59180,0
Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ogółem w zł, w tym: 5 742,555 998,,09104,4
w informacji i komunikacji 8 327,829 030,80108,4
w przemyśle 6 683,606 940,90103,8
w budownictwie 6 056,856 121,53101,1
w handlu i naprawie pojazdów samochodowych 5 076,335 194,73102,3
Źródło: GUS, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu