Wyszczególnienie 2022 2023 2022=100
Oczyszczalnie ścieków komunalnych
Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 48,4 53,1 109,7
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3
BZT5 3,3 3,5 106,1
zawiesina 4,6 6,5 141,3
Wyszczególnienie 2021 2022 (najnowsze dostępne dane)
2021=100
Oczyszczalnie ścieków przemysłowych
Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 4,2 3,1 74,6
ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej 1,5 1,2 80,9
ścieki odprowadzone bezpośrednio do wód lub do ziemi 2,6 1,9 72,3
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi w t/rok
BZT5 5,6 3,9 68,9
ChZT 35,4 40,9 115,6
zawiesina ogólna 10,5 10,7 101,5
suma jonów chlorków i siarczanów 578,4 549,2 94,9
azot ogólny 1,4 5,3 381,4
fosfor ogólny 0,1 0,3 551,7
Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków w tys. t 3,0 3,4 113,3
Emisje zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych
Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem w t/rok, w tym: 130 89,0 68,5
ze spalania paliw 65 40,0 61,5
Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem w tys. t/rok, z tego: 1886 1599 84,8
dwutlenek węgla 1882 1596 84,8
bez dwutlenku węgla, w tym: 4,0 3,2 79,8
dwutlenek siarki 1,1 0,7 67,4
tlenki azotu 1,8 1,5 81,9
tlenek węgla 0,6 0,5 88,5
Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji w %
pyłowe 99,9 99,9 x
gazowe 63,4 66,7 x
Odpady przemysłowe
Odpady wytworzone ogółem w tys. t/rok, w tym: 281,4 425,9 151,4
przekazane innym odbiorcom 280,4 398,9 142,3
magazynowane czasowo 0,9 15,3 1700,0
Wyszczególnienie 2022 2023 2022=100
Odpady komunalne
Powierzchnia składowiska odpadów komunalnych w Suchym Lesie w ha 56,8 56,8 100,0
Wypełnienie składowiska w % 90,6 91,9 x
Ilość odpadów stałych przyjętych na składowisko w tys. t/rok 16,0 18,7 116,9
Tereny zieleni
Liczba parków 48 49 102,1
Powierzchnia parków w ha 343 342 99,8
Liczba zieleńców 119 117 98,3
Powierzchnia zieleńców w ha 73 71 97,1
Powierzchnia trawników w ha 272 368 135,4
Liczba rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) 85 85 100,0
Liczba działek w ROD w tys. 17,8 17,8 100,0
Powierzchnia ROD w ha 751,1 751,6 100,1
Liczba cmentarzy 22 22 100,0
Powierzchnia cmentarzy w ha 252 252 100,0
Powierzchnia lasów komunalnych w ha 2 599 2 387 91,9
Liczba zwiedzających ogrody zoologiczne w tys. 477 790 165,5
Powierzchnia ogrodów zoologicznych w ha 120,7 125,9 104,3
Liczba zwierząt w ogrodach zoologicznych 2 488 3 676 147,7
Liczba zwiedzających Palmiarnię Poznańską w tys. 253,8 257,8 101,6
Cmentarze komunalne
Liczba miejsc grzebalnych w tys. 131,5 132,2 100,5
Liczba pochowanych zmarłych 4 151 3 779 91,0
Liczba miejsc do wykorzystania 4 837 4 552 94,1
źródło: GUS, UMP, Aquanet SA, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Poznaniu