Miasto Poznań prowadziło lub dofinansowało placówki instytucjonalnej pomocy społecznej, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPR) oraz całodobowe lub dzienne ośrodki dla osób znajdujących się w trudniej sytuacji życiowej lub bytowej. Z kolei Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ) zapewniało obsługę i wypłaty przysługujących świadczeń.

Rodzaje placówek pomocy społecznej znajdujących się w Poznaniu prowadzonych przez Miasto Poznań oraz przez inne podmioty, które otrzymały dotację od Miasta Poznania (wg stanu na 31.12.2022 r.)
Rodzaj placówki Liczba placówek Liczba osób korzystających
Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze 18 199
Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 17 660
Mieszkania: chronione (treningowe, wspierane), wspomagane-treningowe, interwencyjne 30 210
Środowiskowe domy samopomocy 9 342
Domy pomocy społecznej 7 665
Dzienne domy pomocy 2 239
Placówki dla osób w kryzysie bezdomności 11 531
Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej (Hostel Interwencji Kryzysowej, Hostel Drugi Dom, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) 1 23
Dzienny Ośrodek Adaptacyjny 1 35
Źródło: UMP, MOPR 
Nowe mieszkanie chronione przy ul. Rybaki

Źródło: UMP (fot. Stowarzyszenie Zrozumieć i pomóc)

W 2022 r. przeprowadzono modernizację w takich jednostkach pomocy społecznej, jak: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego, Zespół Dziennych Domów Pomocy, Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”, PCŚ. Zakończono kompleksową modernizację budynku MOPR-u oraz budowę drugiego budynku przy ul. Perzyckiej, przeznaczonego dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej „Marcelin”. Ponadto zakończono prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory.