Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100
Wskaźniki ogólnego rozwoju       
Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł (przypis: Dane za lata 2015 i 2016.) 92 232 96 138 104,2
Wartość dodana brutto ogółem w mld zł (przypis: Dane za lata 2015 i 2016.), z tego w: 44,6 46,0 103,1
przemyśle 9,2 12,1 x
budownictwie 3,2 x
handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji i komunikacji 15,1 33,8 x
działalności finansowej i ubezpieczeniowej; obsłudze rynku nieruchomości 3,9 x
pozostałych usługach 13,2 x
Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w mld zł  – 2018 r.  I – III kw.  3,9 2,9 x
Ruch budowlany      
Liczba przedmiotów dla których  wydano decyzje o warunkach zabudowy ogółem, z tego dotycząca obiektów: 1 250 1 057 84,6
mieszkalnych, w tym: 708 666 94,1
jednorodzinnych 491 453 92,3
przemysłowych 64 55 85,9
handlowych i usługowych 182 117 64,3
służby zdrowia 7 3 42,9
oświatowych 15 9 60,0
kultury i sztuki 14 30 214,3
kultury fizycznej 21 9 42,9
pozostałych 239 168 70,3
Liczba wydanych decyzji o lokalizacji celu publicznego ogółem, z tego dotycząca obiektów: 343 323 94,2
służby zdrowia 11 8 72,7
oświatowych 2 11 550,0
kultury i sztuki 4 3 75,0
kultura fizyczna  2 1 50,0
infrastruktury technicznej 320 295 92,2
pozostałe 4 5 125,0
Liczba przedmiotów dla których wydano pozwolenia na budowę ogółem, z tego dotycząca obiektów: 3 387 3 593 106,1
mieszkalnych, w tym: 694 875 126,1
jednorodzinnych 344 416 120,9
przemysłowych 87 115 132,2
handlowych i usługowych 81 89 109,9
służby zdrowia 18 20 111,1
oświatowych 38 27 71,1
kultury i sztuki 27 32 118,5
kultury fizycznej 17 14 82,4
pozostałych, w tym: 2 425 2 421 99,8
urządzeń inżynieryjnych 1 406 1 438 102,3
Otoczenie biznesu      
Międzynarodowe Targi Poznańskie       
Liczba imprez  57 80 140,4
Liczba wystawców ogółem w tys., w tym: 9,1 11,0 120,9
zagranicznych 1,6 2,1 131,3
Powierzchnia wystawiennicza ogółem w tys. m2, w tym: 365,3 494,9 135,5
kryta 337,0 398,5 118,2
Liczba zwiedzających w tys. 711,2 853,8 120,1
Podmioty gospodarcze       
Liczba podmiotów gospodarczych ogółem, z tego w sektorze: 112 548 111 670 99,2
rolnictwa, łowiectwa i leśnictwa, rybactwa 514 484 94,2
przemysłu i budownictwa 18 252 17 751 97,3
usługowym 93 782 93 435 99,6
Z ogólnej liczby podmiotów:      
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 66 451 68 431 103,0
spółki handlowe, w tym: 27 331 24 948 91,3
z udziałem kapitału zagranicznego 4 034 3 161 78,4
Liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejstrowanych w ciągu roku w tys. 8,6 9,1 105,8
Liczba podmiotów gospodarczych wyrejestrowanych w ciągu roku w tys. 6,0 9,3 155,0
Z ogólnej liczby podmiotów udział firm wg wielkości zatrudnienia w %:      
mikro (do 9 osób) 95,7 96,0 100,3
małych (od 10 do 49 osób) 3,6 3,2 88,9
średnich (od 50 do 249 osób) 0,6 0,6 100,0
dużych (od 250 do 999 osób) 0,0 0,1 x
Przemysł i budownictwo      
Produkcja sprzedana w przemyśle w mld zł 45,4 44,3 97,6
Produkcja sprzedana w budownictwie ogółem w mld zł, w tym: 4,3 6,1 141,3
budowlano-montażowa 2,1 2,8 133,3
Wskaźnik rentowności obrotu brutto sektora przedsiębiorstw w % 5,6 I-III kw.6,0 x
Wskaźnik rentowności obrotu netto sektora przedsiębiorstw w % 4,6 I-III kw.5,0 x
Wskaźnik poziomu kosztów w % 94,4 I-III kw.94,0 x
Handel       
Targowiska      
Liczba targowisk miejskich 10 10 100,0
Liczba miejsc sprzedaży 1 737 1 610 92,7
Powierzchnia targowisk w tys. m2 29,2 29,2 100,1
Rolnictwo      
Powierzchnia użytków rolnych ogółem w ha (Przypis: Według siedziby użytkownika.), w tym: 7 804 7 706 98,7
gruntów ornych 6 516 6 475 99,4
sadów 244 239 98,0
łąk 678 679 100,1
pastwisk 366 366 100,0
Plony podstawowych upraw w q/ha      
zbożowych 48 23 47,2
ziemniaków 300 180 60,0
rzepaku 30 20 66,7
Stan pogłowia zwierząt gospodarskich w szt.      
bydło 450 420 93,3
trzoda chlewna 1 100 1 000 90,9
konie 490 490 100,0

Źródło: GUS, UMP