Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki z większościowym udziałem Miasta pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 5,6 mld zł.

Miasto Poznań i spółki z większościowym udziałem Miasta z okresu programowania 2014–2020 pozyskały ponad 1,6 mld zł z funduszy unijnych, w tym m.in.:

 • 60,1% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
 • 36,1% z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020;
 • 2,0% z Inicjatyw Wspólnotowych;
 • 0,7% z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
 • 0,6% z EOG i Funduszy Norweskich.

Przeznaczono je przede wszystkim na przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej, rewitalizacji, transportu publicznego i oświaty.

Do większych inwestycji Miasta i spółek z większościowym udziałem Miasta realizowanych w 2023 r. z dofinansowaniem unijnym należały m.in.:

 • „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Święty Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa” – całkowita wartość projektu: 292,5 mln zł, w tym dofinansowanie: 97,0 mln zł; okres realizacji: 2014–2023;
 • „Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” – całkowita wartość projektu: 29,9 mln zł, w tym dofinansowanie: 6,7 mln zł; okres realizacji: 2016–2023;
 • „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty na odcinku od mostu Przemysła I (246,00 km) do rozwidlenia rzeki Warty w Poznaniu (243,50 km)” – całkowita wartość projektu: 21,7 mln zł, w tym dofinansowanie: 17,9 mln zł; okres realizacji: 2020–2023;
 • „Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” – całkowita wartość projektu: 11,9 mln zł, w tym dofinansowanie: 5,5 mln zł; okres realizacji: 2023
 • „Brama otwarta na rzekę – edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu” – całkowita wartość projektu: 1,3 mln zł, w tym dofinansowanie: 0,8 mln zł; okres realizacji: 2020–2023.

Pełen wykaz inwestycji Miasta i spółek z większościowym udziałem Miasta realizowanych z dofinansowaniem unijnym znajduje się na portalu Baza Danych Miasta Poznania (www.badam.poznan.pl) w zakładce „Statystyki miejskie/Rok 2023/Roczne/ Środki unijne dla Miasta Poznania”.

W 2023 r. Miasto i spółki z udziałem Miasta złożyły wnioski o dofinansowanie unijne, m.in. następujących projektów:

 • „Pomoc po sąsiedzku – rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania” – wartość projektu 20,2 mln zł; wnioskowane dofinansowanie 19,2 mln zł; okres realizacji: 2023–2026;
 • „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” – wartość projektu 30,8 mln zł; wnioskowane dofinansowanie 29,3 mln zł; okres realizacji: 2023–2029;
 • „Rozbudowa oraz zakup niezbędnego wyposażenia Przedszkola nr 112 Mali Przyrodnicy w Poznaniu” – wartość projektu: 3,9 mln zł; wnioskowane dofinansowanie: 2,6 mln zł; okres realizacji: 2024–2025;
 • „Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Poznaniu w latach 2024–2027” – wartość projektu: 3,9 mln zł, wnioskowane dofinansowanie: 3,7 mln zł; okres realizacji: 2024–2027