Wyszczególnienie 2016 2017 2016=100
Dzieci      
Wiek żłobkowy
Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 192 204 106,3
Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami)
4 712 4 808 102,0
Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w % 17 x
Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 304 1 424 109,3
Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt dziecka w żłobku publicznym w % 29,5 27,5 93,2
Wychowanie przedszkolne
Liczba placówek ogółem, z tego: 313 324 103,5
przedszkoli ogólnodostępnych 232 237 102,2
Liczba dzieci ogółem, z tego: 20 060 21 000 104,7
w przedszkolach ogólnodostępnych 18 048 16 000 88,7
Źródło: UMP