Powierzchnia wybranych terenów zieleni w Poznaniu w 2018 r.

Udział terenów zieleni w powierzchni Poznania w 2018 r.

Źródło danych: GUS, UMP

Udział obszarów chronionych w powierzchni Poznania w 2018 r.

Lesistość w największych miastach w Polsce w 2019 r.