Urząd Miasta Poznania wypracował i wdrożył w 2018 r. liczne praktyki i rozwiązania usprawniające realizację wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie jakości obsługi i życia mieszkańców.

Nieodpłatna pomoc prawna

W Poznaniu w 2018 r. funkcjonowały 22 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • w 11 punktach pomocy prawnej udzielały organizacje pozarządowe,
 • w 11 punktach adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych.

Wykaz punktów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej dostępny jest na stronie www.poznan.pl/pomocprawna.

W 2018 r. nieodpłatnej pomocy prawnej w Poznaniu udzielono 8 026 osobom, z tego 2 772 osobom w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe, a 5 254 osobom w punktach, w których nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni.

Osobami upoważnionymi do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. były:

 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • młodzież do 26 roku życia,
 • seniorzy, którzy ukończyli 65 lat,
 • kombatanci i weterani,
 • osoby uprawnione do korzystania z Karty Dużej Rodziny,
 • kobiety w ciąży,
 • osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, awarią techniczną lub klęską żywiołową.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystały przede wszystkim osoby starsze (57% klientów) oraz młodzież do 26 roku życia (24% klientów).

Przeciętny czas obsługi klienta w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wyniósł od 15 do 30 minut.

Nieodpłatna pomoc prawna w Poznaniu w 2018 r. świadczona była w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • spraw cywilnych,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • związanym z ciążą i urodzeniem dziecka (w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych).

Najpopularniejszą dziedziną objętą nieodpłatną pomocą prawną w Poznaniu w 2018 r. były sprawy z zakresu prawa cywilnego (1 955 porad), w drugiej kolejności sprawy z obszaru prawa spadkowego (788 porad).

Dziedziny prawa, z których udzielono nieodpłatnej porady w Poznaniu w 2018 r.
prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów 411
sprawa dotycząca rozwodu lub separacji   176
sprawa dotycząca alimentów 518
sprawa z zakresu prawa pracy 323
sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej 51
sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego 1 955
sprawa z zakresu prawa rzeczowego 737
sprawa z zakresu prawa spadkowego 788
sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej 278
sprawa z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego 294
sprawa z zakresu prawa karnego 410
sprawa z zakresu prawa podatkowego 72
inne 99
Źródło: UMP
Podział klientów nieodpłatnej pomocy prawnej wg kategorii uprawnionych w 2018 r.
osoby, które ukończyły 65 rok życia 2 983
młodzież do 26 roku życia 1 252
osoby korzystające z pomocy społecznej 588
Karta Dużej Rodziny 310
weterani 5
kombatanci 3
Źródło: UMP

Punkt Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich

W 2018 r. w Poznaniu uruchomiono Punkt Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich. 

W 2018 r. odbyło się 6 spotkań z mieszkańcami w ramach Punktu. Spotkania będą kontynuowane w 2019 r.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może zgłosić się każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, albo że jest nierówno traktowany przez innych, np. z powodu wieku albo płci. Może zgłosić się również osoba pozbawiona wolności, żeby poskarżyć się na poniżające traktowanie, na przykład w domu pomocy społecznej albo szpitalu psychiatrycznym.

Wniosek do Rzecznika jest bezpłatny.

Utworzenie Punktu Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Poznaniu spotkało się z dużym zainteresowaniem. Bezpośredni kontakt przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich z mieszkańcami Poznania i okolic jest formą wsparcia i uzupełnieniem pomocy świadczonej w ramach, np. nieodpłatnej pomocy prawnej i szeroko rozumianej obsługi mieszkańców. Wpisuje się też w zasadę pogłębiania zaufania obywateli do instytucji publicznych.

W 2018 r. do Punktu w Poznaniu zgłaszano się ze sprawami dotyczącymi m.in. następujących kwestii:

 • ochrona praw uczniów,
 • spór z ubezpieczycielem i z władzami spółdzielni mieszkaniowej,
 • zbieg prawa do świadczeń emerytalnych,
 • sytuacja ludzi bezdomnych,
 • komunikacja lokalna, parkowanie pojazdów,
 • skarga na Policję i Straż Miejską,
 • dofinansowanie wymiany pieca grzewczego.

Wykaz spraw – Punkt Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich (Poznań 2018 r.)

Program zatrudniania aplikantów radcowskich w Zespołach radców prawnych Urzędu Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania umożliwia zatrudnianie aplikantów radcowskich (odbywających aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu) w Zespołach radców prawnych Urzędu Miasta Poznania.

W 2018 r. w Zespołach radców prawnych zatrudniono 6 aplikantów radcowskich.

Do zadań aplikantów radcowskich należy m.in.:

 • sporządzanie projektów typowych pism w sprawach sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych,
 • sporządzanie projektów opinii prawnych
 • wstępne weryfikowanie projektów aktów prawnych, umów i porozumień,
 • występowanie z upoważnienia radcy prawnego w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i innymi organami,
 • prowadzenie, pod nadzorem radcy prawnego, szkoleń wewnętrznych,
 • bieżące śledzenie zmian w prawie, aktualnego orzecznictwa i artykułów prasowych w sprawach objętych zakresem obsługi prawnej prowadzonej przez Zespoły radców prawnych.

Obecnie, w każdym z siedmiu Zespołów radców prawnych Urzędu Miasta Poznania, zatrudniony jest co najmniej jednej aplikant radcowski.

Zatrudnienie aplikantów radcowskich podnosi jakość świadczonej na rzecz Miasta Poznania pomocy prawnej, usprawnia również znacznie pracę Zespołów radców prawnych (realizowane zadania są najczęściej zadaniami terminowymi). Równocześnie korzyści odnoszą aplikanci radcowscy, którzy uzyskują stabilne zatrudnienie oraz możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia w pracy w jednostce samorządu terytorialnego.

 

Pozostałe, wybrane udogodnienia w zakresie obsługi mieszkańców dostępne w Poznaniu:

 • główny budynek Urzędu Miasta Poznania dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • w jednostce odpowiedzialnej za obsługę mieszkańców dostępna osoba posługująca się językiem migowym,
 • strona internetowa Urzędu Miasta spełniająca wymagania w zakresie dostępności dla osób słabo widzących (WCAG 2.0),
 • obrady Rady Miasta Poznania były nagrywane, a nagrania są dostępne w Archiwum audio sesji Rady Miasta Poznania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania,
 • mieszkaniec mógł monitorować status załatwienia swojej sprawy poprzez system powiadomień sms/na dedykowanej platformie internetowej,
 • przynajmniej przez 1 dzień w tygodniu jednostka odpowiedzialna za obsługę mieszkańców była dostępna w niestandardowych godzinach pracy.