W r. szkolnym 2017/2018 w Poznaniu funkcjonowało 128 szkół podstawowych, 29 gimnazjów i 108 szkół średnich.

Szkolnictwo podstawowe

Na koniec roku szkolnego 2017/2018 w Poznaniu funkcjonowało:

 • 128 szkół podstawowych, w których w prawie 2 tys. oddziałów uczyło się łącznie 36 tys. uczniów. Większość szkół podstawowych prowadzona była przez Miasto Poznań (89), pozostałe zaś przez organizacje społeczne i stowarzyszenia, organizacje wyznaniowe i inne podmioty niepubliczne; spośród tej liczby 17 szkół to placówki specjalne przeznaczone dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych z uwagi na stan zdrowia lub niepełnosprawność, do których uczęszczało około 0,5 tys. osób,
 • 2 gimnazja samorządowe (w trakcie wygaszania) oraz 27 gimnazjów, które prowadziły podmioty inne niż Miasto Poznań z liczbą uczniów wynoszącą łącznie 9,5 tys.; na rok szkolny 2017/2018 nie była prowadzona rekrutacja do 1. klas dotychczasowego gimnazjum (szkoły tej kategorii będą funkcjonowały do 31 sierpnia 2019 r.); w gimnazjach specjalnych przygotowano nieco ponad 200 miejsc dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Oprócz oddziałów ogólnodostępnych w różnych typach szkół na poziomie podstawowym funkcjonują także oddziały przeznaczone dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego (łącznie 176), do których uczęszczało 4,5 tys. uczniów.

Ponadto w Poznaniu funkcjonowały placówki szkolne prowadzące oddziały dwujęzyczne (59) z językami: angielskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim, do których uczęszczało ponad 1,6 tys. uczniów.

W 81 oddziałach integracyjnych naukę pobierało 1,2 tys. dzieci.

Dla uczniów uzdolnionych artystycznie w roku szkolnym 2017/2018 przygotowano miejsca w szkołach artystycznych I i II stopnia w 4 szkołach. Uczęszczało do nich około 0,5 tys. uczniów.

Uczniowie w szkołach podstawowych i gimnazjach

pobierz dane XLS

Szkolnictwo średnie

W wyniku reformy oświaty dotychczasowe „szkolnictwo ponadgimnazjalne” stało się „szkolnictwem średnim”. Do tego szczebla edukacji od roku szkolnego 2017/2018 zalicza się:

 • licea ogólnokształcące,
 • technika,
 • szkoły branżowe I stopnia,
 • szkoły branżowe II stopnia (planowane uruchomienie od roku szkolnego 2019/2020).

W szkołach średnich w tym okresie uczyło się 22,7 tys. uczniów. Nieco ponad połowa uczniów kształciła się w liceach ogólnokształcących, a coraz większą popularnością zaczynają cieszyć się także technika.

Szkolnictwo średnie w Poznaniu w roku szkolnym 2017/2018 obejmowało łącznie 108 placówek, tym:

 • 66 liceów ogólnokształcących, z tego 33 należące do Miasta Poznań oraz 33 niesamorządowe, w których naukę pobierało łącznie 14,8 tys. uczniów,
 • 21 techników, w tym: 18 prowadzonych przez Miasto Poznań oraz 3 pozostałe, do których uczęszczało łącznie 8,8 tys. osób,
 • 15 szkól branżowych I stopnia, dla których organem założycielskim jest Miasto Poznań, z łączną liczba uczniów nie przekraczającą 2 tys.

Dla młodzieży ze szczególnymi potrzebami wychowawczymi i edukacyjnymi uruchomiono szkoły specjalne. Do 16 tego typu placówek (szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników specjalnych) uczęszczało w 2018 r. około 200 uczniów.

W roku szkolnym 2017/2018 w Poznaniu funkcjonowało ponadto 18 oddziałów dwujęzycznych, w których uczyło się ponad 0,5 tys. uczniów.

Poznańskie szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe oraz szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe, kształcące wyłącznie w zakresie przedmiotów artystycznych, oferowały 1,2 tys. miejsc dla chętnych.

W maju 2018 r. do międzynarodowej matury, którą zdawać można było w  Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12, przystąpiło 34 absolwentów.

Uczniowie w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Poznaniu

pobierz dane XLS

 

Szkolnictwo policealne i dla dorosłych

Dużym zainteresowaniem w Poznaniu w 2018 r. cieszyły się szkoły policealne. Dominują wśród nich szkoły niesamorządowe. Dla słuchaczy szkół policealnych przygotowano ofertę w 51 placówkach, z której skorzystało łącznie ponad 8,5 tys. osób.

Ponadto, dla dorosłych przygotowano ofertę w placówkach edukacyjnych na poziomie:

 • podstawowym (2 placówki),
 • gimnazjalnym (3),
 • średnim – licea ogólnokształcące (26 szkół, w tym 8 „miejskich”).

Szkoły średnie dla dorosłych kształciły około nieco ponad 4 tys. osób.

Miasto Poznań prowadzi także 3 centra kształcenia ustawicznego i zawodowego.

Kadra nauczycielska

Na koniec roku 2017/2018 w poznańskich szkołach było 9,2 tys. etatów pedagogicznych. Co trzeci poznański nauczyciel uczył w szkole podstawowej i miał stopień nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego.