Wyszczególnienie 2019 2020 2019=100
Dochody
Dochody ogółem w mln zł, z tego: 4 162 4 359 104,7
dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 338 1 556 116,3
udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 396 1 358 97,3
PIT 1 221 1 195 97,0
CIT 175 163 93,1
podatki i opłaty lokalne, w tym: 744 738 99,2
podatek od nieruchomości 437 453 103,7
pozostałe dochody 684 707 103,4
Wydatki
Wydatki ogółem w mln zł, z tego: 4 199 4 377 104,2
bieżące 3 464 3 690 106,5
inwestycyjne 735 687 93,5
Wynik budżetu w mln zł deficyt 37 deficyt 18 48,6
Źródło: UMP