Struktura gruntów według stanu własności w 2023 r.
Rodzaj własności Powierzchnia w ha Udział % w ogólnej powierzchni miasta
Skarb Państwa, spółek SP i innych państwowych osób prawnych  6337 24,2
Miasto Poznań, spółki i inne osoby prawne, jednostki samorządu terytorialnego  9609 36,7
Osoby fizyczne 7728 29,5
Pozostałe: spółki prawa handlowego, spółdzielnie, Kościoły i związki wyznaniowe, inne 2508 9,6
Grunty Poznania według rodzaju użytkowania 
Grunty rolne 8102 30,9
Grunty leśne, zadrzewione i zakrzewione 4102 15,7
Grunty zabudowane 12463 47,6
Grunty pod wodami 737 2,8
Tereny rożne 787 3

 

Powierzchnia miasta ogółem

26191 100,0