W 2022 r. Miasto Poznań zarządzało m.in. 49 ogólnodostępnymi parkami o powierzchni 347 ha, 119 miejskimi zieleńcami o powierzchni 73 ha, lasami komunalnymi o powierzchni 2599 ha, zielenią przyuliczną o powierzchni 950 ha. W ramach bieżącego utrzymania miejskich terenów zieleni wysadzono 38,6 tys. drzew, w tym 37,7 tys. w lasach komunalnych (w tym na powierzchni 4 ha na terenie byłej szkółki roślin ozdobnych w Krzyżownikach) oraz 92,1 tys. krzewów i roślin rabatowych.

Realizowano m.in.:

 • modernizację parku Tysiąclecia oraz parku im. ks. Tadeusza Kirschke;
 • rewaloryzację skweru przy ul. Kutnowskiej oraz zieleńca przy ul. Podkomorskiej;
 • „Program ratowania starych, cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia oraz nasadzenia nowych w aglomeracji poznańskiej” – prace prowadzono m.in. na terenie 8 parków;
 • program pn. „Zasadzka na Fyrtle – zazielenienie skwerów w śródmieściu” – w 2022 r. prace prowadzono: w rejonie ul. Łukaszewicza i ul. Dmowskiego, przy ul. Jeżyckiej, ul. Świętego Wawrzyńca oraz przy ul. Norwida;
 • parki i ogrody kieszonkowe, m.in. przy ul. Jeżyckiej, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich;
Na Jeżycach powstał nowy park kieszonkowy

kolorowy mural w graficznym stylu przedstawiający Mickiewicza i Słowackiego oraz inne elementy, pod muralem ławki, a wokół drzewa

Źródło: UMP
 • las kieszonkowy przy ul. Piastowskiej/Bielniki;
 • naturalny plac zabaw na Szachtach;
 • Eksperymentalny Ogród Dziedzictwa i Ekościeżkę przy Bramie Poznania;
 • działania z zakresu kształtowania zieleni w pasie drogowym – prace prowadzono przy ulicach: Błogosławionej Piątki, Czajcza, Długa, Jasielska, Kanałowa, Karwowskiego, Kolejowa, Stablewskiego, Wyspiańskiego oraz na os. Fabianowo-Kotowo;
Na ulicy Kanałowej na Łazarzu pojawiła się nowa zieleń

ulica z zabytkowymi budynkami, auta na jedni i nowo posadzona zieleń

Źródło: UMP
 • prace przy zakładaniu parku osłonowego przy al. Praw Kobiet na Naramowicach.
Przy al. Praw Kobiet na Naramowicach został posadzony park osłonowy

robotnicy sadzący rząd średniej wielkości drzewek iglastych

Źródło: UMP

W ramach działań proekologicznych prowadzono nasadzenia drzew przy śródmiejskich ulicach, także w miejscach, które można poddać odbrukowaniu (np. na Chartowie, w parku Sołackim, w parku im. ks. Tadeusza Kirschke). Przy młodych drzewach stawiane były specjalne worki do podlewania, tzw. „hydrobufory”.

Hydrobufory nawadniają młode drzewa w Poznaniu

młode drzewka rosnące w rzędach, wsparte na drewnianych stelażach z hydrobuforami przy każdym z nich

Źródło: UMP

Na koniec 2022 r. na terenie Poznania znajdowały się 53 formy ochrony przyrody: 10 użytków ekologicznych, 2 rezerwaty przyrody, 1 obszar chronionego krajobrazu, 3 obszary Natura 2000, 37 pomników przyrody.

W maju 2022 r. w Poznaniu zostały wprowadzone „Standardy ochrony drzew” (Zarządzenie nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.05.2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Poznania poprzez przyjęcie standardów ochrony drzew) w zakresie: cięcia i pielęgnacji drzew, inspekcji i diagnostyki drzew oraz ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. Standardy te zapewniają jeszcze większą dbałość o drzewa, umożliwiają podejmowanie działań pozwalających zachować jak największą liczbę drzew w dobrej kondycji w mieście – szczególnie w ramach planowanych procesów inwestycyjnych oraz zadań związanych z utrzymaniem zieleni.

Zwiększyła się liczba zwiedzających Palmiarnię Poznańską i Ogród Zoologiczny w Poznaniu. Łącznie w 2022 r. obiekty te odwiedziło ponad 730 tys. osób. Palmiarnia Poznańska osiągnęła bardzo wysoką frekwencję, tj. ponad 250 tys. zwiedzających, przekraczając poziom sprzed pandemii. Ogród Zoologiczny brał udział w programach hodowlanych EAZA (m.in. rozpoczęto program hodowli nosorożców czarnych), programach reintrodukcji, które dotyczyły: susłów moręgowanych, popielic, chomików europejskich, puszczyka uralskiego. Ogród włączył się także w akcje ratunkowe zwierząt z terenu Ukrainy, poprzez ich transport, kwarantannę i przekazanie do krajów Europy Zachodniej i USA.

W ramach umowy, zawartej pomiędzy Miastem a Uniwersytetem Przyrodniczym, prowadzony był ośrodek leczenia i rehabilitacji ptaków fauny krajowej oraz drobnych, wolno żyjących ssaków z terenu Poznania, do którego w 2022 r. przyjęto 2,7 tys. ptaków oraz 229 małych ssaków.

Funkcjonowało 85 Rodzinnych Ogrodów Działkowych (ROD). Liczba działek w ramach ROD-ów wyniosła 17,8 tys., a ogólna powierzchnia – 751,1 ha (podobnie jak przed rokiem). Tereny te pełnią funkcję ekologiczną i społeczną.

Do ogólnodostępnych terenów zieleni zalicza się także 22 cmentarze o łącznej powierzchni 252 ha. Największą powierzchnię (łącznie 191 ha) posiadają cmentarze komunalne Junikowo i Miłostowo, na których w 2022 r. pochowano 4,2 tys. zmarłych, w tym 2,3 tys. w urnach. Na koniec 2022 r. liczba wolnych miejsc grzebalnych wynosiła 4,8 tys.

W 2022 r. Miasto prowadziło liczne przedsięwzięcia związane z ochroną bioróżnorodności, m.in.:

 • „Poznań dla pszczół” – do kolejnej edycji akcji, w ramach której w przyjaznych
  lokalizacjach pojawiły się miejsca schronienia i rozmnażania dla owadów zapylających (w tym łąki kwietne) przystąpiło 9 przedszkoli i szkół podstawowych, 9 ROD-ów oraz 2 domy kultury;
 • „Ochrona siedlisk ptaków na budynkach oświatowych w Poznaniu” – projekt polegał na zakupie 71 budek dla jerzyków w celu zamontowania ich na budynkach placówek oświatowych;
 • „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie” – zrealizowano przedsięwzięcie polegające na ujęciu wód deszczowych z powierzchni dachów budynków Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego na os. Tysiąclecia i zasilaniu nimi dwóch stawów, tworzących użytek ekologiczny „Traszki Ratajskie”;
Dwa stawy leżące na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie zasilane były deszczówką zebraną z powierzchni dachu Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego

widok z lotu ptaka na tereny zielone i bloki

Źródło: UMP
 • platforma lęgowa – powstała druga platforma lęgowa dla rybitw na Stawie Rozlanym na  Szachtach;
 • łąki kwietne – założono m.in. 150 m2 łąk kwietnych na Sołaczu, 100 m² przy ul. Kościelnej, 390 m² w parku Maltańskim, 962 m2 na skwerze przy ul. Podkomorskiej;
 • tzw. „próchnowiska” – miejsca, w których składowane jest martwe drzewo, aż do naturalnego rozkładu; martwe drewno stanowi bogactwo nisz ekologicznych i mikrosiedlisk, np. w parku Kasprowicza;
 • znaczne ograniczenie częstotliwości oraz powierzchni koszenia trawników w okresie letnim;
 • ograniczenie grabienia liści do niezbędnego minimum, szczególnie w okresie jesiennym.

Poznańskie schronisko dla zwierząt w 2022 r. przyjęło 662 koty oraz 591 psów. W ciągu roku nowych właścicieli znalazły 243 psy oraz 385 kotów.

W mieście otwarto także nowe wybiegi dla psów, m.in. przy ul. Piastowskiej, Jeżyckiej czy w rejonie ul. Dąbrowskiego i Starogardzkiej.

W Poznaniu powstały kolejne wybiegi dla psów

Teren do zabaw dla psów, kolorowe przeszkody

Źródło: UMP