Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100
Oczyszczalnie ścieków komunalnych      
Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 54,4 50,7 93,2
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3      
BZT5 3,3 4,2 127,3
zawiesina 8,1 7,3 90,1
Oczyszczalnie ścieków przemysłowych      
Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 3,9 brak danych x
ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej 1,7 brak danych x
ścieki odprowadzone bezpośrednio do wód lub do ziemi 2,2 brak danych x
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi w t/rok:      
BZT5 3,3 brak danych x
ChZT 33,5 brak danych x
zawiesina ogólna 14,2 brak danych x
suma jonów chlorków i siarczanów 603,0 brak danych x
azot ogólny 8,2 brak danych x
fosfor ogólny 0,4 brak danych x
Osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków w tys. t, w tym: 3,429 brak danych x
przekształcone termicznie 0,3 brak danych x
Emisje zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych      
Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem w t/rok, w tym: 146,0 brak danych x
ze spalania paliw 64,0 brak danych x
Emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem w tys. t/rok, z tego: 1582,5 brak danych x
dwutlenek węgla 1577,0 brak danych x
bez dwutlenku węgla, w tym: 5,5 brak danych x
dwutlenek siarki 0,8 brak danych x
tlenki azotu 2,7 brak danych x
tlenek węgla 0,4 brak danych x
Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji w tys. t/rok:      
pyłowe 99,9 brak danych x
gazowe 55,3 brak danych x
Odpady wytworzone i nagromadzone      
Odpady wytworzone ogółem w tys. t/rok, w tym: 474,6 brak danych x
poddane odzyskowi 18,1 brak danych x
magazynowane czasowo 0,5 brak danych x
Powierzchnia składowiska odpadów komunalnych w Suchym Lesie w ha 56,8 56,8 100,0
Wypełnienie składowiska w % 83,0 85,5 x
Ilość odpadów stałych przyjętych na składowisko w tys. t/rok 72,7 160,4 220,5
Tereny zieleni      
Liczba parków 47 47 100,0
Powierzchnia parków w ha 344 343 99,8
Liczba zieleńców 121 116 95,9
Powierzchnia zieleńców w ha 89 86 97,2
Powierzchnia trawników w ha 317 313 98,7
Liczba rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) 87 85 97,7
Liczba działek w ROD w tys. 18,6 17,8 95,7
Powierzchnia ROD w ha 791,7 769,8 97,2
Liczba cmentarzy 22 22 100,0
Powierzchnia cmentarzy w ha 252 252 100,0
Powierzchnia lasów komunalnych w ha 2 564 2 567 100,1
Liczba zwiedzających ogrody zoologiczne w tys. 389,0 467,0 120,1
Powierzchnia ogrodów zoologicznych w ha 120,7 120,7 100,0
Liczba zwierząt w ogrodach zoologicznych 2 243 2 280 101,6
Liczba zwiedzających Palmiarnię Poznańską w tys. 202,7 202,1 99,7
Cmentarze komunalne      
Liczba miejsc grzebalnych w tys. 128,3 128,8 100,4
Liczba pochowanych zmarłych  3 554 3 668 103,2
Liczba miejsc do wykorzystania 3 622 3 206 88,5

Źródło: GUS, UMP, Aquanet SA, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Poznaniu