Całkowita wartość mienia Miasta Poznania według stanu na 31 grudnia 2023 r. wynosiła 23,3 mld zł i była sumą:

  • aktywów (trwałych i obrotowych) wszystkich jednostek budżetowych (w tym Urzędu Miasta Poznania), zakładów budżetowych, zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury należących do Miasta Poznania – 11 099 mln zł; w tym:
    •  realizowanych inwestycji – 1,4 mld zł;
    •  wartości nominalnej udziałów i akcji w spółkach, spółdzielniach oraz dopłat – 2,6 mld zł;
  • całkowitej wartości księgowej gruntów – 12 209 mln zł.

Procentowo udział aktywów miejskich jednostek organizacyjnych przedstawiał się następująco:

  •  Urząd Miasta Poznania – 67%;
  • pozostałe jednostki budżetowe – 25,8%;
  • zakłady budżetowe – 4,1%;
  • zakłady opieki zdrowotnej – 2,1%;
  • instytucje kultury – 0,9%.

Do miejskich jednostek budżetowych tworzonych w trybie przewidzianym ustawą o finansach publicznych (bez Urzędu Miasta Poznania) zalicza się jednostki budżetowe: planowania przestrzennego, ewidencji nieruchomości i gospodarki komunalnej, porządku publicznego i bezpieczeństwa, oświaty, pomocy społecznej oraz Centrum Usług Wspólnych, Poznańskie Centrum Świadczeń, Centrum Inicjatyw Senioralnych.

Miejskie jednostki budżetowe posiadały na koniec 2023 r. aktywa trwałe o łącznej wartości 6 024,7 mln zł. W porównaniu do 2022 r. ich stan zmniejszył o 1,2%.

Samorządowe zakłady budżetowe realizujące zadania z zakresu gospodarki komunalnej (Zakład Lasów Poznańskich, Zakład Robót Drogowych), kultury fizycznej (Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji) na koniec 2023 r. dysponowały aktywami trwałymi i obrotowymi o łącznej wartości 967 mln zł. W porównaniu do 2022 r. ich stan zmniejszył o 1%.

Na koniec 2023 r. miejskie publiczne zakłady opieki zdrowotnej posiadały aktywa trwałe i obrotowe w wysokości 498 mln zł. W porównaniu do 2022 r. ich stan zwiększył się o 10,76%.

Do miejskich publicznych zakładów opieki zdrowotnej zalicza się:

  • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej;
  • Szpital Miejski im. Franciszka Raszei;
  • Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych;
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

W 2023 r. funkcjonowało 14 samorządowych instytucji kultury:

  • Biblioteka Raczyńskich;
  • Centrum Kultury Zamek;
  • Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu;
  • Poznańskie Centrum Dziedzictwa;
  • Dom Kultury „Stokrotka”;
  • Estrada Poznańska;
  • Galeria Miejska ARSENAŁ;
  • Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego;
  • Poznański Chór Chłopięcy;
  • Teatr Animacji w Poznaniu;
  • Teatr Muzyczny w Poznaniu;
  • Teatr Ósmego Dnia;
  • Teatr Polski;
  • Wydawnictwo Miejskie Posnania.

W 2023 r. samorządowe instytucje kultury zarządzały aktywami trwałymi i obrotowymi o łącznej wartości 205 mln zł. W porównaniu do 2022 r. wartość aktywów trwałych i obrotowych Miasta Poznania, będących w posiadaniu samorządowych instytucji kultury zmniejszyła się o 4,03%.

Miasto Poznań jest właścicielem i współwłaścicielem gruntów w obrębie granic administracyjnych oraz poza granicami administracyjnymi miasta.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania znajdujących się w granicach administracyjnych wynosiła 96,1 km2 (36,7% ogólnej powierzchni miasta).

Wartość księgowa tych gruntów to 12,3 mld zł. Całkowita wartość księgowa brutto gruntów w odniesieniu do 2022 r. zwiększyła się o 0,21%.

Grunty stanowiące własność i współwłasność Miasta Poznania, znajdujące się poza granicami administracyjnymi, obejmowały powierzchnię 0,6 km2. Ich wartość księgowa wynosiła 18 mln zł.

Struktura własności gruntów Miasta Poznania na 31.12.2023 r. według form władania przedstawiała się następująco:

  • grunty stanowiące własność Miasta Poznania – 75,46%;
  • grunty Miasta oddane w użytkowanie wieczyste – 4,68%;
  • grunty Miasta oddane w trwały zarząd – 13,19%;
  • grunty Miasta oddane w użytkowanie i zwykły zarząd – 5,36%;
  • grunty własne łącznie z prawem użytkowania wieczystego – 0,38%;
  • grunty obce w użytkowaniu wieczystym – 0,93%.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Miasto Poznań posiadało udziały/akcje w 17 spółkach prawa handlowego (w tym 8 jednoosobowych spółkach Miasta i 9 spółkach z udziałem Miasta), 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej. Wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach ogółem, według stanu na 31.12.2023 r. wynosiła 2,6 mld zł.

Miasto Poznań posiadało udziały/akcje o najwyższej łącznej wartości nominalnej w spółkach: Aquanet S.A. (867,7 mln zł), Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. (459,4 mln zł), Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (409,5 mln zł), Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. (406,1 mln zł), Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (199,8 mln zł) oraz Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o. (124,8 mln zł).

W 2023 r. Miasto Poznań przestało być udziałowcem spółek: Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa sp. z o.o. oraz Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego-Hipodrom Wola sp. z o.o. (Hipodrom Wola).

Miasto przeniosło własność udziałów w spółce Hipodrom Wola na rzecz Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o., co miało na celu stworzenie warunków do dalszego rozwoju spółki, a tym samym zapewnienie mieszkańcom Poznania terenów do rekreacji, uprawiania sportów, w szczególności sportu jeździeckiego oraz turystyki pieszej i rowerowej.

Ponadto w wyniku przeprowadzonej przez sąd w odniesieniu do spółek: Przedsiębiorstwo Unipol-Projekt sp. z o.o. oraz Spółka Usług Gospodarczych sp. z o.o. procedury rozwiązania spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zakończonej wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego, udziały Miasta Poznania w tych spółkach (nabyte w wyniku ustawowego spadkobrania) przestały istnieć.

W 2023 r. prowadzone były działania na rzecz przystąpienia Miasta Poznań do spółki Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A., które sfinalizowane zostały w 2024 r.

W 2023 r. zarejestrowano podwyższenia kapitałów zakładowych następujących spółek z udziałem Miasta Poznania:

  • Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu sp. z o.o. – poprzez wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości 1 800 000 zł;
  • Międzynarodowych Targów Poznańskich sp. z o.o. – trzykrotnie: dwukrotnie poprzez wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w łącznej wysokości 31 972 000 zł z przeznaczeniem na cele inwestycyjne związane z modernizacją i przebudową pawilonów nr 1, 2, 6 i terenu macierzystego MTP oraz poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności 100% udziałów Miasta Poznania w spółce Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego – Hipodrom Wola sp. z o. o. o wartości 22 966 500 zł;
  • Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – dwukrotnie poprzez wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w łącznej wysokości 38 473 490 zł m.in. z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Spółkę w rejonie ulic J. Wiencka/E. Zawackiej/ A. Poszwińskiego – pole inwestycyjne 6MW (13 764 843 zł) oraz ulic E. Zawackiej/M. Cegłowskiej – pole inwestycyjne 7MW (24 458 647 zł);
  • Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. – dwukrotnie poprzez wniesienie przez Miasto wkładu pieniężnego w łącznej wysokości 1 068 000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Smart City;
  • Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. – poprzez wniesieniu przez Miasto wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu (składającej się z 2 działek o łącznej powierzchni 0,3794 ha na os. Kobylepole) o wartości 2 188 618 zł z przeznaczeniem na budowę budynku wielorodzinnego oraz poprzez wniesienie przez Miasto Poznań wkładu pieniężnego w wysokości 5 000 000 zł, z przeznaczeniem na modernizację budynków komunalnych należących do zasobu dzierżawionego przez Spółkę;
  • Targowiska sp. z o.o. – dwukrotnie poprzez wniesienie przez Miasto wkładu pieniężnego w łącznej wysokości 1 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania własnego gminy obejmującego zarządzanie targowiskami położonymi na nieruchomościach stanowiących własność Miasta Poznania, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Poznania.

Dywidendy wypłacone przez spółki Miastu Poznań wyniosły łącznie 12 mln zł. Najwyższą kwotę – 10,6 mln zł, wypłaciła spółka Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o.

Zdecydowana większość spółek z udziałem Miasta Poznania odnotowała wzrost przychodów netto ze sprzedaży w porównaniu do 2022 r., który był spowodowany głównie:

  • dalszą poprawą sytuacji rynkowej po zniesieniu obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19, wzrostem opłat lotniskowych, czynszów i prowizji oraz liczby klientów (Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o., Termy Maltańskie sp. z o.o.);
  • zwiększeniem wolumenu przewozów w związku z funkcjonowaniem, otwartej w 2022 r., nowej linii tramwajowej i przywróceniem siatki połączeń w komunikacji tramwajowej po zakończeniu większych remontów, tj. remont: trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST), Trasy Kórnickiej, czy Projekt
    Centrum (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o.);
  • regulacją (wzrostem) czynszów mieszkaniowych przeznaczonych na wynajem oraz oddaniem do użytku nowych zasobów mieszkaniowych (Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.);
  • podpisaniem i realizacją kontraktów na modernizację lub dostawę taboru szynowego (Modertrans Poznań sp. z o.o.);
  • zwiększonymi przychodami z działalności wodociągowej i kanalizacyjnej oraz z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych – głównie w wyniku wzrostu stawek za świadczenie usług, a także w wyniku dokonanej zmiany planu kont, zgodnie z którą część działalności, traktowana dotychczas jako pozostałe przychody operacyjne, była księgowana obecnie w podstawowej działalności operacyjnej (Aquanet S.A.).

Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań wyniosły 122,4 mln zł i były niższe w stosunku do 2022 r. o 22,5 mln zł. Największy spadek odnotowano w zakresie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (-31 mln zł).

Wierzytelności, które przysługiwały Miastu Poznaniowi w 2023 r. wynikały z podatków i opłat lokalnych oraz opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami. Łączna kwota wierzytelności w tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosła 62,6 mln zł, w tym podatek od nieruchomości 52,4 mln zł, opłata za gospodarowanie odpadami 6,4 mln zł, podatek od środków transportu 3 mln zł. Natomiast łączna kwota wierzytelności w zakresie opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami wyniosła 90,4 mln zł i była wyższa o 3,3% w porównaniu do 2022 r.

Szczegółowa „Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzień 31 grudnia 2023 r.” dostępna jest w poznańskim Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).