Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100
Pracujący
Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 349,9 brak danych x
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 167 167,3 100,2
przemyśle 54,3 53,0 97,6
budownictwie 7,9 8,2 103,8
handlu i naprawie pojazdów samochodowych 46,0 46,3 100,7
transporcie i gospodarce magazynowej 8,8 8,8 100,0
informacja i komunikacja 10,2 11,1 108,8
obsłudze rynku nieruchomości  3,5 3,6 102,9
Bezrobocie
Stopa bezrobocia w %  1,1 2,0 x
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w tys., w tym:  3,7 7,0 188,1
 kobiet  2,0 3,7 183,4
Z ogólnej liczby bezrobotnych liczba osób w tys., wg:
czasu pozostawania bez pracy      
 do 1 miesiąca  0,5 0,6 115,9
 1 do 3 miesięcy  1,0 1,4 143,6
 3 do 6 miesięcy   0,7 1,5 199,9
 6 do 12 miesięcy  0,6 1,9 338,4
 12 do 24 miesięcy  0,4 1,0 233,3
 pow. 24 miesięcy  0,5 0,7 125,1
 wieku:      
 18-24 lata  0,2 0,5 231,4
 25-34 lata  1,0 1,9 183,2
 35-44 lata  1,0 2,0 202,7
 45-54 lata  0,7 1,4 200,4
 55-59 lat  0,5 0,8 163,3
 60-64 lata  0,3 0,5 139,8
 wykształcenia:      
 wyższe  1,2 2,0 163,0
 policealne i średnie zawodowe  0,6 1,2 194,3
 średnie ogólnokształcące  0,5 1,0 185,3
 zasadnicze zawodowe  0,5 1,1 194,0
 gimnazjalne i poniżej  0,8 1,8 217,7
 stażu pracy:      
 do 1 roku   0,7 1,5 205,9
 1 do 5 lat  0,8 1,5 184,1
 5 do 10 lat  0,6 1,1 175,6
 10 do 20 lat  0,5 1,1 200,9
 20 do 30 lat  0,5 0,8 169,5
 30 i więcej lat  0,2 0,4 155,3
 bez stażu  0,4 0,8 207,5
 Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych  295 345 116,9
 Liczba ofert pracy zgłoszonych w ciągu miesiąca  687 750 109,2
 Liczba osób bezrobotnych nowo zarejestrowanych w tys.  9,1 10,0 110,4
 Liczba osób wykreślonych z rejestru bezrobotnych w tys.  9,6 6,8 70,3
 Liczba bezrobotnych kobiet na 100 mężczyzn  116 110 x
 Udział osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku w ogólnej liczbie bezrobotnych w %  23,0 20,2 x
Liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy  5 9 180,0
Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ogółem w zł, w tym:  5 742,55 5 998,,09 104,4
w informacji i komunikacji  8 327,82 9 030,80 108,4
w przemyśle  6 683,60 6 940,90 103,8
w budownictwie   6 056,85 6 121,53 101,1
w handlu i naprawie pojazdów samochodowych  5 076,33 5 194,73 102,3
Źródło: GUS, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu