W 2022 r. w ramach pięcioletniej kadencji 2019–2024 działały 42 jednostki pomocnicze Miasta – osiedla, obejmujące obszar całego miasta.

Jednostki pomocnicze Miasta – osiedla
Jednostki pomocnicze –
stan na 31.12.2022 r.*
Nowe
Miasto
Południe Północ Śródmieście
Liczba jednostek pomocniczych 10 10 16 6
Powierzchnia objęta jednostkami pomocniczymi w km2 102,39 46,25 91,46 21,80
Liczba mieszkańców zamieszkujących obszar objęty jednostkami pomocniczymi** 112 057 98 307 156 534 108 780
Źródło: UMP

Organizację i zakres funkcjonowania osiedli określają ich statuty nadane uchwałami Rady Miasta Poznania.
W 2022 r. zorganizowano konsultacje społeczne dotyczące projektów nowych statutów jednostek pomocniczych Miasta.

Organy osiedli, w ramach przyznanych kompetencji i zadań, które realizują, podejmują uchwały.

W 2022 r. odbyło się 362 sesji rad osiedli, na których podjęto 1477 uchwał. Zarządy osiedli odbyły 270 posiedzeń i podjęły 232 uchwały.

Uchwały organów osiedli dotyczyły najczęściej:

  • wydawania opinii w sprawach przekazanych przez wydziały Urzędu Miasta Poznania (UMP), miejskie jednostki organizacyjne, Radę Miasta Poznania i Prezydenta Miasta Poznania – 553 uchwały;
  • kierowania wniosków w ważnych sprawach dotyczących osiedli, wymagających rozstrzygnięć Rady Miasta Poznania, Prezydenta Miasta Poznania – 194 uchwały;
  • planowania finansowego (projekty planów wydatków osiedli, zmiany w planach, przeznaczanie środków celowych, planowanie wieloletnie) – 430 uchwał;
  • rozdysponowania diet – 144 uchwały.

W budżecie miasta nalicza się środki finansowe na realizację statutowych zadań jednostek pomocniczych Miasta – osiedli. Osiedla w przygotowanych planach oraz podejmowanych uchwałach proponują właściwym merytorycznie wydziałom i miejskim jednostkom organizacyjnym zadania do realizacji.

Środki finansowe przekazane jednostkom pomocniczym – osiedlom w 2022 r.
Środki przekazane osiedlom – podział ze względu na źródło Kwota w zł*
Środki wolne naliczone zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania** 24 513 294
Środki z programu budowy dróg lokalnych na lata 2020–2023 7 779 501
Środki z programu budowy, przebudowy, modernizacji oraz oświetlenia dróg 2016–2019 7 395 298
Środki celowe na zadania powierzone osiedlom w zakresie prac remontowych w miejskich szkołach podstawowych i przedszkolach w Wydziale Oświaty 6 111 728
Wpływy ze Strefy Płatnego Parkowania dla osiedli zlokalizowanych w Śródmieściu, środki w Zarządzie Dróg Miejskich 4 510 000
Środki celowe na zadania powierzone osiedlom w zakresie prac remontowych dróg publicznych gminnych w Zarządzie Dróg Miejskich 3 000 000
Środki celowe na zadania powierzone osiedlom w zakresie konserwacji miejskich zieleńców wraz z małą architekturą w Zarządzie Zieleni Miejskiej 1 294 395
Konkurs na zadania inwestycyjne tzw. „granty” 473 136
Dochody z mienia komunalnego 58 913
Inne (np. z tytułu kar umownych, odszkodowań) 8 705

*Środki, które nie zostały wykorzystane w 2021 r. przeniesiono do realizacji w 2022 r. Środki na zadania niewykorzystane w 2022 r. przeniesiono do realizacji na 2023 r.
**Uchwała Nr IX/126/VIII/2019 z kwietnia 2019 r. ze zmianami, Uchwała Nr LXV/1219/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z 7 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad naliczania środków budżetowych dla osiedli.

Źródło: UMP

W 2022 r. Prezydent Miasta Poznania wydał Zarządzenie Nr 736/2022/P zmieniające zarządzenie w sprawie zasad planowania zadań jednostek pomocniczych Miasta, monitorowania oraz sporządzania sprawozdań z ich realizacji.

W 2022 r. wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Poznania wyniosło 23 319 783 zł.

Wydatki jednostek pomocniczych – osiedli w 2022 r. według dziedzin
Dziedzina Kwota w zł %
Drogi oraz komunikacja zbiorowa 8 515 199 36,51
Oświata 4 793 741 20,56
Polityka społeczna i zdrowotna 763 993 3,28
Bezpieczeństwo mieszkańców 997 556 4,28
Kultura i ochrona dóbr kultury 1 089 280 4,67
Kultura fizyczna i turystyka 3 180 243 13,64
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 467 551 10,58
Administracja 999 214 4,28
Mieszkalnictwo 260 698 1,12
Gospodarka przestrzenna oraz gospodarowanie nieruchomościami 177 780 0,76
Inne dziedziny 74 528 0,32
Ogółem 23 319 783 100,00
Źródło: UMP

Jednostki pomocnicze komunikowały się z mieszkańcami osiedli poprzez bezpośrednie spotkania, gazetki osiedlowe (wydawane przez Miasto Poznań dla 20 rad osiedli), gabloty informacyjne, strony internetowe i komunikatory społeczne.
Na stronie Miasta (www.poznan.pl/osiedla) funkcjonował także Portal Osiedlowy z zakładkami dla wszystkich jednostek pomocniczych z aktualnymi protokołami i uchwałami rad i zarządów osiedli. W 2022 r. Osiedla otrzymały możliwość redagowania zakładek dotyczących swojego osiedla na miejskiej stronie fyrtle.pl, w tym publikowania aktualnych informacji na temat swojej działalności, najważniejszych wydarzeń, a także przeprowadzanych czy planowanych remontów na osiedlach.