fbpx
Wyszczególnienie201920202019=100
Dochody
Dochody ogółem w mln zł, z tego:4 1624 359104,7
dotacje i subwencje z budżetu państwa1 3381 556116,3
udziały w podatku dochodowym, z tego:1 3961 35897,3
PIT1 2211 19597,0
CIT17516393,1
podatki i opłaty lokalne, w tym:74473899,2
podatek od nieruchomości437453103,7
pozostałe dochody684707103,4
Wydatki
Wydatki ogółem w mln zł, z tego:4 1994 377104,2
bieżące3 4643 690106,5
inwestycyjne73568793,5
Wynik budżetu w mln złdeficyt 37deficyt 1848,6
Źródło: UMP