Według ewidencji księgowej powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania w jego granicach administracyjnych wynosi 97,5 km², a ich wartość księgowa to blisko 12,3 mld zł.

Wartość księgowa gruntów Miasta Poznania w 2018 r.

Całkowita wartość księgowa gruntów w odniesieniu do poprzedniego roku wzrosła o 1,25%, przy czym wartość gruntów w ewidencji bilansowej wzrosła o 8,29%. Od 01.01.2018 r. wartość gruntów Miasta Poznania oddanych w użytkowanie wieczyste oraz trwały zarząd zmniejszyła się o 22,22% co jest wynikiem wprowadzonej z dniem 01.01.2018 r. zmiany w sposobie prezentacji w sprawozdaniu finansowym Miasta.

Od stycznia 2018 r. grunty te są ujmowane w ewidencji bilansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 poz.1911).

Struktura własności gruntów Miasta Poznania w 2018 r.

W strukturze własności gruntów w 2018 r. największy odsetek stanowiły:

 • grunty będące własnością Miasta Poznania nieobciążone prawem użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i użytkowania. Ich łączna powierzchnia to 71,2 km², a wartość wg sprawozdania finansowego to ponad 11 mld zł (11 736 mln zł),
 • oddane w użytkowanie wieczyste – o powierzchni 12,4 km² i wartości księgowej blisko 660 mln zł,
 • oddane w trwały zarząd – o powierzchni ponad 7 km² i wartości blisko 1,6 mld zł,
 • oddane w użytkowanie i zwykły zarząd – o powierzchni 6,4 km² i wartości ponad 600 mln zł.

Pozostałe formy własności, tj. grunty własne łącznie z prawem użytkowania wieczystego i grunty obce w użytkowaniu wieczystym stanowią 0,85% powierzchni i 2,33% wartości księgowej ogółu gruntów w ewidencji księgowej.

W 2018 r. Miasto Poznań było właścicielem 36 795 działek gruntu:

 • 36 279 działek stanowiło w całości własność Poznania,
 • w 516 działkach Miasto posiadało udziały.
Struktura własności gruntów na terenie miasta Poznania w 2018 r.

 

 

Grunty Miasta Poznania w 2018 r. oddane w użytkowanie wieczyste

Użytkownikom wieczystym, którzy posiadali największą powierzchnię gruntów stanowiących własność Miasta Poznania oddanych w użytkowanie wieczyste w 2018 r. w tym:

 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • spółki handlowe,
 • państwowe osoby prawne,
 • osoby fizyczne.
Grunty Miasta Poznania w 2018 r. obciążone prawem trwałego zarządu

Do miejskich jednostek organizacyjnych posiadających największą wartościowo i obszarowo powierzchnię gruntów stanowiących własność Miasta Poznania w 2018 r. w trwałym zarządzie należą:

 • jednostki budżetowe oświaty,
 • jednostki budżetowe gospodarki komunalnej.
Grunty Miasta Poznania w 2018 r. oddane w użytkowanie i zwykły zarząd

Wśród użytkowników posiadających największą powierzchnię w użytkowaniu i zwykłym zarządzie gruntów stanowiących własność Miasta Poznania w 2018 r., charakteryzujących się jednocześnie największą wartością księgową, można wyróżnić:

 • Polski Związek Działkowców,
 • Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia.

Grunty Miasta Poznania w 2018 r. według ich przeznaczenia użytkowego

W zakresie gruntów ujętych w ewidencji bilansowej Miasta Poznania największy odsetek stanowią:

 • według wartości księgowej:
  • drogi,
  • grunty orne,
  • tereny mieszkaniowe.
 • według zajmowanej powierzchni:
  • lasy,
  • drogi,
  • grunty orne.

Szczegółową strukturę gruntów według ich przeznaczenia użytkowego zawiera dokument: Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Poznania na dzień 31 grudnia 2018 r.