Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Szpitale i apteki
Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 358 x x
Liczba aptek 299 x x
Pomoc społeczna
Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 24 635 22 380 90,8
długotrwałej lub ciężkiej choroby 11 497 11 333 98,6
ubóstwa 9 540 8 530 89,4
bezrobocia 5 983 4 274 71,4
niepełnosprawności 5 894 5 764 97,8
bezradności w sprawach życiowych 5 497 4 904 89,2
potrzeby ochrony macierzyństwa 2 963 2 455 82,9
bezdomności 1 324 1 376 103,9
przemocy w rodzinie 957 4 106 429,0
alkoholizmu 701 645 92,0
Liczba pensjonariuszy domów pomocy społecznej ogółem (łącznie z filiami, wg stanu na 31.12), z tego w domach dla: 664 687 103,5
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 59 60 101,7
osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie 134 136 101,5
przewlekle somatycznie chorych 343 345 100,6
Wartość świadczeń pomocy społecznej realizowanych w ramach zadań gminy (własnych i zleconych) w mln zł 79,1 315,3 398,8
Źródło: UMP