Stowarzyszenie Metropolia Poznań zrzesza Miasto Poznań, Powiat Poznański, wszystkie gminy z terenu powiatu oraz gminy spoza jego granic: Szamotuły, Oborniki, Śrem i Skoki.

Celem Stowarzyszenia Metropolia Poznań jest wspieranie idei samorządu terytorialnego i obrona wspólnych interesów jego członków.  Stowarzyszenie wspiera rozwoj społeczno-gospodarczy Metropolii Poznań oraz współpracę gmin i powiatów w tym zakresie.

Zinstytucjonalizowana forma współpracy pozwala na wspólną realizację zadań publicznych, których zakres i oddziaływanie przekracza granice pojedynczej jednostki terytorialnej oraz buduje silne powiązania funkcjonalne i ekonomiczne Poznania z pozostałymi samorządami w regionie.

Poznańska Kolej Metropolitalna

Do ważnych przedsięwzięć kontynuowanych w 2018 r. należały działania związane z uruchomieniem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). To wspólne przedsięwzięcie:

 • Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
 • Stowarzyszenia Metropolia Poznań,
 • Miasta Poznań,
 • Powiatu Poznańskiego,
 • 40 gmin,
 • 10 powiatów Wielkopolski.

W 2018 r. uruchomiono pierwsze linie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej z Poznańskiego Węzła Kolejowego, tj. Poznań Główny do:

 • Grodziska Wielopolskiego,
 • Nowego Tomyśla,
 • Wągrowca,
 • Jarocina,
 • Swarzędza.

Projekty dla seniorów

Ważnym przedsięwzięciem realizowanym w 2018 r. był projekt „Aktywni seniorzy w Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. W ramach projektu w każdej z gmin Metropolii Poznań i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej organizowane były interdyscyplinarne warsztaty. W warsztatach brały udział osoby w wieku 60+, urzędnicy odpowiedzialni za realizację polityki senioralnej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się tą tematyką. Na bazie pozyskanej podczas warsztatów wiedzy sporządzono raport, a także poradniki ukazujące najlepsze praktyki:

 • Jak zbudować efektywną radę seniorów,
 • Wybory samorządowe – zaangażuj się!,
 • Budżety obywatelskie i pozyskiwanie środków na projekty senioralne,
 • Jak zorganizować w gminie efektywny wolontariat oparty o seniorów.

Ponadto w 2018 r. Stowarzyszenie Metropolia Poznań podpisało deklarację współpracy w obszarze polityki senioralnej. Metropolia Poznań jako pierwsza w Polsce dołączyła do samorządów, które wspólnie chciałyby działać w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań w zakresie polityki senioralnej, sprzyjających tworzeniu środowiska przyjaznego osobom starszym, zapewniającego warunki do godnego starzenia się w zdrowiu oraz zachowania możliwie jak największej aktywności i niezależności.

Więcej informacji można znaleźć na stronie

http://senior.metropoliapoznan.pl/

Edukacja ekologiczna

Z inicjatywy Stowarzyszenia w 160 szkołach rozlokowanych na obszarze działania Metropolii Poznań trwa instalacja systemów pomiaru zanieczyszczenia powietrza. W ramach projektu „Edukacyjna Sieć Antysmogowa” zaplanowano warsztaty i szkolenia dla mieszkańców. Ponadto dla nauczycieli wszystkich szkół podstawowych z terenu metropolii przygotowano warsztaty, dzięki którym nauczyciele będą przygotowani do prowadzenia zajęć lekcyjnych z zakresu edukacji antysmogowej. Działania rozpoczęły się pod koniec 2018 r. i są kontynuowane w 2019 r.

W Poznaniu zorganizowane zostało Klimatyczne Forum Metropolitalne. Jego IX edycja poświęcona została poszukiwaniu rozwiązań ukierunkowanych na zwiększenie odporności ekosystemu miejskiego i adaptację do zachodzących w klimacie zmian. Forum organizowane było w ramach projektu ADAPTCITY. Współorganizatorami poznańskiej konferencji byli, oprócz Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. A. Mickiewicza.

Metropolia Poznań – współpraca międzynarodowa

W 2018 r. Stowarzyszenie Metropolia Poznań pozyskało do realizacji międzynarodowe projekty.

Pierwszy z nich „Partnerstwo lokalne na rzecz rewitalizacji miast postindustrialnych w Imereti” dofinansowany został przez Komisję Europejską w ramach Programu Wsparcie dla władz lokalnych w Gruzji. Stowarzyszanie pełni w projekcie rolę partnera, którego zadaniem jest dostarczenie know-how w zakresie budowania partnerstw, realizacji projektów rewitalizacyjnych, konsultacji społecznych, itp. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2019-2021.

Drugi pozyskany do realizacji projekt „Territorial RRI fostering Innovative Climate Action” dofinansowany z Programu Horyzont 2020, Europejski Program na Rzecz Badań i Innowacji realizowany będzie przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań we współpracy z partnerami z Polski (UAM Poznań), Serbii, Francji, Niemiec, Białorusi i Hiszpanii. Celem współpracy jest zidentyfikowanie  możliwości w zakresie upowszechniania wiedzy o zmianach klimatu oraz wypracowanie rekomendacji, procedur i narzędzi wspierających ten proces na różnych płaszczyznach i wśród różnych grup interesariuszy. Szczególnie uwzględniono 6 pilotażowych regionów położonych w Białorusi, Francji, Hiszpanii, Niemczech i Polsce. Stowarzyszenie będzie dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie upowszechniania informacji na temat zmian klimatu, przeciwdziałania tym zmianom oraz adaptacji. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2019-2022.

Promocja metropolii Poznań

W 2018 r. Stowarzyszenie Metropolia Poznań promowało potencjał obszaru metropolitalnego biorąc udział w:

 • Targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes (promowanie ofert nieruchomości obszaru metropolitalnego),
 • Międzynarodowych Targach Przemysłu Kongresowego IMEX we Frankfurcie nad Menem (wspólne stoisko z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną promujące obszar metropolii i zachęcające do organizowania wydarzeń biznesowych na tym terenie),
 • Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon (współorganizacja stoiska promującego Metropolię Poznań oraz wszystkie gminy należące do Metropolii Poznań).


Ponadto wznowiono i zaktualizowano w 3 wersjach językowych (polskiej, angielskiej i niemieckiej) folder pn. „Atrakcje turystyczne. Okolice Poznania” prezentujący atrakcje metropolii Poznań (łącznie ponad 50 obiektów).

Badania dotyczące Metropolii Poznań

W 2018 r. we współpracy z GUS został przygotowany folder z danymi statystycznymi i infografikami na temat obszaru Metropolii Poznań oraz gmin ja tworzących. Opracowanie dotyczy danych demograficznych, rynku pracy, dojazdów do pracy, przedsiębiorczości, finansów publicznych, mieszkalnictwa, pomocy społecznej i innych.

Publikacja do pobrania pod tym linkiem

 Ponadto, na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań, przeprowadzone zostały badania naukowe polegające na opracowaniu ekspertyzy „Stan i kierunki rozwoju sieci szkół ponadpodstawowych w aglomeracji poznańskiej w świetle nowej reformy oświatowej”.