W 2021 r. w Poznaniu działały 42 jednostki pomocnicze Miasta – osiedla, obejmujące obszar całego miasta.

Działalność rad osiedli odbywa się w ramach czteroletniej kadencji 2019-2023 r.

Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla
Jednostki pomocnicze wg stanu na 31.12.2021 r.  Obszar Miasta 
  Nowe Miasto Południe Północ Śródmieście
Liczba jednostek  pomocniczych  10 10 16 6
Powierzchnia objęta jednostkami pomocniczymi w km2  102,39 46,25 91,46 21,8
Liczba mieszkańców zamieszkujących obszar objęty jednostkami pomocniczymi (tys. osób) 113 209 98 295 157 145 109 671
źródło: UMP

W 2021 r. powierzchnia terenów miejskich podlegająca osiedlom została zwiększona o 7,1% w stosunku do roku 2020 (z 233,3 km2 w 2020 r. do 249,8 km2 w 2021 r.).

Zakres przedmiotowy zagospodarowania terenów podległych osiedlom
Powierzchnia terenów podległa osiedlom 2021 r. (m2) Zmiana  powierzchni terenów w stosunku do 2020 r. w % Parki i tereny zielone Tereny rekreacyjne (np. boiska) Parkingi Inne
249 829 7,075 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
    37 553 35 048 193 625 210 944 2144 1357 0 2480
źródło: UMP

Wykaz jednostek pomocniczych Miasta – osiedli w Poznaniu

Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla na mapie Poznania

Jednostki pomocnicze Miasta – zadania i kompetencje

Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla – dane statystyczne

Uchwały jednostek pomocniczych Miasta Poznania

Osiedla nie posiadają odrębnej od gminy osobowości prawnej, działać mogą tylko w ramach osobowości prawnej gminy na podstawie upoważnień udzielonych przez organy gminy.

Osiedla posiadają inicjatywę uchwałodawczą w sprawach przekazanych, dotyczących obszaru ich funkcjonowania.

Uchwały podjęte przez organy osiedli w 2021 r.
Liczba sesji rad osiedli Liczba uchwał podjętych przez rady osiedli Liczba posiedzeń zarządów osiedli Liczba uchwał podjętych przez zarządy osiedli
359 1556 260 218
źródło: UMP

Tematyka uchwał podjętych przez rady osiedli w 2021 r. – najczęściej występujące kategorie:

 • wydawanie opinii w sprawach przekazanych przez wydziały UMP, miejskie jednostki organizacyjne, Radę Miasta Poznania i Prezydenta Miasta Poznania – 468;
 • kierowanie wniosków w sprawach ważnych dotyczących osiedli, wymagające rozstrzygnięć Rady Miasta Poznania, Prezydenta Miasta Poznania (wydziały UMP, miejskie jednostki organizacyjne) – 287;
 • planowanie finansowe, tj. projekty planów wydatków osiedli, zmiany w planach, przeznaczanie środków celowych, planowanie wieloletnie – 357;
 • rozdysponowanie diet – 152.

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Poznania

Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta Poznania.

Środki finansowe przekazane jednostkom pomocniczym – osiedlom w 2021 r.
Środki przekazane osiedlom – podział ze względu na źródło Kwota w zł*
Środki wolne naliczone zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Poznania** 22 904 600
Konkurs na zadania inwestycyjne „granty” 3 995 686
Środki z programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenia dróg na lata 2016-2019 2 896 840
Środki z programu budowy dróg lokalnych na lata 2020 – 2023 2 166 272
Wpłaty od sponsorów zasilające budżet grantowy 3800
Darowizny 14 800
Dochody z mienia komunalnego 38 794
Inne (np. z tytułu kar umownych, odszkodowań) 25 856
źródło: UMP

*środki, które nie zostały wykorzystane w 2020 r. przeniesiono do realizacji w 2021 r. Natomiast środki na zadania nie wykorzystane w 2021 r. przeniesione do realizacji na rok 2022.
**Uchwała Nr IX/126/VIII/2019 z 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych na realizację zadań przez osiedla oraz szczegółowych uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej przez osiedla.

W 2021 r. wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Poznania wyniosło 27 749 084 zł.

Organy osiedla decydują o sposobie wydatkowania środków w przygotowywanych planach. Zadania przyjęte w planie realizują właściwe merytorycznie wydziały lub jednostki organizacyjne Miasta. Zasady planowania zadań w ramach przyznanych do dyspozycji środków określa Zarządzenie Nr 476/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z 31 maja 2019 r. w sprawie zasad planowania zadań jednostek pomocniczych Miasta.

Wydatki jednostek pomocniczych – osiedli w 2021 r. według dziedzin
Dziedzina Kwota w zł %
Drogi oraz komunikacja zbiorowa 13 567 960 48,9
Oświata 5 141 809 18,53
Polityka społeczna i zdrowotna 586 781 2,11
Bezpieczeństwo mieszkańców 516 181 1,86
Kultura i ochrona dóbr kultury 855 095 3,08
Kultura fizyczna i turystyka 2 085 886 7,52
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 949 385 14,23
Administracja 657 308 2,37
Mieszkalnictwo 150 000 0,54
Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja Miasta oraz informatyka 5000 0,02
Inne dziedziny 233 679 0,84
Ogółem 27 749 084 100
źródło: UMP

Od 2000 r. w budżecie Miasta Poznania, wydzielone są środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wyłonionych w drodze konkursu projektów zgłoszonych przez osiedla.

Zasady konkursu określone zostały w Zarządzeniu Nr 416/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z 6 maja 2019 r. w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych miasta – osiedli.

Wykaz zadań przekazanych przez osiedla do realizacji jednostkom organizacyjnym, wyłonionych w drodze konkursu (tzw. granty) oraz realizowanych w ramach programu budowy dróg

Wydatki jednostek pomocniczych Miasta w 2021 r. z wyszczególnieniem dziedzin z najwyższym poziomem finansowania

Przedsięwzięcia realizowane ze środków naliczonych dla osiedli przekazane do realizacji właściwym merytorycznie wydziałom UMP i miejskim jednostkom organizacyjnym

Lokalne inicjatywy społeczne jednostek pomocniczych Miasta – osiedli

Jednostki pomocnicze – osiedla w 2021 r. podejmowały i wspierały inicjatywy kierowane do różnych grup mieszkańców, jak: dzieci i młodzież, uczniowie, rodziny, seniorzy, osoby zagrożone wykluczeniem, osoby samotne, cudzoziemcy. Wiele z podejmowanych przez rady osiedli inicjatyw wykazuje cechy innowacji społecznych.

Lokalne inicjatywy społeczne jednostek pomocniczych Miasta – osiedli


Komunikacja jednostek pomocniczych Miasta z mieszkańcami osiedli

Na stronie Miasta funkcjonuje Portal Osiedlowy zawierający:

 • biuletyn miejski informujący o najważniejszych wydarzeniach na osiedlach w skali całego miasta;
  zakładki dotyczące każdego z 42 rad osiedli, gdzie podane są składy rad i zarządów, nazwiska przewodniczących rad i zarządów oraz podstawowe dane kontaktowe osiedli i niektórych przedstawicieli;
 • zakładkę Osiedlowe ABC z informacjami o sposobie działania i finansowania rad osiedli oraz organów osiedli; zakładka zawiera m.in. bibliotekę aktów prawnych dotyczących rad osiedli, informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych;
 • kalendarz sesji rad osiedli z informacjami archiwalnymi;
 • protokoły z sesji i uchwały rad osiedli z podziałem na kadencje 2015-2019 i 2019-2023;
 • protokoły i uchwały z posiedzeń zarządów osiedli w kadencji 2019-2023.

W 2021 r. została rozszerzona funkcjonalność Biuletynu Informacji Publicznej o ogólnie dostępne protokoły i uchwały posiedzeń zarządów osiedli. Uruchomiona została strona fyrtle.pl, na której rady osiedli mogą redagować treść zakładek dotyczących osiedla, jak m.in. aktualne informacje o działalności, najważniejsze wydarzenia na osiedlu, np. organizowane wydarzenia, prowadzone czy planowane remonty.

W 2021 r. w Poznaniu 21 rad osiedli wydawało gazetki osiedlowe, dostępne w wersji drukowanej i elektronicznej (15 tytułów).

Wykaz rad osiedli w Poznaniu, które w 2021 r. wydawały gazetki osiedlowe

Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie jednostek pomocniczych Miasta – osiedli

W 2021 r. wykorzystywano rozwiązania techniczne, usprawniające pracę organów osiedli, jak:

 • prowadzenie sesji rad osiedli w trybie zdalnym na platformie ZOOM;
 • wdrożenie możliwości przeprowadzania zdalnych głosowań tajnych oraz zdalnych głosowań jawnych podczas sesji rad osiedli, odbywanych na platformie ZOOM;
 • podjęcie prac związanych z wdrożeniem Internetowego Asystenta Radnego Osiedlowego; narzędzie umożliwi radnym sprawniejszą obsługę oraz zapoznawanie się na bieżąco z korespondencją wpływającą do organów osiedli; radny na swojej dedykowanej skrzynce będzie otrzymywał z Urzędu Miasta korespondencję oraz zawiadomienia i projekty uchwał dot. zwoływanych sesji.

Sytuacja epidemiczna powodowała:

 • wydłużenie okresu realizacji zadań; sytuacja związana z pandemią wydłużyła okres procedowania umów i zadań, których realizacja zakładała pozyskiwanie uzgodnień, decyzji; niektóre zawarte umowy wymagały aneksowania z powodu przesunięcia terminu realizacji zadania, część zadań przesunięto do realizacji na kolejny rok;
 • odwołanie wydarzeń kulturalnych i sportowych, festynów, warsztatów, spotkań dla mieszkańców; część Osiedli w momencie uchwalania projektów planów wydatków rezygnowała z niektórych wydarzeń, które w poprzednich latach były cyklicznie organizowane; wydarzenia kulturalne oraz sportowo-rekreacyjne odbywały się w skromniejszej formule z zachowaniem reżimu sanitarnego.