Wyszczególnienie 2022 2023 2022=100
Dochody
Dochody ogółem w mln zł, z tego: 5 128 5 094 99,3
dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 607 1 435,6 89,3
udziały we wpływach z podatku dochodowego 1 552 1 427,4 92
wpływy z podatków i opłat 1 107 1 195,5 108
środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej  204 191,6 93,9
pozostałe dochody 658 843,8 128,2
Wydatki
Wydatki ogółem w mln zł, z tego: 5 300 5 575 105,2
bieżące 4 312 4 612,2 107
inwestycyjne 989 963,2 97,4
Wynik budżetu w mln zł deficyt 172 deficyt 481  
źródło: UMP