Działalność poznańskich placówek Polskiej Akademii Nauk (PAN) ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych. W ramach poznańskiego oddziału PAN-u w 2023 r. funkcjonowało: 7 instytutów naukowych, 4 zakłady, 2 pracownie, 3 inne jednostki, m.in. Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych. Placówki te pełniły funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne i technologiczne.

W Poznaniu działało blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 16 placówek PAN-u.

Od 1 stycznia 2022 r. działała Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny – drugi największy Instytut Łukasiewicza w Polsce. Łukasiewicz- Poznański Instytut Technologiczny łączy wszystkie obszary, które do tej pory reprezentowane były przez indywidualne instytuty.

W Poznaniu funkcjonowało ok. 270 jednostek, które zostały zaliczone przez GUS do jednostek prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R). W 2022 r. (najnowsze dostępne dane) wydatkowały one na działalność B+R 1,9 mld zł (tj. ponad dwukrotnie więcej niż w 2017 r.), w tym 256 mln zł na nakłady inwestycyjne.

Działalność B+R wspierał m.in. Poznański Park Naukowo-Technologiczny (PPNT), działający przy UAM-e. PPNT posiada – jako pierwszy park technologiczny w Polsce – status jednostki naukowej kategorii „A” oraz jest akredytowanym ośrodkiem innowacji. W Parku działało ok. 60 firm, a dorobek naukowo-techniczny obejmował m.in. 47 patentów, a także kilkadziesiąt wdrożonych technologii.

Na terenie Kampusu UAM-u na Morasku funkcjonowało Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Inwestycja była wspólnym przedsięwzięciem: 5 poznańskich uczelni, 4 instytutów PAN-u, Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich oraz PPNT. Partnerem wspierającym przedsięwzięcie jest Miasto Poznań. Celem projektu, koordynowanego przez UAM jest prowadzenie multidyscyplinarnego ośrodka badawczo-technologicznego, który skupiałby w jednym miejscu najlepszych specjalistów nauk technicznych, ścisłych oraz przyrodniczych.

Miasto Poznań poprzez spółkę z udziałem Miasta – Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. – prowadziło Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy (PPTP) z Inkubatorem Przedsiębiorczości. Park realizował funkcję Instytucji Otoczenia Biznesu, poprzez świadczenie usług inkubacji dla ok. 15 innowacyjnych firm (w większości z branży IT). W ramach PPTP funkcjonowała przestrzeń biurowa: inkubatorowa i technologiczna. W latach 2012–2023 w inkubatorze PPTP funkcjonowały łącznie 144 młode przedsiębiorstwa, w dużej mierze należące do branży ICT. W budynku przy ul. Za Bramką 1, będącym częścią PPTP, zlokalizowano Przestrzeń Pracy Wspólnej „+jeden”. W 2023 r. odbyło się tam 45 wydarzeń/szkoleń/kursów, w których wzięło udział 1,3 tys. osób. W najbliższych latach na terenie PPTP ma powstać ostatni segment „C” o powierzchni ponad 5 tys. m2.

W Poznaniu działały także inne placówki ze sfery naukowo-badawczej, np.:

  • Centrum NanoBioMedyczne;
  • Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego;
  • prywatne parki technologiczne (np. Centrum Badań Technologii Informatycznych Beyond.pl; Inkubator Biznes i Nauka).

W 2023 r. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, podpisało umowę hostingową z European HIGH Performance Computing Joint Undertaking na udostępnianie przestrzeni (tzw. hosting) i obsługę komputerów kwantowych EuroHPC.

Jedna z instalacji – EuroQCS-Poland, będzie zlokalizowana w PCSS i dostępna zdalnie, za pośrednictwem Sieci PIONIER.

Europejski Hub Innowacji Cyfrowych, którego liderem jest PCSS, otrzymał nagrodę BDVA i-Space Gold, przyznawaną za jakość i wysoki poziom zaawansowania badań i innowacji na terenie całej Europy. Nagrodę BDVA i-Space Gold otrzymują środowiska, które spełniają niezbędne wymogi wspierania innowacji opartych na danych i sztucznej inteligencji.