Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100
Edukacja
Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych)
Liczba szkół ogółem, z tego: 96 110 114,6
prowadzonych przez Miasto Poznań 68 76 111,8
prowadzonych przez inne podmioty 28 34 121,4
Liczba uczniów ogółem, z tego: 31 009 35 606 114,8
w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 26 004 29 202 112,3
w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 5 005 6 404 128,0
Gimnazja dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych)
Liczba szkół ogółem, z tego: 69 60 87,0
prowadzonych przez Miasto Poznań 44 34 77,3
prowadzonych przez inne podmioty 25 26 104,0
Liczba uczniów ogółem, z tego: 13 693 9 648 70,5
w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 11 143 7 835 70,3
w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 2 550 1 813 71,1
Specjalne szkoły podstawowe i gimnazja
Liczba szkół ogółem, z tego: 34 20 58,8
szkół podstawowych specjalnych 16 18 112,5
gimnazjów specjalnych 18 2 11,1
Liczba uczniów ogółem, z tego: 1 077 1 090 101,2
w szkołach podstawowych specjalnych 634 1088 171,6
w gimnazjach specjalnych 443 2 0,5
Szkolnictwo ponadgimnazjalne dla młodzieży i dorosłych (bez szkół specjalnych i artystycznych)
Liczba szkół ogółem, z tego: 169 183 108,3
ogólnokształcących 72 80 111,1
branżowych (dawnych zawodowych) i techników (łącznie szkoły zasadnicze zawodowe, technika, szkoły policealne) 97 103 106,2
Liczba uczniów ogółem, z tego: 34 104 22 636 66,4
w szkołach ogólnokształcących 16 320 12 485 76,5
w szkołach branżowych (dawnych zawodowych) i technikach (łącznie szkoły zasadnicze zawodowe, technika, szkoły policealne) 17 784 10 151 57,1
Z ogółem szkolnictwo ponadgimnazjalne dla młodzieży:
Liczba szkół, z tego: 82 79 96,3
branżowych (dawnych zasadniczych szkół zawodowych) 15 15 100,0
liceów ogólnokształcących 40 42 105,0
techników 21 18 85,7
szkół policealnych 6 4 66,7
Liczba uczniów, z tego: 22 249 22 733 102,2
w branżowych (dawnych zasadniczych szkołach zawodowych) 1 303 1 636 125,6
w liceach ogólnokształcących 11 769 12 485 106,1
w technikach 8 358 8 515 101,9
w szkołach policealnych 819 97 11,8
Z ogółem szkolnictwo ponadgimnazjalne dla dorosłych:
Liczba szkół, z tego: 85 88 103,5
liceów ogólnokształcących 30 30 100,0
szkół policealnych 55 58 105,5
Liczba uczniów, z tego: 11 774 6 513 55,3
w liceach ogólnokształcących 4 470 1 105 24,7
w szkołach policealnych 7 304 5 408 74,0
Ponagimnazjalne szkoły specjalne dla młodzieży i dorosłych
Liczba szkół ogółem, z tego: 16 15 93,8
szkół przysposabiających do pracy 6 6 100,0
branżowych (dawnych zasadniczych szkół zawodowych specjalnych) 5 4 80,0
techników specjalnych 1 1 100,0
liceów ogólnokształcących specjalnych 2 2 100,0
szkół policealnych specjalnych 2 2 100,0
Liczba uczniów ogółem, z tego: 416 388 93,3
w szkołach przysposabiających do pracy 151 159 105,3
w zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych 142 128 90,1
w technikach specjalnych 18 23 127,8
w liceach ogólnokształcących specjalnych 81 44 54,3
w szkołach policealnych specjalnych 24 34 141,7
Szkolnictwo wyższe (dane za lata 2015 i 2016)
Liczba szkół wyższych ogółem, z tego: 24 23 95,8
publicznych 8 8 100,0
niepublicznych 16 15 93,8
Liczba studentów szkół wyższych ogółem w tys., z tego: 116 450 112 002 96,2
na studiach stacjonarnych 74 424 73 767 99,1
na studiach niestacjonarnych 42 026 38 235 91,0
Z ogólnej liczby studentów osoby studiujące:
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 37 645 36 067 95,8
w wyższych szkołach technicznych 20 052 19 241 96,0
w wyższych szkołach rolniczych 10 111 9 424 93,2
w wyższych szkołach ekonomicznych 19 104 19 244 100,7
w wyższych szkołach medycznych 6 629 6 994 105,5
w Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 3 205 3 483 108,7
w wyższych szkołach artystycznych 2 064 2 126 103,0
w pozostałych szkołach wyższych 17 640 15 423 87,4
Liczba absolwentów szkół wyższych ogółem w tys., z tego: 32 031 29 171 91,1
studiów stacjonarnych 19 801 10 524 53,1
studiów niestacjonarnych 12 230 29 171 238,5
Z ogólnej liczby absolwentów osoby, które ukończyły:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 8 568 7 723 90,1
wyższe szkoły techniczne 5 889 5 718 97,1
wyższe szkoły rolnicze 3 108 2 773 89,2
wyższe szkoły ekonomiczne 5 935 5 433 91,5
wyższe szkoły medyczne 1 582 1 590 100,5
Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 885 743 84,0
wyższe szkoły artystyczne 721 640 88,8
pozostałe szkoły wyższe 5 343 4 551 85,2
Źródło: UMP