Wyszczególnienie  2020
2021
2020=100              (najnowsze dostępne dane)
Wskaźniki ogólnego rozwoju gospodarki ( dostępne dane za 2018 i 2019 )
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł
108264 120833 111,6
Wartość dodana brutto ogółem w mld zł, z tego w: 51,0 56,9 111,7
przemyśle 9,1 9,4 102,4
budownictwie 3,3 3,5 105,2
handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji i komunikacji 18,4 21,6 117,5
działalności finansowej i ubezpieczeniowej; obsłudze rynku nieruchomości 4,9 5,7 117,4
pozostałych usługach 15,1 16,6 109,9
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w mld zł  (2020r.  I – III kw.) 3,2 2,8 87,5
Podmioty gospodarcze 
  2020 2021 2020=100
Liczba podmiotów gospodarczych ogółem, z tego w sektorze: 118 751 123 009 103,6
rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, rybactwa 474 468 98,7
przemysłu i budownictwa 18 800 19 503 103,7
usługowym 99 477 103 038 103,6
Z ogólnej liczby podmiotów:      
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 72 467 74 649 103,0
spółki handlowe, w tym: 27 572 29 388 106,6
z udziałem kapitału zagranicznego 3 224 3 324 103,1
Liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w ciągu roku w tys. 7,9 9,0 113,9
Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych w ciągu roku w tys. 3,9 4,3 110,3
Z ogólnej liczby podmiotów udział firm wg wielkości zatrudnienia w %:
mikro (do 9 osób) 96,44 96,59 ↑ o 0,15
małych (od 10 do 49 osób) 2,91 2,78 ↓ o 0,13
średnich (od 50 do 249 osób) 0,53 0,51 ↓ o 0,02
dużych (od 250 do 999 osób) 0,10 0,10 0
powyżej 1000 0,02 0,03 ↑ o 0,01
Przemysł i budownictwo
Produkcja sprzedana w przemyśle w mld zł 42,5 47,0 110,6
Produkcja sprzedana w budownictwie ogółem w mld zł, w tym: 6,7 7,8 116,4
budowlano-montażowa 3,0 2,9 96,7
Wskaźnik rentowności obrotu brutto sektora przedsiębiorstw w % I-III kw. – 5,8 I- III kw. – 8,3 ↑ o 2,5
Wskaźnik rentowności obrotu netto sektora przedsiębiorstw w % I-III kw. – 4,7 I-III kw. – 6,9 ↑ o 2,2
Wskaźnik poziomu kosztów w % I_III kw. – 94,2 I-III kw. – 91,7 ↓ o 2,5
Handel 
Targowiska
Liczba targowisk miejskich 8 8 100,0
Liczba miejsc sprzedaży 1051 965 91,8
Powierzchnia targowisk w tys. m2 19,4 20,7 106,7
Rolnictwo
Powierzchnia użytków rolnych ogółem w ha (według siedziby użytkownika), w tym: 7767        7694 99,1
gruntów ornych 6356 6298 99,1
sadów 219 207 95,5
łąk 673 672 99,9
pastwisk 365 363 99,5
Plony podstawowych upraw w q/ha:
zbożowych 38 51 134,2
ziemniaków 180 140 77,8
rzepaku 20 20 100,0
buraków cukrowych 100 120 120,0
źródło: GUS, Biuletyn statystyczny Poznania IV kw. 2020 r.