W 2018 r. zakończono realizację projektu przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Świerkowej 10 w Poznaniu.

Całkowita wartość projektu wyniosła 11 606 859 zł.

Nowe archiwum Urzędu Miasta Poznania przy ul. Świerkowej

arch. UMP

Usprawnienia i remonty w budynkach miejskich

Najważniejsze działania powodujące usprawnienia pracy Urzędu oraz podniesienia jakości obsługi mieszkańców Poznania w 2018 r. dotyczące budynków miejskich:

Wymiana 10. letniego systemu wspierania obrad sesji i komisji Rady Miasta Poznania

Nowy system to innowacyjne rozwiązanie dostosowane do potrzeb Rady Miasta Poznania. System został wyposażony w dotykowe monitory stanowiskowe oraz nowe oprogramowanie. Ponadto w sali zamontowano nowe rzutniki, ekrany projekcyjne oraz dodatkowy monitor naprzeciwko miejsca dla przewodniczącego RMP i jego zastępców.
Najważniejszymi efektami projektu są:

 • brak przerw technicznych podczas obrad spowodowanych awaryjnością dotychczasowego sprzętu,
 • bezawaryjne prowadzenie obrad sesji i komisji RMP,
 • poprawiona wizualizacja oraz czytelny przekaz informacyjny (np. na temat poszczególnych punktów posiedzeń).

Całkowita wartość projektu wyniosła: 1 409 309,40 zł

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Świerkowej 10 w Poznaniu

W 2018 r. zakończyła się przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Zespołu Szkół Mechanicznych na potrzeby Archiwum Zakładowego z zapleczem biurowo-socjalnym Urzędu Miasta Poznania i pomieszczeń szkolnych przy ul. Świerkowej 10 na działce nr 102/3 i 99 w Poznaniu wraz z termomodernizacją budynku, drogami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną, wiatą na odpady stałe i budynkiem technicznym w ramach projektu: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.

Całkowita wartość projektu wyniosła 11 606 859,00 zł (dofinansowanie unijne wynosiło 3 524 837,50 zł).

Montaż podnośnika schodowego w budynku przy pl. Kolegiackim 17

W 2018 r. w budynku UMP przy pl. Kolegiackim 17, zamontowano podnośnik schodowy umożliwiający dostęp osobom z niepełnosprawnościami poruszającym się na wózkach do oddzielonej schodami części „B” budynku.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 49 200,00 zł

Przeprowadzenie prac remontowych w Sali Ślubów oraz renowacja stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej

Wykonane w 2018 r. w Sali Ślubów prace remontowe dotyczyły przede wszystkim:

 • wymiany systemu nagłaśniającego oraz oświetlenia,
 • renowacji parkietu i zabytkowych mebli,
 • wprowadzenia nowych dekoracji.

Efektem jest poprawz estetyki budynku oraz podniesienie standardu obsługi mieszkańców podczas ceremonii ślubnych.

Całkowita wartości projektu wyniosła: 137 980,22 zł (w tym 28 413,00 zł – stolarka drzwiowa).

Utworzenie punktu obsługi klienta wraz z poczekalnią w budynku przy ul. Matejki 50

W 2018 r. na potrzeby Biura Spraw Lokalowych utworzono punkt obsługi klienta wraz z poczekalnią (po przebudowie pomieszczeń MOPR).
Efektem jest poprawa komfortu osób oczekujących na obsługę.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 41 576,13 zł.

Koszty utrzymania obiektów 

Koszty utrzymania obiektów w 2018 r. (w podziale na 5 kategorii o najwyższych kwotach)
Media (energia elektryczna, woda, ścieki, centralne ogrzewanie, gaz) 2 719 600,69
Utrzymanie czystości, wywóz odpadów, mycie okien, odśnieżanie 2 166 218,23
Konserwacja przeglądy naprawy związane z obiektami oraz konserwacja centrali telefonicznej 1 662 250,54
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, garaże, magazyny 1 124 084,54
Dozór i ochrona obiektów 684 454,81
Źródło: UMP

Przychody z zarządzania obiektami 

Przychody z zarządzania obiektami przez UMP w 2018 r. (w podziale na 5 kategorii o najwyższych kwotach)
Media (energia elektryczna, woda, ścieki, centralne ogrzewanie, gaz) 116 893,86
Utrzymanie czystości, wywóz odpadów, mycie okien, odśnieżanie 8 998,32
Konserwacja przeglądy naprawy związane z obiektami oraz konserwacja centrali telefonicznej 12 902,74
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, garaże, magazyny 482 331,38
Dozór i ochrona obiektów 30 032,55
Źródło: UMP

Biuro Rzeczy Znalezionych 

Przedmiotem działalności Biura jest prowadzenie postępowań w sprawach właściwych terytorialnie dla granic administracyjnych miasta Poznania i dotyczących:

 • odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy,
 • przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych,
 • prowadzenia ewidencji rzeczy znalezionych,
 • poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru,
 • udzielania informacji o przechowywanych rzeczach,
 • prowadzenia wykazu rzeczy poszukiwanych.

W 2018 r. odnotowano znaczny wzrost liczby przyjętych oraz zwróconych osobie uprawnionej do odbioru depozytów. Według ewidencji Biura w 2017 r. zgłosiły się 364 osoby poszukujące depozytów, podczas gdy w 2018 r. liczba ta wzrosła do 636.

W 2018 r. najczęstszymi depozytami były: telefony komórkowe (179 szt.), portfele (170 szt.) oraz biżuteria/zegarki (129 szt.). Znaczną część przyjmowanych depozytów stanowiły również dokumenty (dowody osobiste, prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów), które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są odsyłane do wystawców.

Celem zwiększenia dostępności ewidencji dla osób poszukujących zagubione depozyty, Biuro Rzeczy Znalezionych, we współpracy z Urzędem Miasta Poznania uruchomiło pod koniec 2018 r., wyszukiwarkę depozytów przyjętych do Biura.