Na koniec grudnia 2020 r. stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 2,0%.

Liczba bezrobotnych

Od 2012 r. do 2019 r. w Poznaniu obserwowany był spadek liczby bezrobotnych – na koniec 2019 r. stopa bezrobocia wyniosła 1,1%. Jednakże na skutek zamrożenia gospodarki, związanej z pandemią COVID-19, w 2020 r. poziom bezrobocia zaczął wzrastać, osiągając w końcu grudnia poziom 2,0%. Niższy wskaźnik bezrobocia odnotowano w Katowicach (1,7%) i Warszawie (1,8%). 

Stopa bezrobocia w Poznaniuwykres Stopa bezrobocia w Poznaniu

wykres do pobrania w xls

W 2020 r. w Poznaniu liczba bezrobotnych zwiększyła się o 3,3 tys. osób, czyli blisko dwukrotnie (do 7,0 tys.), a liczba dostępnych ofert pracy wzrosła o 11%.

W ciągu roku 6,8 tys. osób zostało skreślonych z ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu – 4,7 tys. z powodu podjęcia pracy, 0,4 tys. z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy, 0,4 tys. z powodu podjęcia szkolenia lub stażu, a 0,2 tys. osób podjęło własną działalność gospodarczą.

Struktura bezrobotnych

Na koniec 2020 r. blisko 28% osób bezrobotnych posiadało wykształcenie wyższe, a 26% co najwyżej wykształcenie gimnazjalne/podstawowe.

Największe problemy z zatrudnieniem miały osoby o krótszym stażu pracy. Połowa bezrobotnych posiadała staż pracy nie dłuższy niż 5 lat, 56% osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu było w wieku najwyższej aktywności zawodowej (25 – 44 lat), w tym 28% w wieku 25–34 lat.

Na koniec 2020 r. pracy w Poznaniu poszukiwało 345 osób z niepełnosprawnościami oraz 107 cudzoziemców. Na koniec miesiąca Powiatowy Urząd Pracy dysponował 750 propozycjami pracy w Poznaniu, czyli na 1 ofertę przypadało 9 osób poszukujących zatrudnienia.

Uprawnienia do pobierania zasiłku posiadała co piąta osoba bez pracy, a 30% zarejestrowanych zaliczanych było do kategorii długotrwale bezrobotnych.