Według GUS-u w 2022 r. młodzież w wieku 15–29 lat liczyła w Poznaniu 91 tys. osób, co stanowiło 16,8% mieszkańców.

Realizując założenia „Polityki dla Ludzi Młodych Miasta Poznania na lata 2019–2025”, w ramach aktywizowania młodzieży, podejmowano m.in. takie działania, jak:

  • zorganizowanie V edycji konkursu pn. „Fundusz Samorządów Uczniowskich”, który umożliwiał poznańskiej młodzieży uzyskanie środków na realizację własnych pomysłów; konkurs adresowany był do uczniów poznańskich szkół ponadpodstawowych; młodzież zrealizowała 36 projektów (każda szkoła mogła pozyskać do 2 tys. zł na projekt);

  • wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji i integracji młodzieży – przeprowadzono otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w obszarach „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” oraz „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”; organizacje pozarządowe zrealizowały 18 projektów, w tym działania mające na celu kształtowanie postaw obywatelskich i kompetencji społecznych młodzieży oraz zwiększenie świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i ekologii; ponadto wspierano organizacje w formie tzw. „małych grantów” w zakresie przeprowadzania debat oksfordzkich, działań na rzecz rozwijania samorządów uczniowskich i wydarzeń integracyjnych (wsparto m.in. organizację Kongresu Samorządów Uczniowskich);
  • włączanie młodzieży w projekty aktywizujące mieszkańców i wspomagające relacje w społecznościach lokalnych, realizowane w ramach Regrantingowego Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz Sąsiedzkiego Centrum Inicjatyw Lokalnych;
  • kreowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz projektu pn. „DziałaMY – program rozwoju edukacji obywatelskiej w Wielkopolsce”, a także programu pn. „Future Mentors” organizowanego przez sieć EUROCITIES;
Uczestnicy poznańskiej odsłony programu „Future Mentors” w trakcie spotkania z Jackiem Jaśkowiakiem Prezydentem Miasta Poznania. 

Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak z czworgiem młodych ludzi przez siedzibą Urzędu Miasta Poznania. Młodzież trzyma w rękach bluzy z napisem "Wolne miasto Poznań".

Źródło: UMP
  • działania miejskich jednostek kultury, m.in.: warsztaty plastyczne, muzyczne i teatralne, wykłady, koncerty, spektakle, festiwale, kluby dyskusyjne i filmowe, programy edukacji medialnej i społecznej oraz praktyki i wolontariat;
  • wspieranie przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa młodzieży;
  • wspieranie młodych talentów (m.in. poprzez konkursy i programy stypendialne);
  • projekty w zakresie profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania uzależnieniom.

Wiele inicjatyw podejmowała Młodzieżowa Rada Miasta Poznania (MRMP), składająca się z uczniów poznańskich szkół ponadpodstawowych. Poza Komisją Skrutacyjną i Komisją Rewizyjną, MRMP działała w ramach 7 komisji tematycznych: Komisji Edukacji i Nauki, Komisji Klimatu i Ochrony Środowiska, Komisji Kultury i Sportu, Komisji Relacji Zewnętrznych, Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisji Wspierania Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Projektów oraz Komisji Historii i Tradycji.

We wtorek 25 października odbyła się Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Poznania V kadencji

Duża grupa młodzieży na sali sesyjnej Urzędu Miasta Poznania

Źródło: UMP

MRMP aktywnie włączyła się m.in. w realizację projektu pn. „Niemy krzyk pokolenia Z” oraz walkę z ubóstwem menstruacyjnym w szkołach. Zorganizowała Konwent Młodzieżowych Rad Aglomeracji Poznańskiej (w którym uczestniczyły także młodzieżowe rady z Lubonia, Kostrzyna, Murowanej Gośliny, Tarnowa, Suchego Lasu i Obornik). Uczestniczyła także w wydarzeniu pn. „Euroscola online”, organizowanym przez Parlament Europejski. Po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego w Ukrainie MRMP włączyła się w działania pomocowe. MRMP współorganizowała Kongres Samorządów Uczniowskich. Przedstawiciele MRMP zorganizowali także zbiórkę w ramach akcji pn. „Szlachetna paczka”. Reprezentanci MRMP brali udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji Rady Miasta Poznania oraz współpracowali z Pełnomocniczką Prezydenta ds. młodzieży i współpracy akademickiej.