Działania Straży Miejskiej Miasta Poznania w 2021 r. zostały w dużej mierze uwarunkowane zasadami obowiązującymi w stanie pandemii COVID-19. Podejmowane działania determinowane były bieżącą oceną stanu porządku i były spójne z poleceniami i zarządzeniami Wojewody Wielkopolskiego oraz wymogami ustawowymi.

Realizacja zadań Straży Miejskiej Miasta Poznania wyznaczana była poprzez wymogi ustawowe oraz monitorowanie bieżącej sytuacji w mieście. W zakresie ochrony porządku publicznego, w związku
z wprowadzonymi ustanowionymi ograniczeniami, zakazami i nakazami zachowania w miejscach publicznych, w ścisłej współpracy z Komendą Miejską Policji w Poznaniu w ramach posiadanych uprawnień, prowadzono kontrole wytypowanych i uzgodnionych wspólnie miejsc w zakresie przestrzegania nałożonych obowiązków, w głównej mierze skupiając się na działaniu prewencyjnym i informacyjnym – jednak w szczególnych przypadkach stosowano również środki prawne.

W 2021 r. Straż Miejska przyjęła do realizacji 76 457 zgłoszeń przekazanych drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobiście, tj. o 6261 więcej niż rok wcześniej. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w kategorii: ruch drogowy – 58,9%, zwierzęta – 10,8% i czystość i porządek – 8,6%. Analiza struktury przyjętych zgłoszeń wskazuje na systematyczny wzrost w kategorii ruchu drogowego, po dużym spadku, spowodowanym pandemią COVID-19 i związaną z nią zmniejszoną mobilnością mieszkańców.

Podział zgłoszeń według kanału komunikacji:

 • kontakt telefoniczny – 39 172;
 • łączność elektroniczna – 29 871;
 • inne (w tym kontakt osobisty) – 7414.

Podział zgłoszeń według systemu zmianowego:

 • I zmiana – 34 414;
 • II zmiana – 35 544;
 • III zmiana – 6499.

Ważniejsze zadania zrealizowane w 2021 r.

W 2021 r. strażnicy miejscy współpracowali z miejskimi jednostkami pomocniczymi oraz w ramach programu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”. Strażnicy podejmowali działania, mające ograniczyć występowanie zachowań uciążliwych dla lokalnych społeczności, szczególnie w zakresie ustanowionych ograniczeń, zakazów i nakazów.

Straż Miejska Miasta Poznania przydzieliła do współpracy z radami osiedli strażników według poniższego wykazu:

 • Referat Nowe Miasto  – 11 samorządów;
 • Referat Wilda – 3 samorządy;
 • Referat Grunwald – 9 samorządów;
 • Referat Jeżyce – 9 samorządów;
 • Referat Północ  – 9 samorządów;
 • Referat Stare Miasto  – 1 samorząd.

Przydział strażników miejskich do poszczególnych samorządów umożliwia im bezpośredni kontakt z mieszkańcami, rozpoznanie potrzeb i rozwiązywanie bieżących problemów społeczności lokalnych.

„Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec” to program, który powstał w 2013 r. Ma on na celu obniżenie przestępczości, ograniczenie zjawisk powodujących uciążliwość dla mieszkańców w ich życiu codziennym, a także inicjowanie i rozwijanie współpracy pomiędzy mieszkańcami miasta i jednostkami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa.

okresie obowiązywania obostrzeń, związanych z pandemią COVID-19, Straż Miejska Miasta Poznania przeorganizowała sposób realizacji zadania, polegającego na informowaniu społeczności lokalnej o rodzajach zagrożeń, przechodząc na formę zdalną spotkań i zajęć profilaktycznych. Ponadto działania profilaktyczne realizowano podczas patroli, często wspólnie z Policją i Żandarmerią Wojskową, w przestrzeni publicznej, m.in. na targowiskach, w rejonach obiektów handlowych, parków, zieleńców, miejscach intensywnie uczęszczanych przez pieszych, na drogach dla rowerzystów, a także w rejonach miasta, gdzie mieszkania ogrzewane są tradycyjnymi piecami. Podczas profilaktycznych patroli zrealizowano m.in. działania:

 • bezpieczny senior;
 • uwaga kieszonkowcy;
 • odpowiedzialny sprzedawca;
 • odpowiedzialny opiekun psa;
 • bezpieczny pieszy;
 • bezpieczny rowerzysta;
 • stop smog.

Problematyka ochrony przed zagrożeniami COVID-19 była znacząco akcentowana podczas wymienionych patroli, jak również podczas działań wśród pasażerów komunikacji miejskiej. W okresie poprzedzającym zakończenie roku szkolnego 2020/2021 prowadzono, podczas bezpośrednich spotkań lub online, działania propagujące bezpieczeństwo podczas letnich wakacji.

Obostrzenia związane z pandemią COVID-19 uniemożliwiły organizację imprez plenerowych, festynów (miejskich, osiedlowych, środowiskowych), a także wymusiły częściowe podjęcie działań zdalnych, z wykorzystaniem możliwości, które daje Internet. Zainteresowane szkoły mogły korzystać z, udostępnionych za pośrednictwem wydzielonego serwera wymiany plików, zasobów w postaci materiałów profilaktycznych (filmy, prezentacje, zagadki, krzyżówki), które nauczyciele wykorzystywali podczas zajęć z uczniami za pośrednictwem szkolnych systemów komunikacji.

Straż Miejska Miasta Poznania publikowała, za pośrednictwem strony internetowej oraz na Facebooku, bieżące komunikaty, informujące mieszkańców o ustanawianych ograniczeniach, zakazach i nakazach, zawierające dodatkowo opis obostrzeń oraz odpowiedzialności prawnych. Zamieszczano linki do niezbędnych dokumentów, kompleksowe informacje dla rodziców i seniorów oraz porady profilaktyczne.

Działania w zakresie porządku w ruchu drogowym podejmowane były na podstawie częstotliwości występowania zdarzeń w danym miejscu oraz analizy przyjętych zgłoszeń.
W 2021 r. strażnicy miejscy skierowali do zarządców dróg 2373 uwagi i wnioski dotyczące awarii i uszkodzeń urządzeń drogowych, czytelności oznakowania lub innych czynników mających znaczący wpływ na płynność ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo jego uczestników.

Podejmowane działania na rzecz czystości miasta, ochrony środowiska oraz stanu sanitarno-porządkowego realizowane były poprzez współpracę strażników rejonowych i Referatu Ekopatrol. Podczas podejmowanych interwencji korzystano ze wsparcia właściwych instytucji i organizacji. Działalność informacyjna prowadzona była przez Zespół Profilaktyki oraz strażników rejonowych.

W ramach realizowanych zadań i interwencji strażnicy podjęli następujące działania:

 • przeprowadzono 2210 kontroli lub interwencji w zakresie spalania w domowych instalacjach grzewczych substancji zabronionych bądź palenia ognisk;
 • ujawniono i usunięto 998 nielegalnych wysypisk odpadów, doprowadzając
  do likwidacji 64 z nich przez sprawców (spośród których 56 zostało ujawnionych
  w trakcie pozbywania się odpadów);
 • zastosowano wobec sprawców 118 razy środki prawne (115 mandatów karnych oraz 3 pouczenia);
 • przekazano 209 spraw do Zarządu Zieleni Miejskiej;
 • potwierdzono 9 interwencji dotyczących zanieczyszczeń cieków wodnych i akwenów;
 • podjęto 2033 działania wobec osób niszczących roślinność, zakończone 1912 postępowaniami mandatowymi, zastosowaniem 112 pouczeń oraz skierowaniem 9 wniosków o ukaranie
  do sądu;
 • doprowadzono do usunięcia 983 pojazdów, których stan wskazywał na to, że nie 
  są używane; największa liczba pojazdów nieużywanych została usunięta z rejonów działania Referatu Jeżyce (260), Referatu Północ (243) oraz Referatu Nowe Miasto (226);
 • przeprowadzono 7177 kontroli (w 165 lokalizacjach) placów budów i terenów do nich przylegających, z zakresie czystości ulic oraz stosowania zabezpieczeń przeciwko roznoszeniu nieczystości i odpadów z terenów inwestycji;
 • przekazano 734 ptaki do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej;
 • skontrolowano 3570 nieruchomości z zakresie obowiązku dokonania deratyzacji poprzez wyłożenie preparatów służących do zwalczania gryzoni (akcja deratyzacyjna odbywała się dwukrotnie – w kwietniu i we wrześniu); strażnicy ujawnili 141 nieprawidłowości, z których najwięcej dotyczyło budynków wielolokalowych (81) oraz obiektów handlowych branży spożywczej (42);
 • nałożono 49 mandatów karnych na osoby uchylające się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie, a kolejnych 8 osób pouczono;
 • zastosowano 149 postępowań mandatowych, 27 pouczeń oraz skierowano 5 wniosków
  o ukaranie do sądu za nieprzestrzeganie obowiązku zachowania środków bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierzęcia, a na właścicieli psów nieprzestrzegających obowiązku sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta nałożono 21 grzywien;
 • przekazano 271 bezdomnych psów, 156 kotów oraz innych zwierząt do schroniska dla zwierząt;
 • służba dyżurna przyjęła od mieszkańców miasta 3942 zgłoszenia o pojawieniu się dzików
  w terenie zurbanizowanym; podjęte działania doprowadziły do potwierdzenia
  271 interwencji – w tych przypadkach powiadomiono Centrum Zarządzania Kryzysowego
  o konieczności podjęcia dalszych działań związanych z usunięciem zwierząt;
 • strażnicy miejscy prowadzili kontrole punktów handlowych; w trakcie przeprowadzonych 961 kontroli targowisk strażnicy miejscy stwierdzili 29 wykroczeń w zakresie używania przez sprzedających wag bądź odważników z nieaktualną legalizacją, w związku z czym nałożono 28 mandatów karnych oraz zastosowano 1 pouczenie.

Strażnicy prowadzili systematyczne kontrole eliminujące niedopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, a także nieprawidłowości dotyczące oświetlenia ulic, osiedli, placów oraz parków. W wyniku podjętych interwencji, w większości uchybienia usunięto. Sprawność oświetlenia ulic, osiedli, parków i placów kontrolowana była w trakcie codziennych służb patrolowych. Informacje o stwierdzonych usterkach przekazywane były podmiotom odpowiedzialnym za ich usunięcie.

Wybrane efekty działalności Straży Miejskiej Miasta Poznania w 2021 r.

W 2021 r. Straż Miejska Miasta Poznania zrealizowała następujące działania z zakresu zapewnienie spokoju i porządku publicznego, czystości i ładu estetycznego miasta, sprawnego funkcjonowania infrastruktury technicznej, porządku w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa:

 • wylegitymowano 61243 osoby w związku z popełnieniem przez nie wykroczeń, mogących doprowadzić do ustalenia sprawcy popełnionego wykroczenia lub ustalenia tożsamości;
 • pouczono 6926 osób;
 • ukarano mandatami karnymi 53 498 osób na kwotę 5,7 tys. zł., z czego: 47 291 osób mandatami kredytowanymi na kwotę 5,1 tys. zł; 6205 osób mandatami karnymi gotówkowymi na kwotę 0,6 tys. zł;
 • wydano 6933 zalecenia odpowiedzialnym podmiotom w zakresie zaniedbań wymagających podjęcia działań (dotyczących między innymi utrzymania czystości i porządku, zniszczeń i awarii urządzeń infrastruktury miejskiej oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego i architektonicznego);
 • skierowano 3219 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego;
 • ukarano 3021, pouczono 250 osób oraz skierowano 13 wniosków do sądu o ukaranie osób palących tytoń w miejscach objętych zakazem;
 • podjęto 2418 interwencji dotyczących osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych, nakładając 1064 mandaty karne, stosując 143 pouczenia oraz kierując 26 wniosków do sądu o ukaranie;
 • przekazano Policji 792 zgłoszenia lub informacje w sprawach właściwych dla jej kompetencji bądź takich, których nie można było załatwić we własnym zakresie z powodu braku uprawnień;
 • przewieziono 799 osób, które znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu, albo zagrażających życiu i zdrowiu innych osób, do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, placówek medycznych, placówek opiekuńczych lub miejsc zamieszkania;
 • zabezpieczono 81 miejsc zdarzeń do czasu przybycia Policji, Państwowej Straży Pożarnej bądź innych specjalistycznych służb powołanych do usunięcia istniejącego zagrożenia;
 • udzielono 81 asyst pracownikom administracji państwowej i samorządowej, a także właścicielom i administratorom nieruchomości;
 • ujęto 14 osób, których czyny nosiły znamiona przestępstw, takich jak: naruszenie nietykalności cielesnej lub znieważenie funkcjonariuszy publicznych, posiadanie środków psychoaktywnych, pobicia, prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości, kradzieże sklepowe oraz zatrzymano osobę poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości.