Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Opracowywana jest przynajmniej na rok budżetowy i 3 lata następne, gdzie w zakresie pierwszego roku prognozy jest zgodna z budżetem. Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Poznania została opracowana do 2045 r. w związku z tym, że jest to okres prognozy kwoty długu.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej ujmuje się planowanie dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych. Jedną z jej części jest opracowywany pięcioletni program inwestycyjny.

Pięcioletni program inwestycyjny na lata 2023–2027, zawiera zadania i projekty inwestycyjne o łącznej wartości ponad 3,3 mld zł. Są to przede wszystkim zadania kluczowe służące realizacji 5 priorytetów Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+.

Miasto finansuje inwestycje środkami własnymi, ale również korzysta z kredytów oraz ze środków zagranicznych, w tym środków UE i innych źródeł zewnętrznych.

W ramach programu inwestycyjnego środkami zagranicznymi finansowane są kluczowe zadania Miasta, w tym m.in. takie projekty, jak:

  • „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Święty Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, Pl. Wolności, Towarowa”;
  • „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”;
  • „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka–os. Lecha–rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”;
  • „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury”;
  • „Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu” oraz „Budowa węzła Nowa Naramowicka”.

Na finansowanie inwestycji w 2023 r. Miasto wyemitowało obligacje na łączną kwotę 540 mln zł. W ramach rozchodów zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w okresie wieloletniej prognozy finansowej. Zobowiązania z tego tytułu sięgają 2045 r.

W całym okresie prognozy saldo operacyjne z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych spełnia ustawowe wymagania (przy zastosowaniu przepisów poluzowujących reguły zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. oraz art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw).

Szczegółowe informacje na temat Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania dostępne są w poznańskim Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).