Na koniec 2023 r. obowiązywało 318 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) uchwalonych po 1994 r. oraz 3 plany uchwalone, oczekujące na wejście w życie. Łącznie obejmowały one obszar 13,92 tys. ha (53,16 % powierzchni miasta). W trakcie opracowania pozostawało 136 mpzp obejmujących 5,88 tys. ha (22,46%), w tym 44 plany na terenach z obowiązującymi mpzp (1,42% powierzchni miasta).

W 2023 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwały o przystąpieniu do opracowania 7 nowych mpzp o łącznej powierzchni 141,46 ha (0,54% powierzchni miasta) dla rejonów: ulic Stefana Żeromskiego i Botanicznej, ul. Rataje, pomiędzy ul. Babimojską a Smardzewską, ulic Inflanckiej i Chartowo oraz al. Radziejewskiego, ulic Kaliskiej, Polanka i Sowiej, os. Rzeczypospolitej oraz ulic Obozowej i Słonecznej. Rozpoczęto prace nad 3 planami na terenach objętych planami obowiązującymi: mpzp „Park Golęcin”, mpzp obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” – rejon ulic Lubczykowej i Dziurawcowej – część A, mpzp obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” – rejon ulic Lubczykowej i Dziurawcowej – część B.

457 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych obowiązujących i oczekujących na wejście w życie lub będących w opracowaniu na koniec 2023 r. obejmowało 74,2% powierzchni miasta.

W 2023 r. uchwalono 12 miejskich planów zagospodarowania przestrzennego:

 • w rejonie ulic Żołnierzy Wyklętych i Elżbiety Zawackiej oraz Koszalińskiej i Hezjoda;
 • „Cmentarz Miłostowo” – część A;
 • „Podolany Południe” – część B;
 • „Rejon ulicy Głuszyna”;
 • „W rejonie ulic J. H. Dąbrowskiego, A. Szamarzewskiego i Polnej”;
 • „W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej”;
 • „Osiedle Bolesława Chrobrego – część północna C”;
 • obszaru Umultowo Wschód – rejon ulic Diamentowej, Rubież i Nadwarciańskiej;
 • dla obszaru w rejonie ulicy Karpia – część wschodnia A;
 • „Stare Miasto”;
 • w rejonie ulicy Liliowej;
 • „W rejonie alei Wielkopolskiej – część A”.

W dniu 11 lipca 2023 r. Rada Miasta Poznania podjęła Uchwałę Nr LXXXVIII/1670/ VIII/2023 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (więcej w rozdziale pt. „Kierunki rozwoju miasta”).

W 2023 r. przeprowadzono 15 konsultacji społecznych, 18 wyłożeń do publicznego wglądu projektów mpzp oraz 24 dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach mpzp. Radni zapoznali się z opracowaną przez Miejską Pracownię Urbanistyczną „Koncepcją funkcjonalno-przestrzenną poznańskiego głównego dworca kolejowego”.

W 2023 r. kontynuowano bieżącą aktualizację Zbiorów Aktów Planowania Przestrzennego w zakresie mpzp oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Rozwijano komputerowy system wspomagania planowania przestrzennego pn. Geobaza Miasta Poznania oraz opublikowano aktualizację Vademecum Planistycznego – zbiorczą informację dotyczącą aktualnego stanu zagospodarowania Poznania i jego rozwoju przestrzennego.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego 27 marca 2023 r. uchwałą Nr LI/1000/23 przyjął „Audyt krajobrazowy województwa wielkopolskiego”. Został w nim uszczegółowiony zapis dotyczący Poznania, wskazany w złożonych w 2022 r. zastrzeżeniach Prezydenta Miasta do projektu uchwały. Audyt krajobrazowy województwa wielkopolskiego jest nowym narzędziem ochrony i kształtowania krajobrazu. Wnioski i rekomendacje sformułowane w tym dokumencie mają odzwierciedlenie w polityce przestrzennej miasta.