Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100
Wodociągi
Długość sieci wodociągowej w km 1 969 1 998 101,5
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  55,1 55,7 101,1
Woda dostarczona ogółem w tys. m3/dobę 90,2 87,0 96,5
W tym woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3/dobę 63,6 64,1 100,8
Kanalizacja
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 458 1 467 100,6
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  42,9 43,2 100,8
Ścieki odprowadzone kanalizacją miejską w tys. dam3/rok 85,7 82,7 96,5
Sieć gazowa
Długość sieci gazowej w km 1 309 130,2 9,9
Liczba odbiorców gazu w gospodarstwach domowych w tys. 179,8 179,1 99,6
Zużycie gazu w gospodarstwach domowych w mln m3/rok 94,7 95,4 100,7
  2018 2019 2018=100 (najnowsze dostępne dane)
Sieć elektroenergetyczna
Liczba odbiorców energii elektrycznej (gosp. dom. w tys.) 271,9 274,7 101,1
Zużycie energii elektrycznej ogółem w GWh/rok 487,1 487,8 100,1
Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w kWh/rok 905,9 910,4 100,5
Ciepłownictwo
Zapotrzebowanie na ciepło w MW 1 254 1 256 100,2
Zużycie ciepła ogółem w tys. GJ, w tym w: 6 483 6 102 94,1
gospodarstwach domowych 4 090 4 167 101,9
Długość sieci cieplnej w km 558,2 571,5 102,4
Infrastruktura drogowa
Długość dróg w Poznaniu ogółem w km, z tego: 1 205 1 208 100,2
krajowych 20 20 100,0
wojewódzkich 44 44 100,0
powiatowych 269 269 100,0
gminnych 727 728 100,1
wewnętrznych 145 147 101,4
Długość dróg o nawierzchni utwardzonej w km 932 933 100,1
Liczba sygnalizacji świetlnych 315 317 100,6
Liczba punktów świetlnych na ulicach w tys. 46,2 46,1 99,8
Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg w MWh 29 200 29 300 100,3
Długość kanalizacji deszczowej w km 619,3 621,3 100,3
Liczba miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania 7 212 6 880 95,4
Liczba miejsc postojowych strzeżonych (buforowych) 962 1 034 107,5
Transport zbiorowy
Liczba przewiezionych pasażerów w mln 255,5 173,4 67,9
Długość tras ogółem w km, z tego: 418 414 99,1
tramwajowych 70 69 99,2
autobusowych 348 345 99,1
Długość linii ogółem w km, z tego: 1 196 1 165 97,4
tramwajowych 232 212 91,2
autobusowych 963 952 98,9
Stan liczbowy taboru ogółem, z tego:  610 589 96,6
tramwaje (wagony) 277 272 98,2
autobusy 333 317 95,2
Miejsca w pojazdach ogółem w tys. wg stanu na 31.12., z tego: 91,5 88,1 96,4
w tramwajach 50,7 49,8 98,1
w autobusach 40,7 38,4 94,2
Współczynnik gotowości technicznej pojazdów ogółem w %, z tego:      
tramwajów 87,9 87,2 x
autobusów 92,8 93,7 x
Współczynnik wykorzystania taboru ogółem w %, z tego:      
tramwajów 81,4 74,9 x
autobusów 91,9 84,9 x
Współczynnik punktualności pojazdów ogółem w %, z tego:      
tramwajów 84,3 88,4 x
autobusów 76,2 87,9 x
Cena jednorazowego normalnego biletu transportu zbiorowego w zł:      
10-minutowego 3 4 (15 min)  
45-minutowego 5 6 120
Motoryzacja
Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych ogółem w tys., w tym: 516,6 527,5 102,1
osobowych 405,3 415,4 102,5
ciężarowych 64,5 64,7 100,4
motocykli 17,6 18,6 105,7
Liczba taksówek osobowych 2 706 4 210 155,6
Ruch lotniczy
Port Lotniczy Poznań – Ławica:      
Liczba regularnych połączeń lotniczych ogółem, z tego: 42 43 102,4
krajowych 1 1 100,0
międzynarodowych 41 42 102,4
Liczba operacji lotniczych w tys. 31,9 19,6 61,4
Liczba odprawionych pasażerów ogółem w tys., z tego w ramach: 2 379,64 657,7 27,6
lotów krajowych 200 62,3 31,1
lotów zagranicznych 2 179,62 595,4 27,3
Przewozy cargo w tys. t 5,3 4,3 81,5
Źródło: GUS, UMP, Aquanet SA, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Veolia Energia Poznań S.A., Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich, Port Lotniczy Poznań-Ławica