Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100
Rada Miasta Poznania      
Liczba radnych ogółem, z tego: 37 34 91,9
kobiet 13 14 107,7
mężczyzn 24 20 83,3
Radni wg wieku      
25-29 lat 3 4 133,3
30-39 lat 12 12 100,0
40-59 lat 16 14 87,5
60 lat i więcej 6 4 66,6
Decyzje administracyjne       
Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., w tym przez: 491,9 485,6 98,7
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych  301,8 293,7 97,3
Wydział Finansowy 170,4 171,6 100,7
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa 7 8,8 125,7
Wydział Urbanistyki i Architektury 7,7 7,2 93,5
Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez miejskie jednostki organizacyjne ogółem w tys., w tym przez: 174,4 184 105,5
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 80,6 83 103,0
Poznańskie Centrum Świadczeń 83,4 91,2 109,4
Zatrudnienie i komputeryzacja w Urzędzie Miasta Poznania      
Liczba pracowników administracyjnych ogółem, w tym z wykształceniem: 1 736 1 786 102,9
wyższym 1 502 1 567 104,3
Miejskie jednostki organizacyjne (mjo)       
Liczba mjo ogółem, z tego: 313 313 100,0
jednostek budżetowych (bez UMP) 286 286 100,0
zakładów budżetowych 4 4 100,0
instytucji kultury  15 15 100,0
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 4 4 100,0
jednostek administracji zespolonej 4 4 100,0

Źródło: UMP