Całkowita wartość mienia Miasta prezentowanego w łącznym sprawozdaniu finansowym jest sumą: aktywów (trwałych i obrotowych) wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz 2 jednostek administracji zespolonej, na które składa się wartość księgowa:

 • rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • długoterminowe aktywa finansowe – obejmujące wartość bilansową udziałów i akcji w spółkach, spółdzielniach,
 • aktywa obrotowe, głównie należności i środki pieniężne na rachunkach jednostek realizujących zadania wpisane w ich działalność statutową.

Największą wartością aktywów trwałych i obrotowych Miasta Poznania dysponuje Urząd Miasta Poznania. Znaczną częścią mienia Miasta gospodarują miejskie jednostki organizacyjne. Dodatkowo majątek Miasta podwyższają aktywa jednostek, dla których Miasto jest założycielem, a więc ZOZ-y i Instytucje Kultury.

W strukturze organizacyjnej miasta zadania publiczne, w tym na rzecz mieszkańców, realizują:

 • 292 jednostki budżetowe, w tym:  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP) – tzw. zadania z zakresu administracji zespolonej,
 • 4 zakłady budżetowe,
 • 4 Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej,
 • 15 Instytucji Kultury.

Wartość mienia w dyspozycji Urzędu Miasta Poznania na koniec 2018 r. to kwota 13 843 mln zł, na którą składają się aktywa trwałe i obrotowe.

Największą pozycję aktywów trwałych stanowią grunty 10 141,9 mln zł oraz długoterminowe aktywa finansowe 1 832 mln zł. Aktywa obrotowe to kwota 280,9 mln zł.

Jednostki budżetowe (bez Urzędu Miasta Poznania) realizujące zadania w następujących dziedzinach działalności Miasta:
 • planowanie przestrzenne, ewidencja nieruchomości oraz gospodarka komunalna (Miejska Pracownia Urbanistyczna, ZGiKM GEOPOZ, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich, Ogród Zoologiczny, Zarząd Zieleni Miejskiej, Palmiarnia Poznańska, Usługi Komunalne),
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa (Straż Miejska, PINB, KMPSP)
 • oświaty (w tym szkoły, przedszkola, poradnie pedagogiczno-psychologiczne),
 • pomocy społecznej (centra pomocy rodzinie, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, zespoły żłobków),
 • pozostałe (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Poznańskie Centrum Świadczeń, Centrum Usług Wspólnych),

posiadały aktywa trwałe i obrotowe w łącznej wysokości 4,9 mld zł.

Najwyższy udział w aktywach trwałych stanowiły:

 • obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
 • grunty,
 • budynki i lokale,
 • inwestycje – środki trwałe w budowie,

mniejszą część aktywów tych jednostek wg sprawozdań finansowych stanowiły aktywa obrotowe 103,5 mln zł i 2,1% sumy bilansowej.

Zakłady budżetowe realizujące zadania z zakresu:
 • gospodarki komunalnej (Zakład Lasów Poznańskich, Zakład Robót Drogowych),
 • kultury fizycznej (Pływalnia Miejska Atlantis, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji).

posiadały aktywa trwałe i obrotowe w łącznej wysokości ponad 1 mld zł.

W strukturze majątku trwałego pozostającego w dyspozycji zakładów budżetowych najwyższy udział stanowiły:

 • budynki i lokale,
 • grunty,
 • obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Udział aktywów obrotowych, na które składają się głównie należności, zapasy i środki pieniężne wynosiły 1,9% sumy bilansowej.

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej:
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia,
 • Szpital Miejski im. Franciszka Raszei,
 • Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych,
 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej.

posiadały aktywa trwałe i obrotowe w wysokości 365,4 mln zł.

W strukturze majątku trwałego pozostałego w dyspozycji tych jednostek największą wartość stanowiły:

 • budynki i lokale,
 • grunty,
 • urządzenia techniczne i maszyny.

Istotną pozycję bilansu po stronie aktywów obrotowych w tej grupie jednostek stanowiły należności, zapasy i środki pieniężne.

Instytucje Kultury:
 • Biblioteka Raczyńskich,
 • Centrum Kultury Zamek,
 • Centrum Sztuki Dziecka,
 • Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT,
 • Dom Kultury „Stokrotka”,
 • Estrada Poznańska,
 • Galeria Miejska ARSENAŁ,
 • Muzeum Archeologiczne,
 • Poznański Chór Chłopięcy,
 • Teatr Animacji,
 • Teatr Muzyczny,
 • Teatr Ósmego Dnia,
 • Teatr Polski,
 • Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych,
 • Wydawnictwo Miejskie Posnania.

W 2018 r. 15 Instytucji Kultury zarządzało aktywami trwałymi i obrotowymi w łącznej wysokości 181,4 mln zł. Największą wartościowo grupę aktywów stanowiły:

 • budynki i lokale,
 • grunty,
 • środki pieniężne.
Majątek UMP, MJO, IK i ZOZ-ów
  Aktywa trwałe i obrotowe
31.12.2017 r. 31.12.2018 r.
Urząd Miasta Poznania 12 948 512 44 13 842 987 149
Jednostki budżetowe (bez UMP) 4 942 542 864 4 945 812 860
Zakłady budżetowe 1 023 511 571 1 030 040 344
Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 365 112 799 365 372 206
Instytucje Kultury 180 960 436 181 384 789
Jednostki administracji zespolonej * 41 905 885 44 338 528
ogółem 19 502 545 959 20 409 935 876
* prezentowane w sprawozdaniu finansowym Miasta
Źródło: UMP

 

Informacje o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzień 31 grudnia 2018 r. tutaj