Całkowita wartość mienia Miasta Poznania według stanu na 31 grudnia 2021 r. wynosi 23 066 937 671 zł.

Majątek Miasta Poznania obejmuje:

 • aktywa (trwałe i obrotowe) wszystkich jednostek budżetowych (w tym Urzędu Miasta Poznania), zakładów budżetowych, zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury należących do Miasta Poznania;
 • całkowitą wartość księgową gruntów;
 • wartość realizowanych inwestycji;
 • wartość nominalną udziałów i akcji w spółkach, spółdzielniach oraz dopłat.
Wartość mienia w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta w 2021 r. w mln zł
Wyszczególnienie Jednostki budżetowe Zakłady budżetowe Instytucje kultury Zakłady opieki zdrowotnej Razem
Urząd Miasta Poznania Pozostałe jednostki
Aktywa w mln zł Trwałe netto 14 600,5 5 671,2 973,3 223,7 337,6 21 806,3
Obrotowe 1 010,30 95 19,6 19,2 116,4 1 260,60
Razem 15 610,8 5 766,20 992,9 242,9 454 23 066,90
źródło: UMP

Procentowo udział aktywów miejskich jednostek organizacyjnych rozkłada się następująco:

 • Urząd Miasta Poznania – 67,68%;
 • pozostałe jednostki budżetowe – 25,00%;
 • zakłady budżetowe – 4,30%;
 • zakłady opieki zdrowotnej – 1,97%;
 • instytucje kultury – 1,05%.

Suma aktywów wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych Miasta Poznania (w tym UMP) według stanu na dzień 31.12.2021r. w porównaniu z 31.12.2020r. była wyższa o 4,18 punkty procentowe.

Do jednostek budżetowych tworzonych w trybie przewidzianym ustawą o finansach publicznych (bez Urzędu Miasta Poznania) zalicza się:

 • jednostki budżetowe planowania przestrzennego, ewidencji nieruchomości i gospodarki komunalnej (Miejska Pracownia Urbanistyczna, Ogród Zoologiczny, Palmiarnia Poznańska, Usługi Komunalne, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni Miejskiej);
 • jednostki budżetowe porządku publicznego i bezpieczeństwa (Straż Miejska Miasta Poznania);
 • jednostki budżetowe oświaty (przedszkola specjalne, przedszkola samodzielne i zespoły przedszkoli, szkoły podstawowe, zespoły szkół, szkoły podstawowe specjalne i zespoły szkół specjalnych, licea ogólnokształcące i zespoły szkół, zespoły szkół zawodowych, technika);
 • jednostki budżetowe pomocy społecznej (centra pomocy rodzinie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki wsparcia, domy pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, zespoły żłobków);
 • pozostałe jednostki budżetowe (Centrum Usług Wspólnych, Poznańskie Centrum Świadczeń, Centrum Inicjatyw Senioralnych).

Jednostki budżetowe posiadały na koniec 2021 r. aktywa o łącznej wartości 5 766,2 mln zł, z czego aktywa trwałe netto stanowiły 98,35%, aktywa obrotowe – 1,65%. W porównaniu do 2020 r. ich stan wzrósł o 7,71 punktów procentowych.

Najwyższy udział w aktywach trwałych stanowiły:

 • obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 2 308,3 mln zł;
 • grunty – 1 434,0 mln zł;
 • inwestycje – środki trwałe w budowie – 1 137,4 mln zł.

Samorządowe zakłady budżetowe realizujące zadania z zakresu:

 • gospodarki komunalnej (Zakład Lasów Poznańskich, Zakład Robót Drogowych);
 • kultury fizycznej (Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji);

na koniec 2021 r. dysponowały aktywami trwałymi i obrotowymi o łącznej wartości 993,0 mln zł. W porównaniu do 2020 r. ich stan zmniejszył o 3,8 punktów procentowych.

W strukturze majątku trwałego pozostającego w dyspozycji samorządowych zakładów budżetowych najwyższy udział stanowiły:

 • budynki i lokale – 633,9 mln zł;
 • obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 168,8 mln zł;
 • grunty – 134,3 mln zł.

Miejskie publiczne zakłady opieki zdrowotnej, do których zalicza się:

 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;
 • Szpital Miejski im. Franciszka Raszei;
 • Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych;
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;

na koniec 2021 r. posiadały aktywa trwałe i obrotowe w wysokości 454,0 mln zł. W porównaniu do 2020 r. ich stan wzrósł o 5,36 punktów procentowych.

W strukturze majątku trwałego pozostałego w dyspozycji tych jednostek największą wartość stanowiły:

 • budynki i lokale – 192,4 mln zł;
 • grunty – 60,0 mln zł;
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie – 35,7 mln zł;
 • inwestycje – środki trwałe w budowie – 33,6 mln zł.

W 2021 r. w Poznaniu funkcjonowały następujące samorządowe instytucje kultury:

 • Biblioteka Raczyńskich;
 • Centrum Kultury Zamek;
 • Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu;
 • Poznańskie Centrum Dziedzictwa;
 • Dom Kultury „Stokrotka”;
 • Estrada Poznańska;
 • Galeria Miejska ARSENAŁ;
 • Muzeum Archeologiczne w Poznaniu;
 • Poznański Chór Chłopięcy;
 • Teatr Animacji;
 • Teatr Muzyczny;
 • Teatr Ósmego Dnia;
 • Teatr Polski;
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości (Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwiec 1956, Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII, Muzeum Uzbrojenia, Muzeum Armii Poznań);
 • Wydawnictwo Miejskie Posnania.

W 2021 r. 15 instytucji kultury zarządzało aktywami trwałymi i obrotowymi o łącznej wartości 242,9 mln zł.
Największą wartościowo grupę aktywów trwałych stanowiły:

 • budynki i lokale – 133,1 mln zł;
 • inwestycje – środki trwałe w budowie – 43,0 mln zł;
 • grunty – 28,9 mln zł.

W porównaniu do 2020 r. wartość aktywów trwałych i obrotowych Miasta Poznania, będących w posiadaniu samorządowych instytucji kultury, wzrosła o 10,27 punktów procentowych.

Szczegółowe informacje na temat wartości mienia w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta Poznania zawiera Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzień 31 grudnia 2021 r.

Udział inwestycji prowadzonych przez Urząd Miasta Poznania i jednostki organizacyjne wg stanu na 31.12.2021 r. w %

wykres Udzial inwestycji prowadzonych przez UMP i jednostki organizacyjne wg stanu na dzien 31 grudnia 2021 r. w

wykres do pobrania w xls