Wyszczególnienie 2017 2018 2017=100
Wiek żłobkowy      
Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 204 170 83,3
Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 808 4 903 102,0
Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w % 20,6 b.d. x
Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 424 b.d. x
Udział odpłatności rodziców w opłacie za miesięczny pobyt dziecka w żłobku publicznym w % 27,5 b.d. x
Wychowanie przedszkolne      
Liczba placówek ogółem, z tego: 324 323 99,7
przedszkoli ogólnodostępnych 237 242 102,1
Liczba dzieci w wieku przedszkolnym, ogółem w tys., z tego: 21,0 21,20 100,9
w przedszkolach ogólnodostępnych 16,0 19,47 121,7

Źródło: UMP, GUS